‘ЗОЛОТО’ В ЯШТАХ: ДО СЕМАНТИКИ ОБРАЗУ ВАЙУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Вертієнко

Анотація

Серед усіх видів металів у текстах Молодшої Авести ‘золото’ є найуживанішим. Максимальну кількість згадок цього металу (сорок) маємо в Яшті 15. Цей текст за обсягом належить до великих Яштів, а за типом є гімном, присвяченим божеству Вайу, яке є втіленням повітря та атмосфери, а також виступає як покровитель воїнів та бог смерті. Дев’ять компаундних прикметників із частиною ‘золото’ сконцентровані в строфі 57 цього Яшту, переклад та аналіз якого подано у статті. Для перекладу використано рукопис B7 (Bombay University Library, Mumbai, 1813 р.). Проведений аналіз образу Вайу за цим текстом демонструє, що це божество споряджене золотими речами, зброєю та одягом. За Яштом 15, жертвоприношення Вайу здійснюють із місця, обов’язково оздобленого золотом, найвидатніші міфічні герої і сам Ахура Мазда. Образ Вайу привертає увагу для інтерпретації семантики поховального вбрання т. зв. “золотих людей” з поховань іраномовних кочівників Євразії, зокрема сакського аристократа з кургану Іссик IV–ІІІ ст. до н. е. Здебільшого скіфологи вбачають у поховальному золотому спорядженні солярну семантику, зв’язок з іранським концептом хварна (ав. xvarənah-) та образом “сонячного” бога Мітри. Втім, видається перспективною інтерпретація образу “золотих людей” елітних поховань скіфо-сакського світу крізь призму іранських уявлень про Вайу.

Як цитувати

Вертієнко, Г. В. (2019). ‘ЗОЛОТО’ В ЯШТАХ: ДО СЕМАНТИКИ ОБРАЗУ ВАЙУ. Східний світ, (2 (103), 63-80. https://doi.org/10.15407/orientw2019.02.063
Переглядів статті: 94 | Завантажень PDF: 66

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

xvarənah, Вайу, золото, Молодша Авеста, Яшт 15, “золоті люди”

Посилання

Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. Москва, 1965.

Абаев В. И. Дохристианская религия алан // Избранные труды. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990.

Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И. В. Рака. Санкт-Петербург, 1997.

Акишев А. К. Костюм “золотого человека” и проблема катафрактрия // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии / Отв. ред. Ю. С. Худяков. Новосибирск, 1981.

Акишев А. К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1984.

Акишев К. А., Акишев А. К. К интерпретации символики иссыкского погребального обряда // Культура и искусство древнего Хорезма. Москва, 1981.

Алексеев А. Ю. О скифском Аресе // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 21. Ленинград, 1980.

Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. Киев, 1983.

Вертиенко А. В. О скифской клятве в Luc., Tox., 38 // Боспорский феномен. Население, языки, контакты. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петер-бург, 22–25 ноября 2011). Санкт-Петербург, 2011.

Вертиенко А. В. К персонификации скифского воинского божества в Luc., Tox., 38 // Східний світ, 2012, № 3.

Вертієнко Г. В. До значення терміну zaranyō-saorəm в Яшті 14, 27 // XVI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції. Київ, 2012.

Вертієнко Г. В. Священні втілення Веретрагни в Яшті 14 // Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В. С. Рибалкіна. Київ, 2013.

Вертієнко Г. В. Концепт ВЕПРЯ в молодоавестійських текстах // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 50. Ч. 1. 2014a.

Вертієнко Г. В. Надгробний рельєф із Трьохбратнього кургану (до семантики образів) // Східний світ, 2014b, № 3.

Вертієнко Г. В. Зброя духів Потойбіччя в Яшті 13, 45–46 // Східний світ, 2015a, № 2. https://doi.org/10.15407/orientw2015.02.110

Вертієнко Г. В. Іконографія скіфської есхатології. Київ, 2015b.

Вертієнко Г. В. До питання про метал в Авесті // Стародавнє Причорномор’я. Вип. XIІ. Одеса, 2018a.

Вертієнко Г. В. “Над рогами – сила досконалої зовнішності” (до образу оленя у скіфському мистецтві) // Археологія і давня історія України. 2018b. Вип. 2 (27).

