ВІДОМІ ТА МАЛОВІДОМІ СХОДОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ Я. Р. ДАШКЕВИЧА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. А. Араджионі

  О. Б. Бубенок

  О. С. Мавріна

Анотація

Статтю присвячено сходознавчій спадщині видатного українського історика Я. Р. Дашкевича. Автори статті акцентують увагу на тому, що Я. Р. Дашкевич був відомий орієнталістам не лише як фахівець з історії вірмен, а й як дослідник у інших галузях сходознавства. У науковому доробку Ярослава Романовича є ґрунтовні дослідження про Великий кордон України, про золотоординське і турецьке Поділля, про українсько-турецькі відносини, про східні народи на теренах України – калмиків, караїмів, кримських татар, сараценів, черкесів, аланів-ясів – тощо. Більшість праць було опубліковано вченим у 1970–2000-х рр. Проте деякі тексти, виявлені в науковому архіві Я. Р. Дашкевича, ще не були опубліковані. Автори статті вважають, що оприлюднення ідей видатного вченого в рік його 90-річного ювілею стане вагомим внеском у вшанування його пам’яті. Чимало уваги у статті приділено співробітництву Я. Р. Дашкевича з Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, засновником якого був друг і колега Я. Р. Дашкевича академік О. Пріцак.

Як цитувати

Араджионі, М. А., Бубенок, О. Б., & Мавріна, О. С. (2016). ВІДОМІ ТА МАЛОВІДОМІ СХОДОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ Я. Р. ДАШКЕВИЧА. Східний світ, (4 (93), 7-17. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.007
Переглядів статті: 166 | Завантажень PDF: 69

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історія вірмен, Дашкевич, Сходознавство

Посилання

Біляєва С. О. Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у XIII–XVIII ст. Автореф. дис. ... д. і. н. Київ, 2011.

Бубенок О. Б. Ясы южнорусских степей (Палеоэтнографическое исследование). Ав-тореф. дисс. ... канд. ист. наук. Москва, 1995.

Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.). Киев, 1997.

Бубенок О. Б. Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.). Киев, 2004.

Бубенок О. Б. Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань Євразійського степу. Автореф. дис. ... д. і. н. Київ, 2006.

Бубенок О. Б. Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії). Біла Церква, 2012.

Бушаков В. А. Історична топонімія Криму. Автореф. дис. ... д. ф. н. Київ, 2005.

Дашкевич Я. Р. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV–ХІХ веков. Ереван, 1962.

Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и иранцы Северного Причерноморья (Новые аспекты исследования) // Внешняя политика Древней Руси: Юбил. чтения, посвящ. 70-летию со дня рождения В. Т. Пашуто. Москва, 19–22 апр. 1988 г. Тез. докл. Москва, 1988.

Дашкевич Я. Р. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII ст.) // Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Т. 222. Праці історико-філософської секції. Львів, 1991.

Дашкевич Я. Угорська експансія на золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр. XIV ст. // Україна в минулому. Вип. V. Київ – Львів, 1994.

Дашкевич Я. Калмики // Етнічний довідник. Ч. 2. Етнічні меншини. Київ, 1996.

Дашкевич Я. Татари кримські // Етнічний довідник. Ч. 2. Етнічні меншини. Київ, 1996а.

Дашкевич Я. Р. Проблеми етногенезу греків Північного Причорномор’я // Україна – Греція: досвід дружніх зв’язків та перспективи співробітництва. Тези міжнародної науково-практичної конеренції. Маріуполь, 24–26 травня 1996 р. Маріуполь, 1996б.

Дашкевич Я. Калмыки Северного Причерноморья в XVII–XVIII вв. // Славяне и кочевой мир. Средние века – раннее новое время. Сборник тезисов 17-й конференции Института славяноведения РАН. Москва, 1998.

Дашкевич Я. З історії буддизму в Україні. Калмики Північного Причорномор’я і Лівобережжя середини XVII–XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Матеріали ІX-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 11–13 травня 1999 року. Кн. І. Львів, 1999.

Дашкевич Я. Великий кордон України: взаємопроникнення культур – нові аспекти // Етносоціальні процеси на Середньому Подніпров’ї: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. Черкаси, 1999а.

