НЕМОЖЛИВІСТЬ ДІАЛОГУ: ЛИСТУВАННЯ Б. ШПУЛЕРА І О. ПРІЦАКА З КАЗАНСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ-ТЮРКОЛОГАМИ (1955 Р.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Х. М. Абдуллін

  І. Л. Ізмайлов

Анотація

У науковому фонді Інституту археології Академії наук Республіки Татарстан зберігається справа, що містить матеріали листування професора Гамбурзького університету Бернарда Шпулера та його аспіранта Омеляна Пріцака з казанськими істориками з приводу епіграфічних пам’яток XIII–XIV ст. з території Середнього Поволжя. У ній порушуються ключові питання, які й надалі будуть об’єктом суперечок і певних термінологічних різночитань, що впливають на розуміння не тільки лінгвістичної, а й у цілому етнокультурної та етнополітичної ситуації в Середньому Поволжі. Питання і відповіді, які зберегла ця експрес-дискусія, надзвичайно важливі й показові, оскільки демонструють реалії міжнародної координації та можливості радянських учених з національних республік контактувати зі своїми західними колегами. Приклад цієї архівної публікації ясно показує, що такої можливості в регіо- нальних істориків або не було взагалі, або вони були дуже обмежені.

Як цитувати

Абдуллін, Х. М., & Ізмайлов, І. Л. (2019). НЕМОЖЛИВІСТЬ ДІАЛОГУ: ЛИСТУВАННЯ Б. ШПУЛЕРА І О. ПРІЦАКА З КАЗАНСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ-ТЮРКОЛОГАМИ (1955 Р.). Східний світ, (4), 5-26. https://doi.org/10.15407/orientw2019.04.005
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 12

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Б. Шпулер, Булгарський улус, епіграфічні пам’ятки, Золота Орда, казанська школа археології та тюркології, міжнародні наукові зв’язки, Н. Ф. Калінін, наукова кооперація, О. Пріцак, середньовічне Поволжя, татарська епіграфіка XIII–XIV ст., тюркологія

Посилання

Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. Казань, 1902.

Гимади Х. Г. Н. Ф. Калинин [Некролог] // Советская археология, 1960, № 2.

Заляй Л. К вопросу о происхождении татар Поволжья (по материалам языка) // Происхождение казанских татар. Казань, 1948.

Измайлов И. Л. “Не дано марксистской оценки Золотой Орде...” // Гасырлар авазы / Эхо веков, 1996, № 3/4.

Исхаков Д. М., Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти XV века // Татары / Под ред. Р. К. Уразманова, С. В. Чешко. Москва, 2001. (Серия “Народы и культуры”).

Калинин Н. Ф. К вопросу о происхождении казанских татар // Происхождение казанских татар. Казань, 1948.

Мухаметшин Д. Г. Татарские эпиграфические памятники. Региональные особенности и этнокультурные варианты. Казань, 2008.

Мухаметшин Д. Г. Г. В. Юсупов и проблемы татарской эпиграфики // Поволжская археология, 2014, № 4. https://doi.org/10.24852/pa2014.4.10.154.177

Переписка института с профессором Гамбургского университета Б. Шпулером и доцентом О. Притсак по вопросу Булгарских надписей XIII–XIV вв. (сентябрь 1955 г.) // Научный фонд Музея археологии РТ Института археологии АН РТ. Ф. 5, оп. 24, д. 125, № 633, 15 с.

Происхождение казанских татар. Казань, 1948.

Ситдиков А. Г., Старостин П. Н. Николай Филиппович Калинин (1888–1959). Казань, 2002.

Хакимзянов Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. Москва, 1978.

Хакимзянов Ф. С. Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и их язык. Москва, 1987.

Хакимзянов Ф. С., Измайлов И. Л. Языки населения Волжской Булгарии и проблема “булгарского” языка // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. II. Волжская Булгария и Великая степь. Казань, 2006.

Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. Москва – Ленинград, 1960.

Pritsak O. Die bulgarische Furstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955. (Ural-Altaische Bibliothek. 1).

REFERENCES

Ashmarin N. I. (1902), Bolgary i chuvashi, Izd-vo Kazanskogo un-ta, Kazan. (In Russian).

Gimadi Kh. G. (1960), “N. F. Kalinin [Nekrolog]”, Sovetskaya arkheologiya, No. 2, p. 315. (In Russian).

Zalyay L. (1948), “K voprosu o proiskhozhdenii tatar Povolzh’ya (po materialam yazyka)”, in Proiskhozhdeniye kazanskikh tatar, Tatgosizdat, Kazan, pp. 81–89. (In Russian).

Izmaylov I. L. (1996), “Ne dano marksistskoy otsenki Zolotoy Orde...”, in Gasyrlar avazy / Ekho vekov, No. 3/4, pp. 96–101. (In Russian).

Iskhakov D. M. and Izmaylov I. L. (2001), “Etnopoliticheskaya istoriya tatar v VI – pervoy chetverti XV veka”, in Tatary, R. K. Urazmanov and S. V. Cheshko (Eds.), Nauka, Moscow, pp. 41–100. (In Russian).

Kalinin N. F. (1948), “K voprosu o proiskhozhdenii kazanskikh tatar”, in Proiskhozhdeniye kazanskikh tatar, Tatgosizdat, Kazan, pp. 90–107. (In Russian).

Mukhametshin D. G. (2008), Tatarskiye epigraficheskiye pamyatniki. Regional’nyye osobennosti i etnokul’turnyye varianty, Institut istorii AN RT, Kazan. (In Russian).

Mukhametshin D. G. (2014), “G. V. Yusupov i problemy tatarskoy epigrafiki”, in Povolzhskaya arkheologiya, No. 4, pp. 154–177. (In Russian). https://doi.org/10.24852/pa2014.4.10.154.177

“Perepiska instituta s professorom Gamburgskogo universiteta B. Shpulerom i dotsentom O. Pritsak po voprosu Bulgarskikh nadpisey XIII–XIV vv. (sentyabr’ 1955 g.)”, in Nauchnyy fond Muzeya arkheologii RT Instituta arkheologii AN RT, Fund 5, Inventory 24, File 125, № 633, 15 sheets.

Proiskhozhdeniye kazanskikh tatar (1948), Tatgosizdat, Kazan. (In Russian).

Sitdikov A. G. and Starostin P. N. (2002), Nikolay Filippovich Kalinin (1888–1959), Izd-vo KGU, Kazan. (In Russian).

Khakimzyanov F. S. (1978), Yazyk epitafiy volzhskikh bulgar, Nauka, Moscow. (In Russian).

Khakimzyanov F. S. (1987), Epigraficheskiye pamyatniki Volzhskoy Bulgarii i ikh yazyk, Nauka, Moscow. (In Russian).

Khakimzyanov F. S. and Izmaylov I. L. (2006), “Yazyki naseleniya Volzhskoy Bulgarii i problema ‘bulgarskogo’ yazyka”, in Istoriya tatar s drevneyshikh vremen: V 7-mi tt., Vol. II: Volzhskaya Bulgariya i Velikaya step’, RukhIL, Kazan, pp. 621–628. (In Russian).

Yusupov G. V. (1960), Vvedeniye v bulgaro-tatarskuyu epigrafiku, Izd-vo AN SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Pritsak O. (1955), Die bulgarische Furstenliste und die Sprache der Protobulgaren, Ural-Altaische Bibliothek, 1, Wiesbaden.