“ТРОННА КАСИДА”: ПАНЕГІРИК У МАРОККАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Рибалкін

Анотація

У статті досліджується становлення панегіричної поезії в Марокко ХХ ст. На основі аналізу текстів сучасної марокканської критики розглянуто жанр так званої “тронної касиди” – літературного та суспільно-політичного феномену, що зародився в королівстві в 1934 р. і поширився на творчість авторів сусідніх країн, передусім з Алжиру. Характерні риси “тронної касиди” визначено шляхом перекладу з мови оригіналу та подальшого аналізу частини доробку марокканських поетів.

Як цитувати

Рибалкін, С. В. (2014). “ТРОННА КАСИДА”: ПАНЕГІРИК У МАРОККАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. Східний світ, (4 (85), 135-142. https://doi.org/10.15407/orientw2014.04.135
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Алжир, марокканська поезія ХХ ст., панегірик, “Тронна касида”

Посилання

Абдельмун‘ім 2014. –عـبد المنعم محمد. ظاهرة الـبطالة في الدول العربـية: الواقع والأسباب وآليات الـمعالجة. الخــرطـــوم 2014.

Аль-Фасі 1984. – الفاســي علال. ديـوان الشــعر تحقيـــق لــ عبد العالي الودغـيـري. – الربـاط، 1984. – ص. 98–107.

Аль-Халаві 1965. – الحــــــــــــلـوي محـــمد. أنـــغام وأصـــــداء. – الدار البـيـــضـاء، 1965. – ص. 251–259.

Аль-Халаві 1983. – الحــــــــــــلوي محـــــــمد. الشــــــعر في مواكبة الـــعرش مجـلة دعوة الحـق، مارس 1983

Ас-Сулямі 1974. – الســـولامي إبراهيم. الشــعر الوطني المغـربـي في عهـد الحـمـاية. – الـدار الـــبــيـضـاء، 1974

Аш-Шаліх 2012. – الشليح مصطفى. مداخل أولية حول القصيدة المغربية العرشيتان الرائيتان موقع وزارة الثقافة المغـربـيــة، 2012.

Халіль 2002. – خليــــل محمد. عيد العرش المجيــــد في الشعر المغربــي الحديــث دعوة الحق، العدد 368، 2002

Халіль 2012. – خليل محمد. الأدبي والتاريخي في مؤلفات محمد المختار السوسي المجموعات الفقهية في الفتاي الســـوســـية. – آب، 2012.

Кянун 1964. – كنـــون عـبــد الله. أحاديـــــث عن الأدب المـغـــربي الحديــــث. – القاهرة، 1964

Такфрасет 2011 – تاكفراست بشرى. قراءة نقدية في شعر محمد المختار السوسي ندوة علمية حول أعلام الفكر والثقــافة بمـراكــش، 2011.

Крачковский И. Ю. Аль-Мутанабби и Абу-л-Ала. Избр. соч. Т. 2. Москва, 1956.

Рибалкін С. В. Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу // Східний світ, 2013, № 1.

Рибалкін С. В. Сучасна марокканська арабомовна поезія: становлення та еволюція // Східний світ, 2014, № 1.

Фильштинский И. М. История арабской литературы. V – начало X вв. Москва, 1985.

REFERENCES

‘Abd al-Mun‘im Muḥammad (2014), Ẓāhirat al-biṭāla fī ad-duwal al-‘arabiyya: al-wāqi‘ wa l-’asbāb wa-’āliyyāt al-mu‘ālaja, Khartoum.

Al-Fāsī ‘Ilāl (1984), Dīwān al-ši‘r, Al-Wadġīrī ‘Abd al-‘Ālī (ed.), Rabat.

Al-Ḥalawiyy Muḥammad (1965), ’Anġām wa-’aṣdā’, Casablanca.

Al-Ḥalawiyy Muḥammad (1983), “’Al-ši‘r fī muwākabat al-‘arš”, Da‘wat al-ḥaqq, March 1983.

Al-Sūlāmī Ibrāhīm (1974), ’Al-ši‘r al-waṭaniyy al-maġribiyy fī ‘ahd al-ḥimāya, Casablanca.

Al-Šalīḥ Muṣṭafā (2012), Al-‘aršiyyatān al-rā’iyyatān: madāhil ’awwaliyya ḥawla al-qaṣīda al-maġribiyya, http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8956

Halīl Muḥammad (2002), “‘īd al-‘arš al-majīd fī al-ši‘r al-maġribiyy al-ḥadīt”, Da‘wat al-ḥaqq, Vol. 368.

Halīl Muḥammad (2012), “Al-’adabiyy wa-t-tārīhiyy fī mu’allafāt Muḥammad al-Muhtār al-Sūsī”, Al-majmū‘āt al-fiqhiyya fī al-fatāwī al-sūsiyya, August 2012.

Kanūn ‘Abdullāh (1964), ’Aḥādīt ‘an al-’adab al-maġribiyy al-ḥadīt, Qairo.

Tākfrāsit Bušrā (2011), “Qirā’a naqdiyya fī ši‘r Muḥammad al-Muhtār al-Sūsī”, in: Nadwa ‘ilmiyya ḥawla ’a‘lām al-fikr wa-l-taqāfa bi-Marākiš.

Krachkovskiy I. Yu. (1956), Al’-Mutanabbi i Abu-l-Ala, Izbr. soch., Vol. 2, Moscow. (In Russian).

Rybalkin S. V. (2013), “Poeziya Mufdi Zakariyi v borot’bi za samoidentyfikatsiyu alzhyrs’koho narodu”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Rybalkin S. V. (2014), “Suchasna marokkans’ka arabomovna poeziya: stanovlennya ta evolyutsiya”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Fil’shtinskiy I. M. (1985), Istoriya arabskoy literatury. V – nachalo X vv., Moscow. (In Russian).