ПАНАЗІЙСЬКА ІДЕЯ В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ОКАВИ СЮМЕЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

Анотація

Статтю присвячено місцю та розвитку ідеї паназіатизму в житті та творчості японського філософа, вченого та політичного діяча Окави Сюмея (1886–1957). Особливістю його історико-цивілізаційного підходу в порівнянні з іншими теоретиками паназіатизму було найширше трактування поняття “Азія” – від Японії до Палестини і Єгипту. Це безпосередньо пов’язано з індологічними та ісламознавчими дослідженнями й педагогічною діяльністю Окави. У статті виділено три рівні, на яких розгорталася в його житті та творчості паназійська ідея: духовний (метафізичний), історичний та політичний. Крім того, виділено основні етапи розвитку цієї ідеї. На основі аналізу публікацій Окави показано, що Китай, китайська культура та філософія також мали для нього велике значення. Запропоновано таку класифікацію китаєзнавчих праць Окави: (1) тлумачення конфуціанської класики; (2) загальні культурологічні праці; (3) праці, присвячені актуальним політичним питанням.

Як цитувати

Капранов, С. В. (2016). ПАНАЗІЙСЬКА ІДЕЯ В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ОКАВИ СЮМЕЯ. Східний світ, (4 (93), 41-51. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.041
Переглядів статті: 122 | Завантажень PDF: 34

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китай, Окава Сюмей, паназіатизм, сходознавство в Японії, Японія, японська суспільно-політична думка, японська філософія

Посилання

Гамянін В. Конфуціанський трактат “Чжун юн” (до питання перекладу категорії “чжун-юн”) // Східний світ, 1999, № 1–2.

Капранов С. В. Китайський вектор японського паназіатизму: до постановки проблеми // Східний світ, 2015а, № 3.

Капранов С. В. Кіта Іккі та модернізація Китаю // Східний світ, 2015б, № 4.

Кобзєв А., Хорошилов Г. Да сюе – Велике вчення // Всесвіт, 1989, № 10.

Козицький А. М. Новітня історія Азії та Африки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. Львів, 2003.

Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии. Москва, 1999.

Молодяков В. Э. Национальный социализм в Японии: слово и дело Окава Сюмэй // Вопросы национализма, 2014, № 4 (20).

Пронь Т. М. Фашизм в Європі та Азії 1920–1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія: Історія. Т. 241. Вип. 229. 2014.

Шарафаненко О. Історія та сучасне становище Ісламу в Японії // Умма, 2011, № 9.

Barve T. R. Bhagvad Gita and the idea of one God: Aurobindo Ghosh and Shumei Okawa // 一神教世界 = The world of monotheistic religions, 2012, No. 3.

Biography of Dr. Okawa, Shumei. 9 April 1946 // University of Virginia Law Library. Roy L. Morgan Papers. Box 1. 1946 [IMFTE] (IPS) Investigative information. Miscellaneous individuals. – http://imtfe.law.virginia.edu/collections/morgan/1/9/biography-dr-okawa-.

Cotton H. New India, or India in Transition. London, 1885.

Doak K. The concept of ethnic nationality and its role in Pan-Asianism in imperial Japan // Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalism and Borders. London and New York, 2007.

Esenbel S. A Transnational History of Japanese Nationalism: Pan-Asianism and Islam 1900–45 // Okakura Tenshin and Pan-Asianism: Shadows of the Past. Folkestone, 2009.

Hotta E. Pan-Asianism and Japan’s War 1931–1945. New York, 2007.

Jaffe E. A Curious Madness: An American Combat Psychiatrist, a Japanese War Crimes Suspect, and an Unsolved Mystery from World War II. New York, 2014. https://doi.org/10.1057/9780230609921

Krämer H. M. Pan-Asianism’s Religious Undercurrents: The Reception of Islam and Translation of the Qur’ān in Twentieth-Century Japan // The Journal of Asian Studies. Vol. 73, No. 3. 2014. https://doi.org/10.1017/S0021911814000989

Okakura Kakasu. The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan. London, 1903.

Schneider M. Colonial Policy Studies in a Period of Transition: Nitobe Inazo, Okawa Shumei, and Togo Minoru at Takushoku University // Takushoku University history review, 1999, No. 3.

Szpilman Ch. Okawa Shumei: “Various Problems of Asia in Revival”, 1922 // Pan-Asianism: A Documentary History. Vol. 2: 1920–Present. Lahnam (etc.), 2011.

Takeuchi Yoshimi. Profile of Asian Man X: Okawa Shumei // The Developing Economies. Vol. 7, No. 3. 1969. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1969.tb00976.x

Takushoku University 2015–2016. Tokyo, 2015. – http://www.takushoku-u.ac.jp/ebook/1/takushoku_university_2015–2016_english/

Yoshikawa Y. Japan’s Asianism, 1868–1945. Dilemmas of Japanese Modernization. Washington, 2009.