Дашкевич Я. Етноконфесійна ситуація обабіч Великого кордону XIV–XVIII ст. Спроба синтетичного узагальнення // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства. Київ, 13–15 вересня 2000 р. Київ, 2000.

Дашкевич Я. Р. Вірменія і Україна. Львів – Нью-Йорк, 2001.

Дашкевич Я. Конфесійні відносини обабіч Українського Великого кордону (XIV–XVIII ст.) // Історія релігій в Україні. Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 16–19 травня 2001 р. Кн. І. Львів, 2001.

Дашкевич Я. Монгольське (іранське) тюркське “Керел”: етимологія та семантика етнотопоніму (XIII–XIV ст.) // V С ходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. Київ, 2001а.

Дашкевич Я. Кримські татари: етноконфесійний аспект // Історія релігій в Україні. Праці XIІІ-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 26–29 травня 2003 р. Кн. 2. Львів, 2003.

Дашкевич Я. Сарацини у Львові // VII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 4–5 червня 2003 р. Київ, 2003а.

Дашкевич Я. Р. Литовські походи на золотоординський Крим в кінці XІV ст.: між історією та фікцією // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 2–3 червня 2004 р. Київ, 2004.

Дашкевич Я. Седентаризація татар на українських землях у XIV–XVII ст. Проблеми дослідження // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 1–2 червня 2005 р. Київ, 2005.

Дашкевич Я. “Секретна історія монголів” як джерело до історії України XIII ст. // Україна – Монголія: 800 років у контексті історії. Київ, 2008.

Дашкевич Я. Сарацени – таємничий народ середньовічної України (джерела та їхня інтерпретація) // Український археографічний збірник. Нова серія. Вип. 13–14. Київ, 2009.

Мавріна О. С. Виникнення та становлення Кримського ханату (XV століття). Авто-реф. дис. ... к. і. н. Київ, 2005.

REFERENCES

Bilyayeva S. O. (2011), Vzayemovidnosyny skhidnoslov"yans'koho i tyurks'koho svitiv u XIII–XVIII st., Avtoref. dys. ... d. i. n., Kyiv. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (1995), Yasy yuzhnorusskikh stepey (Paleoetnograficheskoye issledovaniye), Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk, Moscow. (In Russian).

Bubenok O. B. (1997), Yasy i brodniki v stepyakh Vostochnoy Evropy (VI – nachalo XIII vv.), Kyiv. (In Russian).

Bubenok O. B. (2004), Alany-asy v Zolotoy Orde (XIII–XV vv.), Kyiv. (In Russian).

Bubenok O. B. (2006), Alany-asy u skladi seredn'ovichnykh etnopolitychnykh ob"yednan' Yevraziys'koho stepu, Avtoref. dys. ... d. i. n., Kyiv. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2012), Vid Attily do Chynhiz-khana (alany i tyurkomovni nomady Yevraziyi), Bila Tserkva. (In Ukrainian).

Bushakov V. A. (2005), Istorychna toponimiya Krymu, Avtoref. dys. ... d. f. n., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevich YA. R. (1962), Armyanskiye kolonii na Ukraine v istochnikakh i literature XV–XIX vekov, Yerevan. (In Russian).

Dashkevich YA. R. (1988), “Drevnyaya Rus’ i irantsy Severnogo Prichernomor’ya (Novyye aspekty issledovaniya)”, in Vneshnyaya politika Drevney Rusi: YUbil. chteniya, posvyashch. 70-letiyu so dnya rozhdeniya V. T. Pash·chto, Moskva, 19–22 apr. 1988 g., Tez. dokl., Moscow. (In Russian).

