ТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “ПОВІСТКИ І ЕСКІЗИ З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ”)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Вівчар

Анотація

Мала проза Агатангела Кримського належить до раннього періоду його творчості. До неї зараховуємо твори зі збірки “Повістки і екскізи з українського життя” (1895). У ній поєднані елементи літератури модернізму (занурення у внутрішній світ героя, рефлексивність, автоцитатність, інтелектуальність) і мотиви, притаманні оповіді реалізму (відображення дійсності, соціальна тематика, сюжетна композиція).
Тематичне різноманіття малої прози А. Кримського є досить значним, можна виділити таке коло тем: стосунки батьків і дітей, питання українства, національного відродження, ностальгія за рідним краєм, соціальна несправедливість, протест проти свавілля, домашнє насильство, конфлікт поколінь, відхід від традиції.
Окремої уваги заслуговує передання емоційного стану героїв А. Кримського, їхні складні внутрішні переживання тривоги, фрустрації, пригнічення, майже хворобливої ранимості, які призводять до особистісної дисгармонії, що переходить у неврози, нервові зриви, відчуття невимовної туги, самотності, інакшості і страху.
У своїй ранній прозі А. Кримський застосовує низку цікавих, новаторських на той час прийомів, серед яких цитування й автоцитування, текст у тексті, оніричні мотиви, містичні елементи, зміна структури оповіді, перехід до нових моделей, як-от споглядання, фрагментарність, внутрішній монолог, опис суб’єктивних станів, іронія і самоіронія.
Дискусійним залишається питання автобіографічності і псевдоавтобіографічності повісток А. Кримського. У них наявні певні автобіографічні факти і події, які могли відбуватися з ним насправді, однак було б некоректно говорити про автобіографічний характер цих повісток, а тим паче ототожнювати головного персонажа твору з автором.
А. Кримський своїми ранніми повістками започаткував модерністські тенденції в ук-раїнській літературі, а зважаючи на теми, матеріал і проблематику творів. надав їм українського звучання в європейському контексті.

Як цитувати

Вівчар, С. В. (2021). ТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “ПОВІСТКИ І ЕСКІЗИ З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ”). Східний світ, (2), 15-22. https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.015
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

А. Кримський, збірка, мала проза, модернізм, повістка, українська література

Посилання

Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Київ, 2006.

А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик. Київ, 2016.

Галіп Т. Повістки і ескізи з українського житя А. Кримського // Буковина, 1896, 7 (19) липня. Ч. 77. [Підпис: Т. Г.].

Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч. Львів, 2002.

Горблянський Ю. Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). Т. 2. Львів, 2010.

Горблянський Ю. П. Художня проза Агатангела Кримського. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук. Львів, 2021.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. Київ, 2009.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: есеї. Київ, 2012.

Дрогомирецька М. М. Генетично-функціональні аспекти поетики (“Повістки і ескізи з українського життя” Агатангела Кримського). Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук (доктора філософії). Львів, 2019.

Дрогомирецька М. Історико-функціональні аспекти збірки Агатангела Кримського “Повістки і ескізи” // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини: Спільний українсько-румунський науковий журнал, 2017, № 1 (13).

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941): в 2 т. Т. 1. 1890–1917. Київ, 2005.

Жук О. Повістка як жанровий різновид та авторське визначення жанру: ідейний зміст та художня структура // Українське літературознавство. Вип. 80. Львів, 2016.

Ільницький М. Динаміка стилів українського модернізму // Ільницький М. Знаки доби і грані таланту. Київ, 2014.

Кримський А. Повістки і ескізи з українського життя. Коломия – Львів, 1895.

Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя (1890–1894). Київ, 1919.

Кримський А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди: Вибране. Київ, 2017.

Останіна Г. Г. Агатангел Кримський. Особливості поетики художньої творчості. Київ, 2008.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ, 1999.

Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-е вид., допов. Львів, 2002.

Франко І. Я. Наша поезія в 1901 році // Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. Т. 33. Київ, 1982.

