ТАВРІЙСЬКЕ МАГОМЕТАНСЬКЕ ДУХОВНЕ ПРАВЛІННЯ: НЕВІДОМІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ (1825–1831)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Мавріна

Анотація

У статті вводяться до наукового обігу архівні матеріали з Державного архіву Одеської області, у яких висвітлюється маловідома сторінка життя мусульман Таврійської губернії напередодні фактичного відкриття Таврійського Магометанського Духовного Правління (ТМДП) та прийняття Положення 1831 р. (1825–1831). Період з 1811-го по 1831 р. є фактологічною лакуною в історії створення і відкриття ТМДП. Дослідники мають у своєму розпорядженні недостатньо матеріалів, які проливають світло на події в Криму як у питанні відкриття ТМДП, так і у сфері духовного життя мусульман Криму.
Справа з архіву Одеської області з фонду канцелярії новоросійського і бессарабського генерал-губернатора містить листування між генерал-губернатором та Управлінням духовними справами іноземних сповідань, таврійськими губернаторами, таврійськими муфтіями, іншими духовними особами Криму й таврійськими мусульманами в період 1825–1831 рр.
Матеріали можна розділити за трьома тематичними групами: 1) документи, що стосуються відкриття Магометанського Духовного Правління, дискусій щодо фінансування, ТМДП, створення Статуту і Положення про Таврійське магометанське духівництво (Д. Блудов), які лягли в основу Положення 1831 року; 2) документи, пов’язані з діяльністю муфтія Аджи Абдураїма ефенді, що стосуються причин його відсторонення та проведення виборів нового муфтія; скарги претендентів; 3) документи про призначення каді-аскера: характеристики кандидатів, протоколи результатів виборів.
Нові архівні матеріали розкривають невідомі досі факти з історії створення ТМДП, причини зволікання з прийняттям Статуту ТМДП, проливають світло на перебіг підготовки видання Положення 1831 року та події, пов’язані з проведенням виборів муфтія та кадіаскера.

Як цитувати

Мавріна, О. С. (2019). ТАВРІЙСЬКЕ МАГОМЕТАНСЬКЕ ДУХОВНЕ ПРАВЛІННЯ: НЕВІДОМІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ (1825–1831). Східний світ, (4 (105), 81-102. https://doi.org/10.15407/orientw2019.04.081
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 56

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Державний архів Одеської області, Крим, мусульмани, Російська імперія, Таврійське Магометанське Духовне Правління

Посилання

Абдуллаева З. З. Жизнь и деятельность Таврического муфтия Али Хункалова // Культура народов Причерноморья, 1999, № 9.

Александров И. Ф. О мусульманском духовенстве и управлении духовными делами мусульман в Крыму после его присоединения к России // Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии, 1914, № 51.

Александров И. Ф. К истории учреждения Таврического магометанского духовного правления 1794 // Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии, 1918, № 54.

Бойцова Е. В., Ганкевич В. Ю., Муратова Е. С., Хайрединова З. З. Ислам в Крыму: Очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь, 2009.

Державний архів Одеської області. Ф. 1 “Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора”, оп. 190 “Опись делам канцелярии Новороссийского і Бессарабского генерал-губернатора. 1825”, спр. 74 “Об открытии Таврического Духовного Магометанского правления, об образовании сего духовенства, об увольнении муфтия Абдурим Эфенди от сей должности, и об определении на место его другого муфтия”, 7 лютого 1825 – 16 січня 1831, 144 арк.

Державний архів Одеської області. Ф. 1 “Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора”, оп. 200 “Дела производившиеся во время управления Бессарабской областью генерал-лейтенанта Инцова 1836”, спр. 43 “По отношению Министра Внутренних дел о прибавке к содержанию Таврического муфтия по 100 рублей в год”, 16 июля – 30 августа 1836, 5 арк.

Конкин Д. В. Граф М. С. Воронцов и вакуфный вопрос в Крыму // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 16. 2010.

Мавріна О. С. Виникнення та діяльність Таврійського Магометанського Духовного Правління (до історіографії питання) // Сходознавство, 2017, № 78.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1. Т. 23. 1830. № 17174.

Хайрединова З. З. Роль первых Таврических муфтиев и проблемы интеграции мусульманского населения Крыма в состав России (1783–1803 гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета, 2016, № 1 (65).

REFERENCES

Abdullayeva Z. Z. (1999), “Zhizn’ i deyatel’nost’ Tavricheskogo muftiya Ali Khunkalova”, in Kul’tura narodov Prichernomor’ya, No. 9, pp. 57–60. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1914), “O musul’manskom dukhovenstve i upravlenii dukhovnymi delami musul’man v Krymu posle ego prisoyedineniya k Rossii”, in Izvestiya Tavricheskoy Uchenoy Arkhivnoy Komissii, No. 51, pp. 207–220. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1918), “K istorii uchrezhdeniya Tavricheskogo magometanskogo dukhovnogo pravleniya 1794”, in Izvestiya Tavricheskoy Uchenoy Arkhivnoy Komissii, No. 54, pp. 316–342. (In Russian).

Boytsova E. V., Gankevich V. Yu., Muratova E. S. and Khayredinova Z. Z. (2009), Islam v Krymu: Ocherki istorii funktsionirovaniya musul’manskikh institutov, Simferopol. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti [The State Archives of Odessa Region], Fund 1: Upravlinnya Novorosiys’koho i Bessarabs’koho heneral-hubernatora, Inventory 190: Opis’ delam kantselyarii Novorossiyskogo i Bessarabskogo general-gubernatora, 1825, File 74: Ob otkrytii Tavricheskogo Dukhovnogo Magometanskogo pravleniya, ob obrazovanii sego dukhovenstva, ob uvol’nenii muftiya Abdurim Efendi ot sey dolzhnosti, i ob opredelenii na mesto ego drugogo muftiya, 7 lyutoho 1825 – 16 sichnya 1831, 144 sheets. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti [The State Archives of Odessa Region], Fund 1: Upravlinnya Novorosiys’koho i Bessarabs’koho heneral-hubernatora, Inventory 200: Dela proizvodivshiyesya vo vremya upravleniya Bessarabskoy oblast’yu general-leytenanta Intsova, 1836, File 43: Po otnosheniyu Ministra Vnutrennikh del o pribavke k soderzhaniyu Tavricheskogo muftiya po 100 rubley v god, 16 iyulya – 30 avgusta 1836, 5 sheets. (In Russian).

Konkin D. V. (2010), “Graf M. S. Vorontsov i vakufnyy vopros v Krymu”, in Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Issue 16, pp. 488–518. (In Russian).

Mavrina O. S. (2017), “Vynyknennya ta diyal’nist’ Tavriys’koho Mahometans’koho Dukhovnoho Pravlinnya (do istoriohrafiyi pytannya)”, in Skhodoznavstvo, No. 78, рр. 18–37. (In Ukrainian).

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii (PSZRI) (1830), Sobraniye 1, Vol. 23, No. 17174. (In Russian).

Khayredinova Z. Z. (2016), “Rol’ pervykh Tavricheskikh muftiyev i problemy integratsii musul’manskogo naseleniya Kryma v sostav Rossii (1783–1803 gg.)”, in Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 1 (65), pp. 66–70. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають