ДОНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ РОЗВІДКИ ПРО ВИЇЗД КРИМСЬКОГО ХАНА СЕЛІМ-ГІРЕЯ ІІІ ДО СТАМБУЛА НАВЕСНІ – ВЛІТКУ 1765 РОКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. М. Пономарьов

Анотація

У статті вказується на важливість роботи запорозької розвідки, зокрема і на верифікацію здобутої запорожцями інформації. Показано роль розвідувальної та агентурної мережі Коша; розкрито методи козацької розвідки та спосіб передачі зібраних даних. Подано ретроспективу відносин Росії із Запорожжям і Кримом, включно з аспектом діяльності російського консула в Криму О. Ф. Никифорова та існуванням “польського питання”.
З’ясовано причини відвідин кримським ханом Селім-Гіреєм Стамбула, серед яких були відомості про стан фортеці Святої Єлисавети. На основі недрукованих документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) проаналізовано зібрану запорожцями інформацію щодо маршруту пересування кримського хана, чисельності його почту та мети поїздки. Вказано на риси характеру та спосіб правління Селім- Гірея в порівнянні з попереднім ханом. Показано роль запорожців-розвідників у здобуванні цінної інформації, які вперше повідомили про зведення турками фортеці Єні-Дунья.

Як цитувати

Пономарьов, О. М. (2021). ДОНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ РОЗВІДКИ ПРО ВИЇЗД КРИМСЬКОГО ХАНА СЕЛІМ-ГІРЕЯ ІІІ ДО СТАМБУЛА НАВЕСНІ – ВЛІТКУ 1765 РОКУ. Східний світ, (4), 18-32. https://doi.org/10.15407/orientw2021.04.018
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

верифікація, джерела, запорозька розвідка, донесення, рапорт Коша, кримський хан Селім-Гірей ІІІ, фортеця Святої Єлисавети, фортеця Єні-Дунья

Посилання

Література:

Андрєєва С. С. Журнал подорожі до Криму консула Олександра Нікіфорова 1763 р. як джерело до вивчення історії Нової Запорозької Січі // Гуманітарний журнал, 2011, № 3–4.

Андриевский А. А. Материалы для истории южнорусского края ХVІІІ столетия (1715–1778), извлеченные из старых дел Киевского губернского архива. Одесса, 1886.

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. 1713–1776 / Упорядники Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. Видання друге, доповнене і виправлене. Київ, 1994.

Блок М. Апология истории. Москва, 1986.

Гайворонский А. Созвездие Гераев. Краткие биографии крымских ханов. Симферополь, 2003.

Грибовский В. В. Яков Рудзевич на службе Крымскому ханству // Средневековые тюрко-татарские государства, 2017, № 9.

Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ, 2008.

Дипломатическая переписка прусских посланников при русском дворе // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 22. Санкт-Петербург, 1878.

Журнал находящегося при Киевской губернской канцелярии для посылок в чужие края поручика Климовского, держанный во время посылки его в Крым к хану Селим-Гирею // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 57. Санкт-Петербург, 1887.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Львів, 2002.

Ковальський М. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Вип. 1. Київ, 1993.

На варті Батьківщини: безпековий вимір українського державотворення другої третини ХVІІІ ст. / Редакційна група: Ю. В. Бондар (спец. ред.), І. М. Мищак (наук. ред.). Київ, 2016.

Носов Б. В. Установление русского господства в Речи Посполитой. 1756–1768. Москва, 2004.

Пейсонель Ш.-К. Записка о состоянии гражданском, политическом и военном Малой Татарии // Пейсонель Ш.-К. Записка о Малой Татарии / Пер. с фр. В. Х. Лотошниковой; вступ. ст., прим. и ком. В. В. Грибовского. Изд. 2-е: испр. и доп. Киев, 2013.

Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріали / Упорядники Грибовський В. В. (головний упорядник), Мільчев В. І., Синяк І. Л. Київ, 2009.

Пономарьов О. М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії, графу П. О. Рум’янцеву (1765 р.) // Архіви України, 2017, № 3–4.

Пономарьов О. М. До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети // Архіви України, 2018a, № 2–3.

Пономарьов О. М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках // Архіви України, 2018b, № 5–6.

Рябінін-Скляревський Ол. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша ХVІІІ століття // Малинова Н. Л., Сапожников И. Г. А. А. Рябинин-Скляревский: материалы к биографии. Одесса – Киев, 2000.

Скальковский А. Новый документ для истории Одессы // Одесский вестник. 23 августа. 1844.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в ХVІІІ ст. // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 15. Отд. І. Одеcса, 1889.

Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. ХII. Т. 24. Москва, 1965.

Хайдарлы Д. И. Молдавия и Крымское ханство (1718–1774 гг.) // Stratum plus, 2003–2004, № 6.

Халим Гирай-султан. Розовый куст ханов, или История Крыма / Под общей ред. Н. С. Сейтягьяева. Симферополь, 2008.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). Ф. 59 “Київська губернська канцелярія, м. Київ”, оп. 1, спр. 3996 “Дело о попытках крымского хана Крым-Гирея заключить союз с Запорожским Войском”, серпень 1762 р. – березень 1764 р., 17 арк.

ЦДІАК України. Ф. 59 “Київська губернська канцелярія, м. Київ”, оп. 1, спр. 4654 “Доклады и реляции киевского генерал-губернатора Глебова и Воейкова, обер-коменданта Ельчанинова, советника Веселицкого и др. о подготовке Турции к войне против России, о перекочёвке татар из Кубанской степи на р. Днепр, о столкновении татар с запорожскими казаками и др.”, вересень 1765 р. – серпень 1766 р., 108 арк.

ЦДІАК України. Ф. 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, оп. 1, спр. 78 “О секретах Коша Запорожского”, 4 січня 1759 р. – 4 липня 1760 р., 219 арк.

ЦДІАК України. Ф. 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, оп. 1, спр. 120 “По секретам Коша Запорожского”, 5 липня – 8 серпня 1762 р., 202 арк.

ЦДІАК України. Ф. 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, оп. 1, спр. 121 “По секретам Войска Запорожского”, 25 серпня – 29 грудня 1762 р., 90 арк.

ЦДІАК України. Ф. 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, оп. 1, спр. 175 “Третья депутация к двору ея императорского величества о землях запорожских”, 28 липня 1764 р. – 19 листопада 1766 р., 294 арк.

ЦДІАК України. Ф. 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, оп. 1, спр. 186 “О чуме, появившейся в Крыму и других пограничных с Запорожьем местах”, 28 травня – листопад 1765 р., 143 арк.

ЦДІАК України. Ф. 246 “Військово-похідна канцелярія генерал-фельдмаршала П. О. Ру- м’янцева”, оп. 1, спр. 23 “Рапорти генералів, командирів полків, провіантмейстера про втечу солдат з військової служби; про особовий склад та кількість коней; про інфекційні захворювання; про витрати грошей на купівлю провіанту і фуражу; про пересувні магазини”, червень 1765 р., 25 арк.

ЦДІАК України. Ф. 246 “Військово-похідна канцелярія генерал-фельдмаршала П. О. Рум’янцева”, оп. 1, спр. 25 “Рапорти і відомості командирів полків та офіцерів про комплектування полків, переведення в інші полки, присвоєння чинів, звільнення; про забезпечення обмундируванням та квартирами полків; про видачу паспортів; про зведення і ремонт форпостів на р. Дніпро; про кількість волів та упряжі в піхотних полках”, вересень 1765 р., 91 арк.

Цибульник В. В., Рожен Л. М., Вєдєнєєв Д. В. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Заг. ред. П. Д. Морозова. Київ, 2011.

Шейхумеров А. А. Армия Крымского ханства: организация и тактика (XV–XVIII вв.). Казань – Симферополь, 2019.

References:

Andryeyeva S. S. (2011), “Zhurnal podorozhi do Krymu konsula Oleksandra Nikiforova 1763 r. yak dzherelo do vyvchennya istoriyi Novoyi Zaporoz’koyi Sichi”, in Humanitarnyy zhurnal, No. 3–4, pp. 175–179. (In Ukrainian).

Andrievskiy A. A. (1886), Materialy dlya istorii yuzhnorusskogo kraya XVIII stoletiya (1715–1778), izvlechennyye iz starykh del Kiyevskogo gubernskogo arkhiva, Odessa. (In Russian).

Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi. Opys sprav. 1713–1776 (1994), Compl. by L. Z. Histsova and L. Ya. Demchenko, 2nd ed., Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Blok M. (1986), Apologiya istorii ili remeslo istorika, 2nd ed., Nauka, Moscow. (In Russian).

Gayvoronskiy A. (2003), Sozvezdiye Gerayev. Kratkiye biografii krymskikh khanov, Dolya, Simferopol. (In Russian).

Gribovskiy V. V. (2017), “Yakov Rudzevich na sluzhbe Krymskomu khanstvu”, Srednevekovyye tyurko-tatarskiye gosudarstva, No. 9, pp. 65–77. (In Russian).

Deyvis N. (2008), Bozhe ihryshche: istoriya Pol’shchi, Transl. from English by Petro Tarashchuk, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).

“Diplomaticheskaya perepiska prusskikh poslannikov pri russkom dvore” (1878), in Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva, Saint Petersburg, Vol. 22, pp. 373–374. (In Russian).

“Zhurnal nakhodyashchegosya pri Kiyevskoy gubernskoy kantselyarii dlya posylok v chuzhiye kraya poruchika Klimovskogo, derzhannyy vo vremya posylki ego v Krym k khanu Selim-Gireyu” (1887), in Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva, Saint Petersburg, Vol. 57, pp. 481–484. (In Russian).

Zashkil’niak L. and Krykun M. (2002), Istoriya Pol’shchi, L’vivs’kyy natsional’nyy universytet imeni Ivana Franka, Lviv. (In Ukrainian).

Koval’s’kyy M. (1993), “Problemy dzhereloznavstva istoriyi ukrayins’koho kozatstva”, in Ukrayins’ke kozatstvo: vytoky, evolyutsiya, spadshchyna, Issue 1, Kyiv, pp. 12–34. (In Ukrainian).

Na varti Bat’kivshchyny: bezpekovyy vymir ukrayins’koho derzhavotvorennya druhoyi tretyny XVIII st. (2016), Yu. V. Bondar and І. M. Myshchak (eds), Prometey, Kyiv. (In Ukrainian).

Nosov B. V. (2004), Ustanovleniye russkogo gospodstva v Rechi Pospolitoy. 1756–1768, Indrik, Moscow. (In Russian).

Peysonel’ Sh.-K. (2013), “Zapiska o sostoyanii grazhdanskom, politicheskom i voyennom Maloy Tatarii”, in Peysonel’ Sh.-K., Zapiska o Maloy Tatarii, Transl. from French by V. Kh. Lotoshnikova, Preface, notes and comments by V. V. Gribovskiy, 2nd ed., Kyiv, pp. 18–72. (In Russian).

Petro Kalnyshevs’kyy ta yoho doba. Dokumenty ta materialy (2009), Compl. by Hrybovs’kyy V. V., Mil’chev V. І. and Synyak І. L, Kyiv. (In Ukrainian).

Ponomar’ov O. M. (2017), “Vid pershoyi publikatsiyi – do arkheohrafichnoho vidtvorennya raportu Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi heneral-hubernatoru Malorosiyi, prezydentu Malorosiys’koyi kolehiyi, hrafu P. O. Rum”yantsevu (1765 r.)”, Arkhіvy Ukrayiny, No. 3–4, pp. 193–208. (In Ukrainian).

Ponomar’ov O. M. (2018a), “Do istoriyi budivnytstva fortetsi Svyatoyi Yelysavety”, Arkhіvy Ukrayiny, No. 2–3, pp. 203–211. (In Ukrainian).

Ponomar’ov O. M. (2018b), “Dokumenty shchodo obstoyuvannya Koshem terytoriyi Vol’nostey Viys’ka Zaporoz’koho u 1763–1765 rokakh”, Arkhіvy Ukrayiny, No. 5–6, pp. 171–195. (In Ukrainian).

Ryabinin-Sklyarevs’kyy Ol. (2000), “Zaporoz’ki zakoloty ta keruyucha verstva Kosha XVIII stolittya”, in Malinova N. L. and Sapozhnikov I. G., A. A. Ryabinin-Sklyarevskiy: materialy k biografii, “Elton-2”–“Hratek”, Odessa and Kyiv, pp. 83–178. (In Ukrainian).

Skalkovskiy A. (1844), “Novyy dokument dlya istorii Odessy”, in Odesskiy vestnik, August 23. (In Russian).

Smirnov V. D. (1889), “Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty v XVІІІ st.”, in Zapiski imperatorskogo Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 15, Part I, Odessa, pp. 152–403. (In Russian).

Solovy’ev S. M. (1965), Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen, Book XII, Vol. 24, Izdatel’stvo sotsial’no-ekonomicheskoy literatury, Moscow. (In Russian).

Khaydarly D. I. (2003–2004, “Moldaviya i Krymskoye khanstvo (1718–1774 gg.)”, in Stratum plus, No. 6, pp. 244–319. (In Russian).

Khalim Giray-sultan (2008), Rozovyy kust khanov, ili Istoriya Kryma, Dolya, Simferopol. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 59: Kyyivs’ka huberns’ka kantselyariya, m. Kyyiv, m. Kyiv, Inventory 1, File 3996: Delo o popytkakh krymskogo khana Krym-Gireya zaklyuchit’ soyuz s Zaporozhskim Voyskom, August 1762 – March 1764, 17 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 59: Kyyivs’ka huberns’ka kantselyariya, m. Kyyiv, Inventory 1, File 4654: “Doklady i relyatsii kiyevskogo general-gubernatora Glebova i Voyeykova, ober-komendanta El’chaninova, sovetnika Veselitskogo i dr. o podgotovke Turtsii k voyne protiv Rossii, o perekochevke tatar iz Kubanskoy stepi na r. Dnepr, o stolknovenii tatar s zaporozhskimi kazakami i dr.”, September 1765 – August 1766, 108 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 229: Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, Inventory 1, File 78: O sekretakh Kosha Zaporozhskogo, January 4, 1759 – July 4, 1760, 219 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 229: Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, Inventory 1, File 120: Po sekretam Voyska Zaporozhskogo, July 5 – August 8, 1762, 202 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 229: Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, Inventory 1, File 121: Po sekretam Voyska Zaporozhskogo, August 25 – December 29, 1762, 90 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 229: Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, Inventory 1, File 175: Tretia deputatsiya k dvoru eya imperatorskogo velichestva o zemlyakh zaporozhskikh, July 28, 1764 – November 19, 1766, 294 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 229: Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, Inventory 1, File 186: O chume, poyavivsheysya v Krymu i drugikh pogranichnykh s Zaporozh’yem mestakh, May 28 – November 1765, 143 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 246: Viys’kovo-pokhidna kantselyariya heneral-fel’dmarshala P. O. Rum”yantseva, Inventory 1, File 23: Raporty heneraliv, komandyriv polkiv, proviantmeystera pro vtechu soldat z viys’kovoyi sluzhby; pro osobovyy sklad ta kil’kist’ koney; pro infektsiyni zakhvoryuvannya; pro vytraty hroshey na kupivlyu proviantu i furazhu; pro peresuvni mahazyny, June 1765, 25 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyyiv [Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv], Fund 246: Viys’kovo-pokhidna kantselyariya heneral-fel’dmarshala P. O. Rum”yantseva, Inventory 1, File 25: Raporty i vidomosti komandyriv polkiv ta ofitseriv pro komplektuvannya polkiv, perevedennya v inshi polky, prysvoyennya chyniv, zvil’nennya; pro zabezpechennya obmundyruvannyam ta kvartyramy polkiv; pro vydachu pasportiv; pro zvedennya i remont forpostiv na r. Dnipro; pro kil’kist’ voliv ta upryazhi v pikhotnykh polkakh, September 1765, 91 sheets. (In Russian).

Tsybul’nyk V. V., Rozhen L. M. and Vyedyenyeyev D. V. (2011), Narysy z istoriyi rozvidky sub”yektiv derzhavotvorennya na terenakh Ukrayiny, Presa Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Sheykhumerov A. A. (2019), Armiya Krymskogo khanstva: organizatsiya i taktika (XV–XVIII vv.), Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT, Kazan and Simferopol. (In Russian).