Геродот. Історії в дев’яти книгах / Пер. з давньогрец. А. О. Білецького. Київ, 1993.

Грібкова Г. О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 15–17 листопада 2010 р. Київ, 2011.

Гуляев В. И. Золото в погребальном искусстве скифов и их восточных соседей // Археология и палеоантропология Евразийских степей и сопредельных территорий. Москва, 2010.

Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в “Истории” Геродота. Москва, 1982.

Дюбрюкс П. Собрание сочинений / Отв. ред. И. В. Тункина. Т. І–ІІ. Санкт-Петербург, 2010.

ИЭСОЯ. – Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I–IV. Москва, 1958–1989.

Кулланда С. В. Скифы: язык и этногенез. Москва, 2016.

Лелеков Л. А. О символизме погребальных облачений (“золотые люди” скифо-сакского мира) // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология / Под ред. А. И. Мартынова, В. И. Молодина. Новосибирск, 1987.

Литвинский Б. А. “Золотые люди” в древних погребениях Центральной Азии (опыт истолкования в свете истории религии) // Советская этнография, 1982, № 4.

Лихачев Д. С. Текстология: краткий очерк. Москва, 2006.

Полидович Ю. Б., Величко Е. А. Пластинки с изображением фигуры юноши из скифских комплексов // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”, 20–21 листопада 2017 р. Київ, 2018.

Соколова В. С. Авеста. Опыт морфологической транскрипции и перевод / Подготовка материалов к изданию и редактирование И. А. Смирновой. Санкт-Петербург, 2005.

Стеблин-Каменский И. М. (пер.). Авеста. Избранные гимны из “Ведивдата”. Москва, 1992.

Стеблин-Каменский И. М. (пер. и ком.). Гаты Заратуштры. Санкт-Перербург, 2009.

Топоров В. Н. Маруты // Мифы народов мира / Под. ред. С. А. Токарева. Т. 2. Москва, 1992.

Тохтасьев С. Р. Проблема скифского языка в современной науке // Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest. Iaşi, 2005.

Чугунов К. В. Цари и боги Азиатской Скифии (по материалам кургана Аржан-2) // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (27). Київ, 2018.

Чугунов К. В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск, 2017.

Яйленко В. П. Магические надписи Боспора // Древности Боспора. Т. 8. Москва, 2005.

Andrés-Toledo M. Á. Ceremonies in the Xorde Avesta Manuscripts: the Drōn Frawardīn Yašt // Estudios Iranios y Turanios. at̰cit̰ bā nəmō haomāi Homenaje a Éric Pirart en su 65º aniversario / Ed. by A. Cantera A. and J. Ferrer-Losilla. Girona, 2015.

Andrés-Toledo M. Á. A Revision of Geldner’s Critical Edition // The Transmission in Avesta / Ed. by A. Cantera. Wiesbaden, 2012. (Iranica. Bd. 20).

Anklesaria B. T. (translit. and transl.). Zand-Akasih. Iranian or Greater Bundahishn. Bombay, 1956.

Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904.

Blažek V. Indo-European “Gold” in Time and Space // Journal of Indo-European Studies. Vol. 45, No. 3&4. 2017.

Campbell L. A. Mithraic Iconography and Ideology. Leiden, 1968. https://doi.org/10.1163/9789004296176

Cantera A. Why do we Really Need a New Edition of the Zoroastrian Long Liturgy? // The Transmission in Avesta / Ed. by A. Cantera. Wiesbaden, 2012. (Iranica. Bd. 20).

Choksy J. K., Kotwal E. M. Praise and Piety: Niyayisns and Yasts in the history of Zoroastrian praxis // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol. 68. 2005. https://doi.org/10.1017/S0041977X0500011X

Choksy J. K., Kotwal F. M. “Kustīg” // Encyclopædia Iranica. Online edition. 2014. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/kustig (дата звернення: 23.09.2014).

Cribb J. Shiva Images on Kushan and Kushano-Sasanian Coins // Studies in Silk Road Coins and Culture. Papers in Honour of Professor Ikuo Hirayama on his 65th Birthday / Ed. by K. Tanabe, J. Cribb and H. Wang. Kamakura, 1997.

