КНИГООБМІН БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Лямець

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано книгообмін як джерело комплектування фондів бібліотек Близького Сходу. Зокрема, висвітлені такі аспекти, як термінологія, особливості досягнення книгообмінних домовленостей, відбір та облік необхідних матеріалів, листування, створення обмінних списків, принципи книгообміну. Розглядаються книгообмінні програми Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) з країнами близькосхідного регіону, подані статистичні таблиці та діаграми стану міжнародного книгообміну НБУВ із країнами Близького Сходу в 1963–1991 та 2008–2011 рр. Наукова обробка арабського бібліотечного ресурсу, отриманого шляхом МКО, потребує осмислення його ролі в системі внутрішніх іноземних бібліотечних ресурсів НБУВ (формування покажчиків), відпрацювання теоретичних підходів до наукового бібліографічного опису арабських джерел у програмі САБ Ірбіс-64, формування теоретичної основи для створення модулів у САБ Ірбіс-64 для компіляції бібліографічних покажчиків арабомовної літератури НБУВ.

Як цитувати

Лямець, А. М. (2016). КНИГООБМІН БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ. Східний світ, (2-3 (91-92), 47-55. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.047
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

бібліотеки, Близький Схід, Книгообмін

Посилання

Абду ль-Мааті Я. Ю. Розвиток фондів у бібліотеках та інформаційних центрах. Александрія, 1998.

Абу Хайр І. Х. Розвиток фондів у цифрову епоху. [Електронний ресурс], 2015. – Режим доступу: Access mode: https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/.../DL_3.ppt. – Заголовок з екрана. Доступ: 29.03.15.

Крачковский И. Ю. Избранные сочинения: в 6 т. / Ред. тома В. И. Беляев, Г. В. Церетели. Т. 1. Москва – Ленинград, 1955.

Мульхем М. Я. Современное состояние и тенденции развития библиотечного дела в Сирийской Арабской Республике: дис. канд. пед. наук: 05.25.03. Москва, 2000.

Муханна А. М. История, современное состояние и основные проблемы развития национальных библиотек арабских стран в свете концепций НАТИС : дис. канд. пед. наук: 05.25.03. Ленинград, 1984.

Салямат А. Х. М. Інформаційне обслуговування та розвиток бібліотечних фондів. Б. м., 1997.

Хайсам М. История, современное состояние и перспективы развития арабских национальных библиотек: дис… канд. ист. наук (05.25.03). Киев, 1995.

IFLA Annual Reports. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-annual-report. – Title from the screen. Accessed 4.09.12.

UNESCO Regional Seminar on bibliography, documentation and exchange of publications in Arabic-Speaking States (Paris, France, 27 February 1962): Subject cataloging for Arab libraries: The development of standard list of subject headings and an abbreviated classification system in Arabic. [Electronic resource]. – Access mode: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001476/147694mb.pdf. – Title from the screen. Accessed: 3.09.12.

World Encyclopedia of Library and Information Services / Еd. by R. Wedgeworth. 3rd ed. Chicago, 1993.

REFERENCES

ʻAbdu l-Muʻṭī Y. Y. (1998), Tanmīyat al-majmūʻāt fī l-maktabāt wa-marākiz al-maʻlūmāt, Alexandria. (In Arabic).

Abū l-Hayr Y. Ḥ. (2015), Tanmīyat al-majmūʻāt fī l-bī’a ar-raqamīya, available at: https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/.../DL_3.ppt (accessed March 29, 2015). (In Arabic).

Krachkovskiy I. Yu. (1955), Izbrannyye sochineniya: In 6 vols., Vol. I, Belyayev, G. V. Tsereteli (Eds.), Moscow and Leningrad. (In Russian).

Mul’khem M. Ya. (2000), Sovremennoye sostoyaniye i tendentsii razvitiya bibliotechnogo dela v Siriyskoy Arabskoy Respublike, Dis. kand. ped. nauk: 05.25.03, Moscow. (In Russian).

Mukhanna A. M. (1984), Istoriya, sovremennoye sostoyaniye i osnovnyye problemy razvitiya natsional’nykh bibliotek arabskikh stran v svete kontseptsiy NATIS, Dis. kand. ped. nauk: 05.25.03, Leningrad. (In Russian).

Salāmat ʻA. Ḥ. M. (1997), Hadamāt al-maʻlūmāt wa-tanmīyat al-muqtanayāt al-maktabīya. (In Arabic).

Khaysam M. (1995), Istoriya, sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya arabskikh natsional’nykh bibliotek, Dis… kand. ist. nauk: 05.25.03, Kyiv. (In Russian).

IFLA Annual Reports, available at: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-annual-report (accessed September 4, 2012).

UNESCO Regional Seminar on bibliography, documentation and exchange of publications in Arabic-Speaking States (Paris, France, 27 February 1962): Subject cataloging for Arab libraries: The development of standard list of subject headings and an abbreviated classification system in Arabic, available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001476/147694mb.pdf (accessed September 3, 2012).

World Encyclopedia of Library and Information Services (1993), Ed. by R. Wedgeworth, 3rd ed., Chicago.