ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ПЕРСЬКОГО СЛОВНИКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. М. Захлюпана

  О. Й. Максимів

  М. Ю. Стельмах

  І. В. Яремчук

Анотація

У статті подано основні принципи формування реєстру та укладання лексикографічних статей навчального українсько-перського словника.

Як цитувати

Захлюпана, Н. М., Максимів, О. Й., Стельмах, М. Ю., & Яремчук, І. В. (2013). ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ПЕРСЬКОГО СЛОВНИКА. Східний світ, (1 (78), 41-46. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.041
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 60

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

навчальний, Принципи укладання, українсько-перський словник

Посилання

Ардан Р.В. Бацевич Ф.С., Партико З.В. Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Мовознавство, 1996, № 4–5.

Бахтіярова Х.Ш. та ін. Українська мова. Практичний курс для іноземців: посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. Тернопіль, 1999.

Білецька М.А. Українська мова. Підруч. для 1 кл. триріч. почат. шк. Київ, 1992.

Білецька М.А. Рідна мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. Київ, 1993.

Бондаренко І. Українсько-японський словник. Японсько-український словник. Навчальний словник японських ієрогліфів. Київ, 1998.

Бочарнікова А.М. Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках // Studia Linguistica. 2010. Вип. 4.

Бук С.Н. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2004.

Вашуленко М.С. Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. і 2 кл. триріч. почат. шк. Київ, 1992.

Восканян Г.А. Русско-персидский словарь: ок. 30 000 слов. Москва, 1986.

Гак В.Г. О разных типах двуязычных словарей // Тетради переводчика. Ученые записки № 2. Москва, 1964.

Денисов П.Н. От редактора // Лексические минимумы русского языка / Под ред. П.Н. Денисова. Москва, 1972.

Єремута В.Ю. Основні елементи макро- та мікроструктури лінгвістичного словника // Держава та регіони, 2012, № 2.

Иванов В.Б. Учебник персидского языка. Ч. I. Москва, 2000.

Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва, 1986.

Короткий тлумачний словник української мови / [За ред. Д.Г. Гринчишина]. Київ, 1988.

Кшановський О. Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 54. Львів, 2011.

Максимів О.Й. Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю): Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Київ, 2012.

Мюллер Г. Лингвистическая статистика и структура языковых полей // Методика преподавания иностранных языков за рубежом. Москва, 1967.

Новий німецько-український українсько-німецький словник. Київ, 2008.

Овчинникова И.К. Учебник персидского языка. Для студентов 1 курса востоковедных факультетов высших учебных заведений / Под общ. ред. проф. В.Б. Иванова. Редакция перс. текстов: С. Борзу. Москва, 2002.

Пацорко В.С. Українсько-есперантський словник-мінімум. Дрогобич, 1998.

Скопина М. К вопросу о выделении существительных для основного словаря русского языка // Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы. Тезисы докладов и выступлений. Москва, 1969.

Скрипченко Н.Ф. Читанка: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. і 2 кл. триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. Київ, 1992.

Скрипченко Н.Ф. Первоцвіт: Читанка для 1 класу триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. Київ, 1994.

Скрипченко Н.Ф. Читанка: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко та ін. Київ, 1995.

Словник української мови. Т. І–ХІ. Київ, 1970–1980.

Тлумачний словник-мінімум української мови / [Відп. за вип. О.М. Єфімов]. Київ, 1999.

Українська літературна вимова і наголос. Київ, 1973.

Українсько-англійський і російсько-англійський розмовник. Київ, 1991.

Українсько-англійський розмовник. Харків, 2000.

Українсько-грецький розмовник / [Упоряд. Г.А. Мороз та ін.]. Донецьк, 1993.

Українсько-іспанський розмовник / [Укл. Б.М. Липка]. Львів, 1999.

Українсько-російський словник. Т. І–VІ. Київ, 1953–1963.

Українсько-перський словник / [Хамід Реза Халімі, В.А. Храновський, О.В. Мазепова, А.М. Бочарнікова]. Київ, 2006.

Фалькович М.М. Предисловие // Лексический минимум по английскому языку (для языковых вузов). Москва, 1972.

Штейнфельдт Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка. 2500 наиболее употребительных слов. Таллин, 1963.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград, 1974.

http://www.vajehyab.com/dictionary

انوری حسن. فرهنگ روز سخن. – تهران: سخن، 1383. – 1376 ص.

تقی پورنامدارین. درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی / تقی پورنامدارین / دورۀ مقدماتی. – تهران، 1372.

ثمره یدالله. آموزش زبان فارسی (آزفا) / ثمره یدالله / کتاب اول، دوره مقدماتی. – تهران، 1372.