Darmesteter J. The Zend-Avesta. Part II: The Sîrôzahs, Yasts, and Nyâyis. Oxford, 1883.

d’Harlez C. Avesta. Livre Secré du Zoroastrisme. Paris, 1881. (Bibliothèque Orientale. T. V).

Doctor R. The Avestā: A Lexico-Statistical Analysis (Direct and Reverse Indexes, Hapax Legomena and Frequency Counts). Leuven, 2004. (Acta Iranica. T. 41).

Geldner K. F. Avesta. The Sacred books of the Parsis. Vol. I–III. Stuttgart, 1889–1896.

Gershevitch I. The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge, 1959.

Herzfeld E. Zoroaster and his World. Vol. I–II. Princeton, 1947.

Hintze A. On Editing Avesta // The Transmission in Avesta / Ed. by A. Cantera. Wiesbaden, 2012. (Iranica. Bd. 20).

Hintze A. “Yašts” // Encyclopædia Iranica. Online edition. 2014. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/yashts (дата звернення: 24.09.2014).

Humbach Н. Vayu, Śiva und der Spiritus Vivens im ostiranschen Synkretismus // Monumentum H. S. Nyberg / Ed. by J. Duchesne-Guillemin. Vol. I. Tehran – Liège, 1975.

Jamaspasa K. M. Aogəmandaēčā: A Zoroastrian Liturgy. Vienna, 1982.

Jamaspasa K. M. (Facs., Ed. and Introduction), The Avesta Codex F1 (Niyāyišns and Yašts). Wiesbaden, 1991.

Lecoq P. Les livres de l’Avesta. Les textes sacrés des Zoroastriens. Paris, 2017.

Lommel H. Die Yäšt’s des Awesta, Übersetzt und Eingelitet. Göttingen – Leipzig, 1927.

Lubotsky A. Avestan xvarənah-: the etymology and concept // Sprache und Kultur. Akten der X. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Innsbruck, 22.–28. September 1996 / Ed. by W. Meid. Innsbruck, 1998. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197262856.003.0009

Lubotsky A. Scythian Elements in Old Iranian // Indo-Iranian Languages and Peoples / Ed. by N. Sims-Williams. Oxford, 2002. (Proceedings of the British Academy. Vol. 116).

Malandra W. W. The Fravaši Yašt: Introduction, Text, Translation and Commentary. PhD Diss. Pennsylvania, 1971. https://doi.org/10.1163/000000073790079071

Malandra W. W. A glossary of terms for weapons and armor in Old Iranian // Indo-Iranian Journal. Vol. 15, No. 4. 1973.

Malandra W. W. An Introduction to Ancient Iranian Religion. Readings from the Avesta and Achaemenid Inscriptions. Minneapolis, 1983.

Malandra W. W. “Vāyu” // Encyclopædia Iranica, online edition, 2014. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/vayu (дата звернення: 17.09.2014).

Panaino A. The Lisits of Names of Ahura Mazdā (Yašt I) and Vayu (Yašt XV). Roma, 2002.

Pirart É. Guerriers d’Iran. Traductions annotées des textes avestiques du culte zoroastrien rendu aux dieux Tistriya, Miθra et Vrθragna. Paris, 2006.

Pirart É. La métrique et l’histoire de l’Avesta // The Transmission in Avesta / Ed. by A. Cantera. Wiesbaden, 2012. (Iranica. Bd. 20). https://doi.org/10.1163/9789004281493

Shenkar M. Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian World. Leiden – Boston, 2014. (Magical and Religious Literature of Late Anti-quity. Vol. 4).

Skjærvø P. O. The Zoroastrian Oral Tradition as Reflected in the Texts // The Transmission in Avesta / Ed. by A. Cantera. Wiesbaden, 2012. (Iranica. Bd. 20).

Spiegel Fr. Commentar über das Avesta. Bd. II: Vispered, Yasna und Khorda-Avesta. Wien, 1868. https://doi.org/10.1080/05786967.2007.11864722

Stewart S. Worship according to the Yašts // Iran. Vol. 45. 2007.

Stöllner T., Samasev Z. (Hrsg.). Unbekanntes Kasachstan: Archäologie im Herzen Asiens; Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 26. Januar bis zum 30. Juni 2013. Bd. I–II. Bochum, 2013.