Ісікава Кодзі 石川晃司。大川周明における思想と政治 // 湘南工科大学紀要 = Memoirs of Shonan Institute of Technology. Vol. 27, No. 1. 1993.

Йосінаґа Сін’іці 吉永進一。大川周明、ポール・リシャール、ミラ・リシャール : ある邂逅 // 舞鶴工業高等専門学校人文科学部門, 2008, No. 43.

Кудо Сінсуке 工藤 真輔。思想形成期の大川周明 : 宗教と社会主義 // 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル = Junior Research Journal, 2008, No. 15.

Ніхон сюкьо дзітен 日本宗教事典。東京, 1994.

Окава Сюмей канкей бунсьо 大川周明関係文書。東京, 1998.

Окава Сюмей 大川周明。印度に於ける国民的運動の現状及び其の由来。S. l., 大正5年 [1916].

Окава Сюмей 大川周明。 復興亜細亜の諸問題。東京, 1922.

Окава Сюмей 大川周明全集 (全7巻)。東京, 1961–1974.

Оцука Такехіро 大塚健洋。拓殖大学「魂の会」について // 拓殖大学百年史研究, 1999, No. 1–2.

Сімамото Такаміцу 嶋本隆光。大川周明の宗教研究: イスラーム研究への道 // 日本 語・日本文化, 2008, No. 34.

Сімамото Такаміцу 嶋本隆光。大川周明と波斯(ペルシア): 続・イスラーム研究への道 // 日本語・日本文化, 2010, No. 36.

У Хуайчжун 呉懐中。「大東亜戦争」期における大川周明の思想戦―その日中関係論を中心に // 同志社法學, Vol. 59, No. 2. 2007.

Усукі Акіра 臼杵陽。青年期・大川周明のスーフィズム理解──論文「神秘的マホメット教」をめぐって // 日本女子大学紀要文学部, 2014, No. 63.

REFERENCES

Hamyanin V. (1999), “Konfutsians'kyy traktat ‘Chzhun yun’ (do pytannya perekladu katehoriyi ‘chzhun-yun’)”, in Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 93–105. (In Ukrainian).

Kapranov S. V. (2015a), “Kytays'kyy vektor yapons'koho panaziatyzmu: do postanovky problemy”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 98–105. (In Ukrainian).

Kapranov S. V. (2015b), “Kita Ikki ta modernizatsiya Kytayu”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 45–55. (In Ukrainian).

Kobzyev A., Khoroshylov H. (1989), “Da syue – Velyke vchennya”, Vsesvit, No. 10, pp. 56–77. (In Ukrainian).

Kozyts'kyy A. M. (2003), Novitnya istoriya Aziyi ta Afryky. Posibnyk dlya studentiv istorychnykh i humanitarnykh fakul'tetiv universytetiv, Afisha, Lviv. (In Ukrainian)

Molodyakov V. E. (1999), Konservativnaya revolyutsiya v Yaponii, Izdatel’skaya firma “Vostochnaya literatura”, Moscow. (In Russian).

Molodyakov V. E. (2014), “Natsional’nyy sotsializm v Yaponii: slovo i delo Okava Syum ey”, Voprosy natsionalizma, No. 4 (20), pp. 156–171. (In Russian).

Pron' T. M. (2014), “Fashyzm v Yevropi ta Aziyi 1920–1930-kh rokiv: z pozytsiyi istoriosofichnoyi rekonstruktsiyi”, in Naukovi pratsi [Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya”], Seriya: Istoriya, Vol. 241, No. 229, pp. 59–62. (In Ukrainian).

Sharafanenko O. (2011), “Istoriya ta suchasne stanovyshche Islamu v Yaponiyi”, Umma, No. 9, p. 6. (In Ukrainian).

Barve T. R. (2012), “Bhagvad Gita and the idea of one God: Aurobindo Ghosh and Shumei Okawa”, The world of monotheistic religions, No. 3, pp. 31–54.

“Biography of Dr. Okawa, Shumei. 9 April 1946”, University of Virginia Law Library, Roy L. Morgan Papers, Box 1. 9146 [IMFTE] (IPS) Investigative information, Miscellaneous individuals, available at: http://imtfe.law.virginia.edu/collections/morgan/1/9/biography-dr-okawa-. (accessed September 10, 2016).

Cotton H. (1885), New India, or India in Transition, Kegan Paul, Trench, and Co., London.

Doak K. (2007), “The concept of ethnic nationality and its role in Pan-Asianism in imperial Japan”, in Saaler, S. and Koschmann, J. V. (Eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalism and Borders, Routledge, London and New York, pp. 168–181.