ثمره یدالله. آموزش زبان فارسی (آزفا) / ثمره یدالله / کتاب دوم، دوره مقدماتی. – تهران، 1372.

حسنی حمید. واژه های پرکاربردِ فارسیِ امروز (بر مبنایِ پیکره ی یک میلیون لغتی). – تهران: کانونِ زبانِ ایران، 1384

صدری افشار غلامحسين. فرهنگ فارسی امروز. – تهران: موسسه نشر کلمه، 1377. – 860 ص.

عاصی مصطفی، عبدعلی محمد. واژگان گزیده‌ی زبانشناسی. – تهران: شرکت انتشارات علمی 1376.

فارسی. اول دبستان. – تهران، 1374.

فارسی عمومی 1»ساختارهای پايه»/دکتر احمد صفار مقدم. – تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 1377.

فرهنگ روسی به فارسی / ای. اوفچینیکوا، ح. فروغیان، ش. بدیع. – تهران، 1374.

و فرهنگی، 1375. – 419 ص., مقیمی محمد فلاحی. فرهنگ زبانشناسی و زبان آموزی. –

همادخت ه. واژه‌نامه: زبانشناسی و علوم وابسته همادخت همایون؛ ویراستار علی‌محمد حق‌شناس. – تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات همادخت ه. واژه‌نامه: فرهنگی، 1379.

REFERENCES

Ardan R. V., Batsevych F. S. and Partyko Z. V. (1996), “Komp”yuternyy slovnyk-minimum ukrayins’koyi movy”, in Movoznavstvo, No. 4–5. (In Ukrainian).

Bakhtiyarova Kh. Sh. at all (1999), Ukrayins’ka mova. Praktychnyy kurs dlya inozemtsiv: posibnyk dlya slukhachiv pidhotovchykh viddilen’ i fakul’tetiv, Ternopil. (In Ukrainian)

Bilets’ka M. A. (1992), Ukrayins’ka mova. Pidruch. dlya 1 kl. tryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Bilets’ka M. A. (1993), Ridna mova: Pidruch. dlya 2 kl. chotyryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Bondarenko I. (1998), Ukrayins’ko-yapons’kyy slovnyk. Yapons’ko-ukrayins’kyy slovnyk. Navchal’nyy slovnyk yapons’kykh iyerohlifiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Bocharnikova A. M. (2010), “Chastkovi ekvivalenty v perekladnykh pers’kykh slovnykakh”, in Studia Linguistica, Issue 4. (In Ukrainian).

Buk S. N. (2004), Leksychna osnova ukrayins’koyi movy: vydilennya ta systemno-strukturna orhanizatsiya, Dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01 – ukrayins’ka mova, L’viv. nats. un-t im. I. Franka, Lviv. (In Ukrainian).

Vashulenko M. S. (1992), Ukrayins’ka mova: Pidruch. dlya 3 kl. chotyryrich. pochat. shk. i 2 kl. tryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Voskanyan G. A. (1986), Russko-persidskiy slovar’: ok. 30 000 slov, Moscow. (In Russian).

Gak V. G. (1964), “O raznykh tipakh dvuyazychnykh slovarey”, in Tetradi perevodchika. Uchenyye zapiski, No. 2, Moscow. (In Russian).

Denisov P. N. (1972), “Ot redaktora”, in Leksicheskiye minimumy russkogo yazyka, Denisova P. N. (Ed.), Moscow. (In Russian).

Yeremuta V. Yu. (2012), “Osnovni elementy makro- ta mikrostruktury linhvistychnoho slovnyka”, in Derzhava ta rehiony, No. 2. (In Ukrainian).

Ivanov V. B. (2000), Uchebnik persidskogo yazyka, Pt. I., Moscow. (In Russian).

Kitaygorodskaya G. A. (1986), Metodika intensivnogo obucheniya inostrannym yazykam, Moscow. (In Russian).

Korotkyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy (1988), Hrynchyshyna D. H. (Ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Kshanovs’kyy O. (2011), “Irans’ki tlumachni slovnyky pers’koyi movy yak dzherelo linhvistychnoho materialu”, in Visnyk L’vivs’koho universytetu, Seriya filolohichna, Issue 54, Lviv. (In Ukrainian).

Maksymiv O. Y. (2012), Etnospetsyfika leksychnoyi systemy pers’koyi movy (na materiali publitsystychnoho stylyu), Dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13 – movy narodiv Aziyi, Afryky, aboryhennykh narodiv Ameryky ta Avstraliyi, NAN Ukrayiny, In-t skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Myuller G. (1967), “Lingvisticheskaya statistika i struktura yazykovykh poley”, in Metodika prepodavaniya inostrannykh yazykov za rubezhom, Moscow. (In Russian).