Toumanoff С. Arsacids VII. The Arsacid dynasty of Armenia // Encyclopaedia Iranica. Vol. II, Fasc. 5. London, 1986. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-vii (дата звернення: 30.12.2012). https://doi.org/10.1086/654906

Vevaina Y. S.-D. “Enumerating the Dēn”: Textual Taxonomies, Cosmological Deixis, and Numerological Speculations in Zoroastrianism // History of Religions. Vol. 50, No. 2. 2010. https://doi.org/10.1163/156852754X00043

Widengren G. Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte // Numen. Vol. I., Fasc. 1. Leiden, 1954.

Wikander S. Vayu. Texte und Untersuchungen zur Indo-Iranischen Religionsgeschichte. T. I: Texte. Uppsala – Leipzig, 1941. https://doi.org/10.1515/9783110885576

Wolff Fr. Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen. Strassburg, 1910.

Zaehner R. C. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. New York, 1961.

Zaehner R. C. Zurvan. A Zoroastrian Dilemma. New York, 1972.

REFERENCES

Abaev V. I. (1965), Skifo-evropeyskiye izoglossy. Na styke Vostoka i Zapada, Nauka, Moscow. (In Russian).

Abaev V. I. (1990), “Dokhristianskaya religiya alan”, in Izbrannyye trudy. Religiya, fol’klor, literatura, Ir, Vladikavkaz, pp. 102–14. (In Russian).

Avesta v russkikh perevodakh (1861–1996) (1997), Compl., ed. and notes by I. V. Rak, Zhurnal “Neva”; RKHGI, Saint Petersburg. (In Russian).

Akishev A. K. (1981), “Kostyum ‘zolotogo cheloveka’ i problema katafraktriya”, in Khudya-kov Yu. S. (Ed.), Voyennoye delo drevnikh plemen Sibiri i Tsentral’noy Azii, Nauka, Sibirskoye otdeleniye, Novosibirsk, pp. 54–64. (In Russian).

Akishev A. K. (1984), Iskusstvo i mifologiya sakov, Nauka, Alma-Ata. (In Russian).

Akishev K. A. and Akishev A. K. (1981), “K interpretatsii simvoliki issykskogo pogrebal’nogo obryada”, in Kul’tura i iskusstvo drevnego Khorezma, Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury izdatel’stva “Nauka”, Moscow, pp. 144–53. (In Russian).

Alekseev A. Yu. (1980), “O skifskom Arese”, in Arkheologicheskiy sbornik Gosudarstvennogo Ermitazha, Issue 21, pp. 39–47. (In Russian).

Bessonova S. S. (1983), Religioznyye predstavleniya skifov, Naukova Dumka, Kyiv. (In Russian).

Vertiyenko A. V. (2011), “O skifskoy klyatve v Luc., Tox., 38”, in Bosporskiy Fenomen. Naseleniye, yazyki, kontakty. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 22–25 noyabrya 2011), Nestor-Istoriya, Saint Petersburg, pp. 567–75. (In Russian).

Vertiyenko A. V. (2012), “K personifikatsii skifskogo voinskogo bozhestva v Luc., Tox., 38”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 41–52. (In Russian).

Vertiyenko H. V. (2012), “Do znachennya terminu zaranyō-saorəm v Yashti 14, 27”, in XVI Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 137–8. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2013), “Svyashchenni vtilennya Veretrahny v Yashti 14”, in Polyphonia Orientis: mova, literatura, istoriya, relihiya. Do yuvileyu V. S. Rybalkina, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 33–51. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2014a), “Kontsept VEPRYa v molodoavestiys’kykh tekstakh”, in Movni i kontseptual’ni kartyny svitu, Issue 50, Part 1, Kyiv, pp. 140–8. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2014b), “Nadhrobnyy rel’yef iz Tr’okhbratn’oho kurhanu (do semantyky obraziv)”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 15–25. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2015a), “Zbroya dukhiv Potoybichchya v Yashti 13, 45–46”, Shìdnij svìt, No. 2. pp. 110–6. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2015b), Ikonohrafiya skifs’koyi eskhatolohiyi, Vydavets’ Oleg Filyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2018a), “Do pytannya pro metal v Avesti”, in Nemchenko I. V. (Ed.), Starodavnye Prychornomor”ya, Issue XII, Odesa, pp. 108–16. (In Ukrainian).

