ДАВНЬОКИТАЙСЬКІ КОСМОГОНІЧНІ ІДЕЇ ТА ЇХНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В ІДЕОГРАМАХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Я. В. Шекера

Анотація

Методологія дослідження сутності ідеограм китайської мови на позначення основних етапів світотворення (Уцзі / Дао / ДакуайТайцзіІнь-Янвань-у) базується на етимологічному (мовно-культурологічному) аналізі відповідних ієрогліфів. Застосування такого аналізу дозволяє через розкриття внутрішніх форм досліджуваних ідеограм виявити інваріанти їхніх парадигм, що сприяє адекватному розумінню глибинних ідей, які вони передають. Лише через з’ясування ідей відповідних ідеограм можливе розкриття кодів мислення (культурних кодів) і світосприйняття китайців, а отже, становлення на шлях-Дао китайського буття. У статті розглянуто еволюцію постання світу (філософський аспект), а також висвітлення світотворчих ідей у мові.

Як цитувати

Шекера, Я. В. (2012). ДАВНЬОКИТАЙСЬКІ КОСМОГОНІЧНІ ІДЕЇ ТА ЇХНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В ІДЕОГРАМАХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ. Східний світ, (3 (76), 109-114. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.109
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 23

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Давньокитайські космогонічні ідеї, Дао, китайська мова, репрезентація в ідеограмах

Посилання

Большой китайско-русский словарь: http://bkrs.info/

“Дао Дэ Цзин” / Пер. Ян Хин-шуна: http://lib.rus.ec/b/70131/read#t28

Резаненко В.Ф. До проблеми семантики циклічних знаків даоського кола // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної сходознавчої конференції. Київ, 1998.

Резаненко В.Ф. До проблеми семантико-графічної структури ієрогліфічних символів п’яти стихій китайської космогонії (“усін”) // Матеріали І Українського симпозіуму з мовознавства і літератур країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Київ, 1999.

Резаненко В.Ф. Даоське коло як модель семантико-графічного структурування китайських ієрогліфів стилю кайшу 楷書 // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип. 6.

Уотс А. Путь воды. Киев, 1996.

Шекера Я.В. Даоська метафора порожнечі та її репрезентація в китайській поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) // Східний світ, 2011, №4.

Шекера Я.В. Дихотомія Ю – У (有–无): до питання концепту ДАО // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип. 6.

Wieger L. Chinese Characters. Their origin, etymology, history, classification and signification / Transl. into English by L. Davrout. New-York, 1965.

百度百科: http://baike.baidu.com/

齐物论 / 注释: http://www.chazidian.com/wywfy978/

说文解字注: http://www.gg-art.com/imgbook/index.php?bookid=53

太极: http: // baike.baidu.com/view/3914.htm

象形字典: http://vividict.com/WordInfo.aspx?id=641

汉典: http://www.zdic.net/

REFERENCES

Bol’shoy kitaysko-russkiy slovar’, available at: http://bkrs.info/ (In Russian).

“Dao De Tszin”, Transl. by Yan Khin-sh·chna, available at: http://lib.rus.ec/b/70131/read#t28 (In Russian).

Rezanenko V. F. (1998), “Do problemy semantyky tsyklichnykh znakiv daos’koho kola”, in Materialy pershoyi Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi skhodoznavchoyi konferentsiyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Rezanenko V. F. (1999), “Do problemy semantyko-hrafichnoyi struktury iyerohlifichnykh symvoliv p”yaty stykhiy kytays’koyi kosmohoniyi (“usin”)”, in Materialy I Ukrayins’koho sympoziumu z movoznavstva i literatur krayin Aziys’ko-Tykhookeans’koho rehionu, Kyiv. (In Ukrainian).

Rezanenko V. F. (2012), “Daos’ke kolo yak model’ semantyko-hrafichnoho strukturuvannya kytays’kykh iyerohlifiv stylyu kayshu”, in Ukrayins’ka oriyentalistyka: Zb. nauk. prats’, Kyiv, Issue 6. (In Ukrainian).

Uots A. (1996), Put’ vody, Kiyev. (In Russian).

Shekera Ya. V. (2011), “Daos’ka metafora porozhnechi ta yiyi reprezentatsiya v kytays’kiy poeziyi doby Sun (X–XIII st.)”, in Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

Shekera Ya. V. (2012), “Dykhotomiya Yu – U: do pytannya kontseptu DAO”, in Ukrayins’ka oriyentalistyka: Zb. nauk. prats’, Kyiv, Issue 6. (In Ukrainian).

Wieger L. (1965), Chinese Characters. Their origin, etymology, history, classification and signification, Transl. into English by L. Davrout, New York.

Baidu baike, available at: http://baike.baidu.com/ (In Chinese).

“Qi wu lun / zhushi”, available at: www.chazidian.com/wywfy978/ (In Chinese).

“Shuo wen jie zi zhu”, available at: www.gg-art.com/imgbook/index.php?bookid=53 (In Chinese).

“Taiji”, available at: http://baike.baidu.com/view/3914.htm (In Chinese).

“Xiangxing zidian”, available at: http://vividict.com/WordInfo.aspx?id=641 (In Chinese).

“Handian”, available at: www.zdic.net/ (In Chinese).