Novyy nimets’ko-ukrayins’kyy ukrayins’ko-nimets’kyy slovnyk (2008), Kyiv.

Ovchinnikova I. K. (2002), Uchebnik persidskogo yazyka. Dlya studentov I kursa vostokovednykh fakul’tetov vysshikh uchebnykh zavedeniy, Ivanova V. B. (Ed.), Moscow. (In Russian).

Patsorko V. S. (1998), Ukrayins’ko-esperants’kyy slovnyk-minimum, Drohobych. (In Ukrainian).

Skopina M. (1969), “K voprosu o vydelenii sushchestvitel’nykh dlya osnovnogo slovarya russkogo yazyka”, in Aktual’nyye voprosy prepodavaniya russkogo yazyka i literatury, Tezisy dokladov i vystupleniy, Moscow. (In Russian).

Skrypchenko N. F. and Savchenko O. Ya. (1992), Chytanka: Pidruch. dlya 3 kl. chotyryrich. pochat. shk. i 2 kl. tryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Skrypchenko N. F. and Savchenko O. Ya. (1994), Pervotsvit: Chytanka dlya 1 klasu tryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Skrypchenko N. F. ta in. (1995), Chytanka: Pidruch. dlya 4 kl. chotyryrich. i 3 kl. tryrich. pochat. shk., Kyiv. (In Ukrainian).

Slovnyk ukrayins’koyi movy (1970–1980), Vol. I–XI, Kyiv. (In Ukrainian).

Tlumachnyy slovnyk-minimum ukrayins’koyi movy (1999), Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayins’ka literaturna vymova i naholos (1973), Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayins’ko-anhliys’kyy i rosiys’ko-anhliys’kyy rozmovnyk (1991), Kyiv.

Ukrayins’ko-anhliys’kyy rozmovnyk (2000), Kharkiv.

Ukrayins’ko-hrets’kyy rozmovnyk (1993), Compl. by Moroz H. A. at all, Donetsk.

Ukrayins’ko-ispans’kyy rozmovnyk (1999), Compl. by Lypka B. M. , Lviv.

Ukrayins’ko-rosiys’kyy slovnyk (1953–1963), Vol. I–VI, Kyiv.

Ukrayins’ko-pers’kyy slovnyk (2006), Compl. by Khamid Reza Khalimi, Khranovs’kyy V. A. , Mazepova O. V. and Bocharnikova A. M. , Kyiv.

Fal’kovich M. M. (1972), “Predisloviye”, in Leksicheskiy minimum po angliyskomu yazyku (dlya yazykovykh vuzov), Moscow. (In Russian).

Shteynfel’dt E. A. (1963), Chastotnyy slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. 2500 naiboleye upotrebitel’nykh slov, Tallin. (In Russian).

Shcherba L. V. (1974), Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’, Leningrad. (In Russian).

http://www.vajehyab.com/dictionary

انوری حسن. فرهنگ روز سخن. – تهران: سخن، 1383. – 1376 ص.

تقی پورنامدارین. درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی / تقی پورنامدارین / دورۀ مقدماتی. – تهران، 1372.

ثمره یدالله. آموزش زبان فارسی (آزفا) / ثمره یدالله / کتاب اول، دوره مقدماتی. – تهران، 1372.

ثمره یدالله. آموزش زبان فارسی (آزفا) / ثمره یدالله / کتاب دوم، دوره مقدماتی. – تهران، 1372.

حسنی حمید. واژه های پرکاربردِ فارسیِ امروز (بر مبنایِ پیکره ی یک میلیون لغتی). – تهران: کانونِ زبانِ ایران، 1384

صدری افشار غلامحسين. فرهنگ فارسی امروز. – تهران: موسسه نشر کلمه، 1377. – 860 ص.

عاصی مصطفی، عبدعلی محمد. واژگان گزیده‌ی زبانشناسی. – تهران: شرکت انتشارات علمی 1376.

فارسی. اول دبستان. – تهران، 1374.

فارسی عمومی 1»ساختارهای پايه»/دکتر احمد صفار مقدم. – تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 1377.

فرهنگ روسی به فارسی / ای. اوفچینیکوا، ح. فروغیان، ش. بدیع. – تهران، 1374.

و فرهنگی، 1375. – 419 ص., مقیمی محمد فلاحی. فرهنگ زبانشناسی و زبان آموزی. –

همادخت ه. واژه‌نامه: زبانشناسی و علوم وابسته همادخت همایون؛ ویراستار علی‌محمد حق‌شناس. – تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات همادخت ه. واژه‌نامه: فرهنگی، 1379.