Vertiyenko H. V. (2018b), “ ‘Nad rohamy – syla doskonaloyi zovnishnosti’ (do obrazu olenya u skifs’komu mystetstvi)”, Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, Issue 2 (27), pp. 418–26. (In Ukrainian).

Herodot (1993), Istoriyi v dev”yaty knyhakh, Transl. by A. O. Bilets’kyi, Naukova Dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Hribkova H. O. (2011), “Obraz Herakla na plastynakh-aplikatsiyakh z kolektsiyi MIKU”, in Muzeyni chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi “Yuvelirne mystetstvo – pohlyad kriz’ viky”. 15–17 lystopada 2010 r., Kyiv, pp. 121–9. (In Ukrainian).

Gulyayev V. I. (2010), “Zoloto v pogrebal’nom iskusstve skifov i ikh vostochnykh sosedey”, in Arkheologiya i paleoantropologiya Evraziyskikh stepey i sopredel’nykh territoriy, Taus, Moscow, pp. 107–28. (In Russian).

Dovatur A. I., Kallistov D. P. and Shishova I. A. (1982), Narody nashey strany v “Istorii” Gerodota, Nauka, Moscow. (In Russian).

Du Brux P. (2010), Sobraniye sochineniy, Tunkina I. V. (Ed.), Vol. I–II, Kolo, Saint Petersburg. (In Russian).

IESOYa, Abaev V. I. (1958–1989), Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka, Vol. I–IV, Nauka, Moscow. (In Russian).

Kullanda S. V. (2016), Skify: yazyk i etnogenez, Universitet Dmitriya Pozharskogo, Moscow. (In Russian).

Lelekov L. A. (1987), “O simvolizme pogrebal’nykh oblacheniy (‘zolotyye lyudi’ skifo-sakskogo mira)”, in Martynov A. I. and Molodin V. I. (Ed.), Skifo-sibirskiy mir. Iskusstvo i ideologiya, Nauka, Novosibirsk, pp. 25–31. (In Russian).

Litvinskiy B. A. (1982), “‘Zolotyye lyudi’ v drevnikh pogrebeniyakh Tsentral’noy Azii (opyt istolkovaniya v svete istorii religii)”, Sovetskaya etnografiya, No. 4, pp. 34–44. (In Russian).

Likhachev D. S. (2006), Tekstologiya: kratkiy ocherk, Nauka, Moscow. (In Russian).

Polidovich Yu. B. and Velichko E. A. (2018), “Plastinki s izobrazheniyem figury yunoshi iz skifskikh kompleksov”, in Muzeyni chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi “Yuvelirne mystetstvo – pohlyad kriz’ viky”, 20–21 lystopada 2017 r., Feniks, Kyiv, pp. 79–97. (In Russian).

Sokolova V. S. (2005), Avesta. Opyt morfologicheskoy transkriptsii i perevod; I. A. Smirnova (Ed.), Peterburgskoye vostokovedeniye, Saint Petersburg. (In Russian).

Steblin-Kamenskiy I. M. (Transl.) (1992), Avesta. Izbrannyye gimny iz “Vedivdata”, “Druzhba narodov” and KRAMDS – Akhmed Yasavi, Moscow. (In Russian).

Steblin-Kamenskiy I. M. (Transl. and com.) (2009), Gaty Zaratushtry, Peterburgskoye vostokovedeniye, Saint Petersburg. (In Russian).

Toporov V. N. (1992), “Maruty”, in Tokarev S. A. (Ed.), Mify narodov mira, Vol. 2, Sovetskaya entsiklopediya, Moscow, pp. 121–2. (In Russian).

Tokhtas’ev S. R. (2005), “Problema skifskogo yazyka v sovremennoy nauke”, Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest, Trinitas, Iaşi, pp. 59–108. (In Russian).

Chugunov K. V. (2018), “Tsari i bogi Aziatskoy Skifii (po materialam kurgana Arzhan-2)”, Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, Issue 2 (27), pp. 25–34. (In Russian).

Chugunov K. V., Partsinger G. and Nagler A. (2017), Tsarskiy kurgan skifskogo vremeni Arzhan-2 v Tuve, Izd-vo IAET SO RAN, Novosibirsk. (In Russian).

