Дослідження блага. Частина ІІ, глави 1–3 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Нісіда

  С. В. Капранов

Анотація

У цій публікації представлено український переклад глав 1–3 другої частини праці “Дзен-но кенкю” (“Дослідження блага”) Нісіди Кітаро – визначного японського філософа ХХ ст., основоположника сучасної японської філософії. У другій частині праці Нісіда розглядає поняття реальності з погляду своєї теорії чистого досвіду (це поняття було впроваджене й докладно роз’яснене в першій частині). Перша глава називається “Вихідний пункт дослідження”. У ній сформульовано вихідну позицію, яка полягає в тому, щоб відкинути все, що можна поставити під сумнів, та почати з безсумнівного – з інтуїції, тобто безпосереднього знання, яке розкривається в чистому досвіді. Змістом цього знання є феномени свідомості. З огляду на це Нісіда заперечує дуалізм духу та матерії, а також критикує думку, ніби істинну реальність можливо пізнати за допомогою мислення. Друга глава називається “Єдина реальність – це феномени свідомості”. У ній автор критикує матеріалізм та соліпсизм. Крім того, у ній виділено три основні проблеми: це проблема існування свідомості іншого, проблема причинно-наслідкового зв’язку та проблема виникнення буття з “ніщо”. Слід зазначити, що тут вперше в “Дослідженні блага” розглядається поняття “ніщо”, яке надалі стало центральним поняттям філософії Нісіди. Третя глава називається “Справжній вигляд реальності”. Вона присвячена характеристикам істинної реальності, даної нам у чистому досвіді. Насамперед тут піддано критиці інтелектуалізм та волюнтаризм у психології. Нісіда доводить, що в чистому досвіді немає поділу на знання, почуття та воління. Ці три аспекти притаманні усім феноменам свідомості. Крім того, істинна реальність не знає також поділу на суб’єкт та об’єкт. Нісіда доходить висновку, що цілісне сприйняття реальності має включати як об’єктивне (знання), так і суб’єктивне (почуття та волю). Насамкінець розглянуто світосприйняття стародавніх греків як приклад цілісного сприйняття реальності.

Як цитувати

Нісіда , К., & Капранов, С. В. (2023). Дослідження блага. Частина ІІ, глави 1–3 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова. Східний світ, (4 (121), 155-166. https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.155
Переглядів статті: 135 | Завантажень PDF: 87

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кіотська школа; Нісіда Кітаро; чистий досвід; Японія; японська філософія

Посилання

Гайне Г. Вибрані твори. Т. І. Харків – Київ, 1930.

Капранов С. В. “Дао де цзін” на Заході у ХVIII–ХІХ ст.: місіонери, науковці та езотерики // “Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій: XIX – перша половина XX ст. Київ, 2023. DOI: https://doi.oig/10.15407/978-966-00-1875-4

Нісіда К. Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2022, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Нісіда К. Дослідження блага. Частина І, глава 2–4 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2023, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.179

Шіллер Ф. Лірика / Пер. з німецької М. Лукаш. Київ, 1967.

Heine H. Buch der Lieder. Hamburg, 1895.

Jerusalem W. Einleitung in die Philosophie. Fünfte und sechste Auflage. Wien und Leipzig, 1913.

Nishida K. An Inquiry into the Good / Translated by Masao Abe and Christopher Ives. New Haven and London, 1990.

Schiller F. Werke. Erster Band. Stuttgart und Leipzig, 1877.

Wundt W. Grundriss der Psychologie. Leipzig, 1902.

Yusa M. Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro. Honolulu, 2002.

西田幾多郎。善の研究. 東京, 2001.

REFERENCES

Haine H. (1930), Vybrani tvory, Vol. I, Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, Kharkiv and Kyiv. (In Ukrainian).

Kapranov S. V. (2023), “ ‘Dao de tszin’ na Zakhodi u XVIII–XIX st.: misionery, naukovtsi ta ezoteryky”, in “Oriientalistska paradyhma” u doslidzhenni skhidnykh filosofii: XIX – persha polovyna XX st., Naukova dumka, Kyiv, pp. 18–56. (In Ukrainian). DOI: https://doi.oig/10.15407/978-966-00-1875-4

Nisida K. (2022), “Doslidzhennya blaha. Chastyna I, hlava 1”, Pereklad z yapons’koyi, vstupna stattya ta komentari S. V. Kapranova, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 204–212. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Nisida K. (2023), “Doslidzhennya blaha. Chastyna I, hlava 2–4”, Pereklad z yapons’koyi, vstupna stattya ta komentari S. V. Kapranova, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 179–195. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.179

Shiller F. (1967), Liryka, Transl. from German by M. Lukash, Dnipro, Kyiv. (In Ukrainian).

Heine H. (1895), Buch der Lieder, Hoffmann und Campe, Hamburg.

Jerusalem W. (1913), Einleitung in die Philosophie, Fünfte und sechste Auflage, Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig.

Nishida K. (1990), An Inquiry into the Good, Translated by Masao Abe and Christopher Ives, Yale University Press, New Haven and London.

Schiller F. (1877), Werke, Erster Band, Druck und Verlag von Eduard Hallberger, Stuttgart und Leipzig.

Wundt W. (1902), Grundriss der Psychologie, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Yusa M. (2002), Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro, University of Hawai’i Press, Honolulu.

Nishida K. (2001), Zen no kenkyū, Iwanami shoten, Tokyo. (In Japanese).