Esenbel S. (2009), “A Transnational History of Japanese Nationalism: Pan-Asianism and Islam 1900-45”, in Tankha B. (Ed.), Okakura Tenshin and Pan-Asianism: Shadows of the Past, Global Oriental, Folkestone.

Jaffe E. A. (2014), Curious Madness: An American Combat Psychiatrist, a Japanese War Crimes Suspect, and an Unsolved Mystery from World War II, Scribner, New York.

Hotta E. (2007), Pan-Asianism and Japan’s War 1931–1945, Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9780230609921

Krämer H. M. (2014), “Pan-Asianism’s Religious Undercurrents: The Reception of Islam and Translation of the Qur’ān in Twentieth-Century Japan”, The Journal of Asian Studies, Vol. 73, No. 3, pp. 619–640. https://doi.org/10.1017/S0021911814000989

Okakura Kakasu (1903), The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan, John Murray, London.

Schneider M. A. (1999), “Colonial Policy Studies in a Period of Transition: Nitobe Inazō, Ōkawa Shūmei, and Tōgō Minoru at Takushoku University”, Takushoku University history review, No. 3, pp. 1–28.

Szpilman C. (2011), “Okawa Shumei: ‘Various Problems of Asia in Revival’, 1922”, in Saaler S. and Szpilman C. (Eds.), Pan-Asianism: A Documentary History, Vol. 2: 1920–Present, Rowman & Littlefield, Lanham, MD.

Takeuchi Yoshimi (1969), “Profile of Asian Man X: Okawa Shumei”, The Developing Economies, Vol. 7, No. 3, pp. 367–379. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1969.tb00976.x

Takushoku University 2015–2016 (2015), Tokyo, available at: http://www.takushoku-u.ac.jp/ebook/1/takushoku_university_2015-2016_engl. (accessed September 15, 2016).

Yoshikawa Y. (2009), Japan’s Asianism, 1868–1945. Dilemmas of Japanese Modernization, Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, Washington, DC.

Ishikawa Kōji (1993), “Ōkawa Shūmei ni okeru shisō to seiji”, Shōnan kōgaku daigaku kiyō = Memoirs of Shonan Institute of Technology, Vol. 27, No. 1, pp. 131–141. (In Japanese).

Yoshinaga Shin’ichi (2008), “Ōkawa Shūmei, Pōru Rishāru, Mira Rishāru: aru kaikō”, Maizuru kōgyō kōtō senmon gakkō jinbun kagaku bumon, No. 43, pp. 93–102. (In Japanese).

Kudō Shinsuke (2008), “Shisō keiseiki no Ōkawa Shūmei: shūkyō to shakaishugi”, Hokudai hōgaku kenkyūka junia risāchi jānaru = Junior Research Journal, No. 15, pp. 27–48. (In Japanese).

Nihon shūkyō jiten (1994), Kōbundō, Tōkyō. (In Japanese).

Ōkawa Shūmei (1998), Ōkawa Shūmei kankei bunsho, Fuyō shobō shuppan, Tōkyō. (In Japanese).

Ōkawa Shūmei (1916), Indo ni okeru kokuminteki undō no genjō oyobi sono yurai, Ōkawa Shūmei, Tōkyō. (In Japanese).

Ōkawa Shūmei (1922), Fukkō Ajia no shomondai, Datōkaku, Tōkyō. (In Japanese).

Ōkawa Shūmei (1961–1974), Ōkawa Shūmei zenshū (Zen 7 kan), Ōkawa Shūmei zenshū kankōkai, Tōkyō. (In Japanese).

Ōtsuka Takehiro (1999), “Takushoku daigaku ‘Tamashii no kai’ ni tsuite”, Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyū, No. 1–2, pp. 79–89. (In Japanese).

Shimamoto Takamitsu (2008), “Ōkawa Shūmei no shūkyō kenkyū: isuramu kenkyū e no michi”, Nihongo – Nihon bunka, No. 34, pp. 1–22. (In Japanese).

Shimamoto Takamitsu (2010), “Ōkawa Shūmei to Perusha (Perushia): zoku isuramu kenkyū e no michi”, Nihongo – Nihon bunka, No. 36, pp. 1–25. (In Japanese).

Wu Huaizhong (2007), “ ‘Daitōa sensō’ ki ni okeru Ōkawa Shūmei no shisōsen: sono Chūnichi kankeiron wo chūshin ni”, Dōshisha hōgaku, Vol. 59, No. 2, pp. 313–335. (In Japanese).

Usuki Akira (2014), “Sheinenki Ōkawa Shūmei no sūfizumu rikai – ronbun ‘Shinpiteki mahomettokyō’ wo megutte”, Nihon joshi daigaku kiyō bungakubu, No. 63, pp. 85–112. (In Japanese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>