Документи бейських родів Криму сер. XIX – початку ХХ ст. у фондах земельних банків Державного архіву Одеської області

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Бессараб

  О. С. Мавріна

Анотація

У статті вводяться до наукового обігу джерела з історії бейських родів Криму середини XIX – початку ХХ століття, що містяться у фондах Земського банку Херсонської губернії та Бессарабсько-Таврійського земельного банку Державного архіву Одеської області (ДАОО). У вказаних фондах нараховується 21 справа сімейств Ширінських, Аргінських, Яшлавських, Мансурських, Кипчакських про надання позики під заставу маєтку або ділянки землі. Справи бейських родів із фонду Земського банку Херсонської губернії не збереглись і відомі за назвами в описах.

Здійснено аналіз документів справ за позиками, які надавались банку кримськотатарськими землевласниками, що походили з бейських фамілій. За типом інформації представлені джерела можна розділити на три групи: економічного характеру (документи господарської діяльності, акти оцінки дохідності маєтку або земельної ділянки), процедурного характеру (листування, що відображає етапи отримання та сплати позики, продажу маєтку), особисті документи соціального та майнового характеру (угода про межування, яфта, купчі грамоти).

Документи економічного характеру дають можливість ширшого та більш детального дослідження стану землеволодіння та характеру господарювання нащадків кримськотатарської аристократії наприкінці XIX століття. Очевидно, що усталений спосіб господарювання колись великих землевласників – нащадків бейських родів не забезпечував потребу в коштах. Маєтки перезаставлялися по декілька разів.

Процедурні документи демонструють, що позики надавалися досить швидко, правління банку контролювало роботу своїх агентів з оцінки прибутковості маєтку, а також було зацікавлене у вирішенні проблем своїх клієнтів, збереженні їхньої власності й недопущенні розпродажу майна.

Найбільш інформативними документами, які характеризують соціальні та економічні процеси, що відбувалися в середовищі кримськотатарської знаті протягом XIX ст., є особисті документи власників маєтків: купчі грамоти, угоди про розмежування землі, розподільчі акти при отриманні спадку, які власне і відображають процес обезземелювання нащадків кримськотатарської родової аристократії та розпад традиційних підвалин сільської общини упродовж XIX ст.

Як цитувати

Бессараб , О. В., & Мавріна , О. С. (2023). Документи бейських родів Криму сер. XIX – початку ХХ ст. у фондах земельних банків Державного архіву Одеської області. Східний світ, (4 (121), 59-70. https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.059
Переглядів статті: 123 | Завантажень PDF: 64

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

бейські роди; XIX ст.; джерела; застава; земельні банки; кримськотатарська аристократія; позика; Таврійська губернія; фонди

Посилання

Державний архів Одеської області (ДАОО). Ф. 249, оп. 1, спр. 2399 “О залоге имения землевладельца Евпаторийского уезда, дворянина Сулеймана мирзы Мансурского при д. Нурали и Бай Огли Кипчак (24.10.1901 г.)”.

ДАОО. Ф. 249, оп. 1, спр. 310 “О залоге имения землевладелицы Симферопольского уезда, дворянки Зейнеп Султан Ханым Ногаевой при д. Джавджурек (05.12.1870 – 11.10.1895)”.

ДАОО. Ф. 249, оп. 1, спр. 5676 “Геометрический специальный план Таврической губернии Евпаторийского уезда дачи деревни Камбар с принадлежащими к ней всеми землями, которая во владении состоит Мустафы мурзы, Али мурзы, Меметши? мурзы и Абу гази? мурзы Джаспинских (из дела Федора и Николая Арандт 1870 года)”.

ДАОО. Ф. 249, оп. 1, спр. 6010 “Геометрический специальный план Таврической губернии Перекопского уезда дачи деревни Кият общего владения родных братьев духовного звания Решед Челебия и имама Али...? Ефендия и полковника Амет бея Хункалова (из дела 1876 года)”.

ДАОО. Ф. 305, оп. 1, спр. 533 “О выдаче ссуды под залог имения при д. Тав-Даир Симферопольского уезда Таврической губернии вдове штабротмистра Фатьме Султан Ханым Аргинской (по 1 мужу Ширинской), дворянину Льву Робертовичу Джаксон, Наталье Ивановне Джаксон. Начато 4 августа 1892 года – закончено 19 мая 1919 года”. 257 арк.

ДАОО. Ф. 305, оп. 1, спр. 695 “О выдаче ссуды под залог имения при д. Асма, Симферопольского уезда Таврической губернии жены дворянина Зейнеп Султан Ширинской и коллежского регистратора Мемет мурзы Кипчакского, Фазыла, статского советника Мустафы и Селямета мурз Кипчакских, Феодосийского купеческого сына Ильи и коллежского советника Абрама Соломонович. Крым. (06.09.1894 – 19.09.1914)”. 145 арк.

ДАОО. Ф. 305, оп. 1, спр. 969а “О выдаче ссуды под залог имения в даче 2 части дачи дер. Аргин, по купчей при д. Бастурчи, Симферопольского уезда Таврической губернии, вдове дворянина Фера Султан Ханым Ширинской, двор. Сеит Гирею Аргинскому, Старокрымским мещанам Марку, Филипу и Георгию Романовым, Каптенко и др. (21.12.1895 – 4.10.1917)”. 149 арк.

Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / Авт.-упор.: А. В. Пивовар, О. І. Пєший, К. В. Шляховий. Київ, 2010.

Кириченко В. Є. Урядовий контроль за акціонерними іпотечними банками в умовах кризових явищ кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Юридические науки”. Т. 22 (61), № 1. 2009.

Краснікова О. М. З історії іпотечного кредитування в Україні // Фінанси України, 1998, № 4.

Краснікова О. М. З історії становлення та функціонування земельних банків в Україні (1861–1918 рр.) // Український історичний журнал, 1999, № 6.

Криськов А. Акціонерні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини XIX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Історія. Вип. 1, ч. 1. 2014.

Лазепка В. І. Земельний банк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/article-15944 (дата звернення: 24.10.2023).

Мавріна О. С. Матеріали фондів земельних банків Одеського архіву як джерело до історії мусульманського дворянства Таврійської губернії // XXІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (22–23 червня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018.

№ 3956. 29 сентября 1886. Высочайшее повеление, объявленное министром государственных имуществ “О возложении на Крымскую Вакуфную Комиссию розыскания и приведения в известность частных вакуфов в Крыму” // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 3-e. Т. VI: 1886. Cанкт-Петербург, 1888.

Проскурякова Н. А. Земельные банки Российской империи. Москва, 2002.

Селіхов Д. Земський банк Херсонської губернії як специфічна форма кредитної кооперації України XIX – початку ХХ ст. // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Т. 3, вип. 5. 2018.

Темірова Н. Р. Документи Херсонського земського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького нац. ун-ту: Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. Вип. 6. 2001.