REFERENCES

Ahatanhel Kryms’kyy (2006), Narysy zhyttya i tvorchosti, O. D. Vasylyuk (ed.), A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

A. Yu. Kryms’kyy (2016), Bibliohrafichnyy pokazhchyk, Yu. M. Kochubey (ed.), A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Halip T. (1896), Povistky i eskizy z ukrayins’koho zhytya A. Kryms’koho, in Bukovyna, No. 77. (In Ukrainian).

Hnatyuk M. (2002), Literaturoznavchi kontseptsiyi v Ukrayini druhoyi polovyny XIX – pochatku XX storich, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. (In Ukrainian).

Horblyans’kyy Yu. (2010), “Intelektualizm u khudozhniy prozi Ivana Franka ta Ahatanhela Kryms’koho”, in Ivan Franko: Dukh, nauka, dumka, volya, Materialy Mizhnar. nauk. konhresu, prysvyachenoho 150-richchyu vid dnya narodzh. I. Franka (L’viv, 27 veres. – 1 zhovt. 2006 r.), Vol. 2, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2010, pp. 688–694. (In Ukrainian).

Horblyans’kyy Yu. P. (2021), Khudozhnya proza Ahatanhela Kryms’koho, Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya nauk. stup. kand. filol. nauk, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. (In Ukrainian).

Hundorova T. (2009), ProYavlennya slova. Dyskursiya rann’oho ukrayins’koho modernizmu: Postmoderna interpretatsiya, 2nd ed., Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Hundorova T. (2012), Tranzytna kul’tura. Symptomy postkolonial’noyi travmy: eseyi, Hrani-T, Kyiv. (In Ukrainian).

Drohomyrets’ka M. M. (2019), Henetychno-funktsional’ni aspekty poetyky (“Povistky i eskizy z ukrayins’koho zhyttya” Ahatanhela Kryms’koho), Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya nauk. stup. kand. filol. nauk (doktora filosofiyi), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. (In Ukrainian).

Drohomyrets’ka M. (2017), “Istoryko-funktsional’ni aspekty zbirky Ahatanhela Kryms’koho ‘Povistky i eskizy’ ”, in Aktual’ni pytannya suspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny: Spil’nyy ukrayins’ko-rumuns’kyy naukovyy zhurnal, No. 1 (13), pp. 94–97. (In Ukrainian).

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941): in 2 v. (2005), L. V. Mat-vyeyeva (ed.), Vol. 1: 1890–1917, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Zhuk O. (2016), “Povistka yak zhanrovyy riznovyd ta avtors’ke vyznachennya zhanru: ideynyy zmist ta khudozhnya struktura”, in Ukrayins’ke literaturoznavstvo, No. 80, pp. 101–107. (In Ukrainian).

Il’nyts’kyy M. (2014), “Dynamika styliv ukrayins’koho modernizmu”, in Il’nyts’kyy M. Znaky doby i hrani talantu, Klio, Kyiv, pp. 47–108. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (1895), Povistky i eskizy z ukrayins’koho zhyttya, Kolomyya. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (1919), Povistky ta eskizy z ukrayins’koho zhyttya (1890–1894), 5th ed., Drukarnya Ukrayins’koho naukovoho tovarystva, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (2017), Vyryvky z memuariv odnoho staroho hrikhovody: Vybrane, Akademiya, Kyiv. (In Ukrainian).

Ostanina H. H. (2008), Ahatanhel Kryms’kyy. Osoblyvosti poetyky khudozhn’oyi tvorchosti, Tvim inter, Kyiv. (In Ukrainian).

Pavlychko S. (1999), Dyskurs modernizmu v ukrayins’kiy literaturi, Lybid’, Kyiv. (In Ukrainian).

Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky XX st. (2002), M. Zubryts’ka (ed.), 2nd ed., Litopys, Lviv. (In Ukrainian).

Franko I. Ya. (1982), “Nasha poeziya v 1901 rotsi”, in Franko I. Ya., Works in 50 volumes, V. 33, Naukova dumka, Kyiv, pp. 172–198. (In Ukrainian).