Yaylenko V. P. (2005), “Magicheskiye nadpisi Bospora”, Drevnosti Bospora, Vol. 8, Moscow, pp. 465–515. (In Russian).

Andrés-Toledo M. Á. (2012), “A Revision of Geldner’s Critical Edition”, in Cantera A. (Ed.), The Transmission in Avesta, (Iranica, Bd. 20), Wiesbaden, pp. 433–8.

Andrés-Toledo M. Á. (2015), “Ceremonies in the Xorde Avesta Manuscripts: the Drōn Frawardīn Yašt”, in Cantera A. and Ferrer-Losilla J. (Eds.), Estudios Iranios y Turanios. at̰cit̰ bā nəmō haomāi Homenaje a Éric Pirart en su 65º aniversario, Sociedad de Estudios Iranios y Turanios, Girona, pp. 29–42.

Anklesaria B. T. (1956), Zand-Akasih. Iranian or Greater Bundahishn, Published for the Rahnumae Mazdayasnan Sabha by its Honorary Secretary Dastur Framroze A. Bode, Bombay.

Bartholomae Chr. (1904), Altiranisches Wörterbuch, Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg.

Blažek V. (2017), “Indo-European ‘Gold’ in Time and Space”, Journal of Indo-European Studies, Vol. 45, No. 3&4, pp. 267–311.

Campbell L. A. (1968), Mithraic Iconography and Ideology, Brill, Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004296176

Cantera A. (2012), “Why do we Really Need a New Edition of the Zoroastrian Long Liturgy?”, in Cantera A. (Ed.), The Transmission in Avesta, (Iranica, Bd. 20), Wiesbaden, pp. 439–78.

Choksy J. K. and Kotwal E. M. (2005), “Praise and Piety: Niyayisns and Yasts in the history of Zoroastrian praxis”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 68, pp. 215–52. https://doi.org/10.1017/S0041977X0500011X

Choksy J. K. and Kotwal F. M. (2014), “Kustīg”, Encyclopædia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org/articles/kustig (accessed September 23, 2014).

Cribb J. (1997), “Shiva Images on Kushan and Kushano-Sasanian Coins”, in Tanabe K., Cribb J. and Wang H. (Eds.), Studies in Silk Road Coins and Culture. Papers in Honour of Professor Ikuo Hirayama on his 65th Birthday, The Institute of Silk Road Studies, Kamakura, pp. 11–67.

Darmesteter J. (1883), The Zend-Avesta, P. II: The Sîrôzahs, Yasts, and Nyâyis, Clarendon Press, Oxford.

d’Harlez C. (1881), Avesta. Livre Secré du Zoroastrisme, (Bibliothèque Orientale, T. V), Maisonneuve & Cie, Libraires-Éditeurs, Paris.

Doctor R. (2004), The Avestā: A Lexico-Statistical Analysis (Direct and Reverse Indexes, Hapax Legomena and Frequency Counts), (Acta Iranica, 41), Peeters, Leuven.

Geldner K. F. (1889–1896), Avesta. The Sacred books of the Parsis, Vol. I–III, W. Kohlhammer, Stuttgart.

Gershevitch I. (1959), The Avestan Hymn to Mithra, University Press, Cambridge.

Herzfeld E. (1947), Zoroaster and his World, Vol. I–II, Princeton University Press, Princeton.

Hintze A. (2012), “On Editing Avesta”, in Cantera A. (Ed.), The Transmission in Avesta, (Iranica, Bd. 20), Wiesbaden, pp. 419–32.

Hintze A. (2014), “Yašts”, Encyclopædia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org/articles/yashts (accessed September 23, 2014).

Humbach H. (1975), “Vayu, Śiva und der Spiritus Vivens im ostiranschen Synkretismus”, in Duchesne-Guillemin J. (Ed.), Monumentum H. S. Nyberg, Vol. I, Bibliothèque Pahlavi, Tehran and Liège, pp. 402–8.

Jamaspasa K. M. (facs., ed. and introduction) (1991), The Avesta Codex F1 (Niyāyišns and Yašts), Harrassowitz, Wiesbaden.