Dashkevych Ya. R. (1991), “Ukrayina na mezhi mizh Skhodom i Zakhodom (XIV–XVIII st.)”, in Zapysky Naukovoho tovarystva im. Tarasa Shevchenka, Vol. 222: Pratsi istoryko-filosofs'koyi sektsiyi, Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (1994), “Uhors'ka ekspansiya na zolotoordyns'ke Podillya 40-kh – 50-kh rr. XIV st.”, in Ukrayina v mynulomu, Issue V, Kyiv and Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (1996), “Kalmyky”, in Etnichnyy dovidnyk, Part 2: Etnichni menshyny, Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (1996a), “Tatary kryms'ki”, in Etnichnyy dovidnyk, Part 2: Etnichni menshyny, Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (1996b), “Problemy etnohenezu hrekiv Pivnichnoho Prychornomor"ya”, in Ukrayina – Hretsiya: dosvid druzhnikh zv"yazkiv ta perspektyvy spivrobitnytstva, Tezy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konerentsiyi, Mariupol', 24–26 travnya 1996 r., Mariupol. (In Ukrainian).

Dashkevich Ya. (1998), “Kalmyki Severnogo Prichernomor’ya v XVII–XVIII vv.”, in Slavyane i kochevoy mir. Sredniye veka – ranneye novoye vremya, Sbornik tezisov 17-y konferentsii Instituta slavyanovedeniya RAN, Moscow. (In Russian).

Dashkevych Ya. (1999), “Z istoriyi buddyzmu v Ukrayini. Kalmyky Pivnichnoho Prychornomor"ya i Livoberezhzhya seredyny XVII–XVIII st.”, in Istoriya relihiy v Ukrayini, Materialy IX-yi mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, L'viv, 11–13 travnya 1999 roku, Book I, Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (1999a), “Velykyy kordon Ukrayiny: vzayemopronyknennya kul'tur – novi aspekty”, in Etnosotsial'ni protsesy na Seredn'omu Podniprov"yi: mynule i suchasnist', Materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Cherkasy. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2000), “Etnokonfesiyna sytuatsiya obabich Velykoho kordonu XIV–XVIII st. Sproba syntetychnoho uzahal'nennya”, in IV Skhodoznavchi chytannya A. Kryms'koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 2000-y richnytsi khrystyyanstva, Kyyiv, 13–15 veresnya 2000 r., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (2001), Virmeniya i Ukrayina, Lviv and New York. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2001), “Konfesiyni vidnosyny obabich Ukrayins'koho Velykoho kordonu (XIV–XVIII st.)”, in Istoriya relihiy v Ukrayini, Pratsi XI-yi mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, L'viv, 16–19 travnya 2001 r., Book I, Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2001a), “Monhol's'ke (irans'ke) tyurks'ke “Kerel”: etymolohiya ta semantyka etnotoponimu (XIII–XIV st.)”, in V Skhodoznavchi chytannya A. Kryms'koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Kyyiv, 10–12 zhovtnya 2001 r., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2003), “Kryms'ki tatary: etnokonfesiynyy aspect”, in Istoriya relihiy v Ukrayini, Pratsi XIII-yi mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, L'viv, 26–29 travnya 2003 r., Book 2, Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2003a), “Saratsyny u L'vovi”, in VII Skhodoznavchi chytannya A. Kryms'koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Kyyiv, 4–5 chervnya 2003 r., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (2004), “Lytovs'ki pokhody na zolotoordyns'kyy Krym v kintsi XIV st.: mizh istoriyeyu ta fiktsiyeyu”, in VIII Skhodoznavchi chytannya A. Kryms'koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Kyyiv, 2–3 chervnya 2004 r., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2005), “Sedentaryzatsiya tatar na ukrayins'kykh zemlyakh u XIV–XVII st. Problemy doslidzhennya”, in IX Skhodoznavchi chytannya A. Kryms'koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Kyyiv, 1–2 chervnya 2005 r., Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2008), “Sekretna istoriya monholiv” yak dzherelo do istoriyi Ukrayiny XIII st., in Ukrayina – Monholiya: 800 rokiv u konteksti istoriyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2009), “Saratseny – tayemnychyy narod seredn'ovichnoyi Ukrayiny (dzherela ta yikhnya interpretatsiya)”, Ukrayins'kyy arkheohrafichnyy zbirnyk. Nova seriya, Issue 13–14, Kyiv. (In Ukrainian).

Mavrina O. S. (2005), Vynyknennya ta stanovlennya Kryms'koho khanatu (XV stolittya), Avto-ref. dys. ... k. i. n., Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>