Lecoq P. (2017), Les livres de l’Avesta. Les textes sacrés des Zoroastriens, Les éditions du Cerf, Paris.

Lommel H. (1927), Die Yäšt’s des Awesta, Übersetzt und Eingelitet, Vandenhoeck & Ruprecht and J. C. Hinrichs’sche Buchandlung, Göttingen and Leipzig.

Lubotsky A. (1998), “Avestan xvarənah-: the etymology and concept”, in Meid W. (Ed.), Sprache und Kultur. Akten der X. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Innsbruck, 22.–28. September 1996, Innsbruck, pp. 479–88.

Lubotsky A. (2002), “Scythian Elements in Old Iranian”, in Sims-Williams N. (Ed.), Indo-Iranian Languages and Peoples, (Proceedings of the British Academy, Vol. 116), Oxford, pp. 189–202. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197262856.003.0009

Malandra W. W. (1971), The Fravaši Yašt: Introduction, Text, Translation and Commentary, PhD Dissertation, University of Pennsylvania, Pennsylvania.

Malandra W. W. (1973), “A glossary of terms for weapons and armor in Old Iranian”, Indo-Iranian Journal, Vol. 15, No. 4, pp. 264–88. https://doi.org/10.1163/000000073790079071

Malandra W. W. (1983), An Introduction to Ancient Iranian Religion. Readings from the Avesta and Achaemenid Inscriptions, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Malandra W. W. (2014), “Vāyu”, Encyclopædia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org/articles/vayu (accessed September 17, 2014).

Panaino A. (2002), The Lisits of Names of Ahura Mazdā (Yašt I) and Vayu (Yašt XV), Is.I.A.O., Roma.

Pirart É. (2006), Guerriers d’Iran. Traductions annotées des textes avestiques du culte zoroastrien rendu aux dieux Tistriya, Miθra et Vrθragna, Editions l’Harmattan, Paris.

Pirart É. (2012), “La métrique et l’histoire de l’Avesta”, in Cantera A. (Ed.), The Transmission in Avesta, (Iranica, Bd. 20), Wiesbaden, pp. 136–64.

Shenkar M. (2014), Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian World, (Magical and Religious Literature of Late Antiquity, Vol. 4), Brill, Leiden and Boston. https://doi.org/10.1163/9789004281493

Skjærvø P. O. (2012), “The Zoroastrian Oral Tradition as Reflected in the Texts”, in Cantera A. (Ed.), The Transmission in Avesta, (Iranica, Bd. 20), Wiesbaden, pp. 3–48.

Spiegel Fr. (1868), Commentar über das Avesta, Bd. II: Vispered, Yasna und Khorda-Avesta, Wien.

Stewart S. (2007), “Worship according to the Yašts”, Iran, Vol. 45, pp. 137–51. https://doi.org/10.1080/05786967.2007.11864722

Stöllner T. and Samasev Z. (Eds.) (2013), Unbekanntes Kasachstan: Archäologie im Herzen Asiens; Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 26. Januar bis zum 30. Juni 2013, Bd. I–II, Dt. Bergbau-Museum, Bochum.

Toumanoff C. (1986), “Arsacids VII. The Arsacid dynasty of Armenia”, Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5, London, pp. 543–6; available at: www.iranicaonline.org/articles/arsacids-vii (accessed December 30, 2012).

Vevaina Y. S.-D. (2010), “ ‘Enumerating the Dēn’: Textual Taxonomies, Cosmological Deixis, and Numerological Speculations in Zoroastrianism”, History of Religions, Vol. 50, No. 2, pp. 111–43. https://doi.org/10.1086/654906

Widengren G. (1954), “Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte”, Numen, Vol. I, Fasc. 1, Leiden, pp. 16–83. https://doi.org/10.1163/156852754X00043

Wikander S. (1941), Vayu. Texte und Untersuchungen zur Indo-Iranischen Religionsgeschichte, T. I: Texte, Lundenquitska Bokhandeln and Harrassowitz, Uppsala and Leipzig.

Wolff Fr. (1910), Avesta. Die Heiligen Bücher der Parsen, Trübner, Strassburg. https://doi.org/10.1515/9783110885576

Zaehner R. C. (1961), The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, G. P. Putnam’s Sons, New York.

Zaehner R. C. (1972), Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Biblio and Tannen, New York.