REFERENCES

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 249, Inventory 1, File 2399 “O zaloge imeniya zemlevladel’tsa Evpatoriyskogo uyezda, dvoryanina Suleymana mirzy Mansurskogo pri d. Nurali i Bay Ogli Kipchak (24.10.1901 g.)”.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 249, Inventory 1, File 310 “O zaloge imeniya zemlevladelitsy Simferopol’skogo uyezda, dvoryanki Zeynep Sultan Khanym Nogayevoy pri d. Dzhavdzhurek (05.12.1870 – 11.10.1895)”.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 249, Inventory 1, File 5676 “Geometricheskiy spetsial’nyy plan Tavricheskoy gubernii Evpatoriyskogo uyezda dachi derevni Kambar s prinadlezhashchimi k ney vsemi zemlyami, kotoraya vo vladenii sostoit Mustafy murzy, Ali murzy, Memetchi? murzy i Abu gazi? murzy Dzhaspinskikh (iz dela Fedora i Nikolaya Arandt 1870 goda)”.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 249, Inventory 1, File 6010 “Geometricheskiy spetsial’nyy plan Tavricheskoy gubernii Perekopskogo uyezda dachi derevni Kiyat obshchego vladeniya rodnykh brat’yev dukhovnogo zvakniya Reshed Chelebiya i imama Ali...? Efendiya i polkovnika Amet beya Khunkalova (iz dela 1876 goda)”.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 305, Inventory 1, File 533 “O vydache ssudy pod zalog imeniya pri d. Tav – Dair Simferopol’skogo uyezda Tavricheskoy gubernii vdove shtabrotmistra Fat’me Sultan Khanym Arginskoy (po 1 muzhu Shirinskoy), dvoryaninu L’vu Robertovichu Dzhakson, Natal’ye Ivanovne Dzhakson. Nachato 4 avgusta 1892 goda – zakoncheno 19 maya 1919 goda”. 257 sheets.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 305, Inventory 1, File 695 “O vydache ssudy pod zalog imeniya pri d. Asma, Simferopol’skogo uyezda Tavricheskoy gubernii zheny dvoryanina Zeynep Sultan Shirinskoy i kollezhskogo registratora Memet murzy Kipchakskogo, Fazyla, statskogo sovetnika Mustafy i Selyameta murz Kipchakskikh, Feodosiyskogo kupecheskogo syna Il’i i kollezhskogo sovetnika Abrama Solomonovich. Krym. (06.09.1894 – 19.09.1914)”. 145 sheets.

Derzhavnyi Arkhiv Odeskoyi Oblasti (DAOO) [State archive of Odesa region], Fund 305, Inventory 1, File 969a “O vydache ssudy pod zalog imeniya v dache 2 chasti dachi der. Argin, po kupchey pri d. Basturchi, Simferopol’skogo uyezda Tavricheskoy gubernii, vdove dvoryanina Fera Sultan Khanym Shirinskoy, dvor. Seit Gireyu Arginskomu, Starokrymskim meshchanam Marku, Filipu i Georgiyu Romanovym, Kaptenko i dr. (21.12.1895 – 4.10.1917)”. 149 sheets.

Zemel’ni banky Novorosiys’koho kraiu (za opysamy fondiv Odes’koho, Dnipropetrovs’koho ta Kirovohrads’koho arkhiviv) (2010), Compl. by A. V. Pyvovar, O. I. Pieshyi and K. V. Shliakhovyi, Akademperiodyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kyrychenko V. Ye. (2009), “Uriadovyi kontrol za aktsionernymy ipotechnymy bankamy v umovakh kryzovykh yavyshch kintsya XIX – pochatku XX st.”, Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University, Series “Juridical Sciences”, Vol. 22 (61), No. 1, pp. 43–51. (In Ukrainian).

Krasnikova O. M. (1998), “Z istoriyi ipotechnoho kredytuvannya v Ukrayini”, Finance of Ukraine, No. 4, pp. 345–351. (In Ukrainian).

Krasnikova O. M. (1999), “Z istoriyi stanovlennya ta funktsionuvannya zemel’nykh bankiv v Ukrayini (1861–1918 rr.)”, Ukrainian Historical Journal, No. 6, pp. 64–69. (In Ukrainian).

Kryskov A. (2014), “Aktsionerni ustanovy ipotechnoho kredytuvannya v huberniyakh Pravoberezhnoyi Ukrayiny druhoyi polovyny XIX stolittya”, The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: History, Issue 1, Pt. 1, pp. 26–30. (In Ukrainian).

Lazepka V. I. (2010), “Zemelnyi bank”, in Entsyklopediya Suchasnoyi Ukrayiny, [Elektronnyi resurs], NAN Ukrayiny, NTSh, Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen’ NAN Ukrayiny, Kyiv, available at: https://esu.com.ua/article-15944 (accessed October 24, 2023). (In Ukrainian).

Mavrina O. S. (2018), “Materialy fondiv zemel’nykh bankiv Odes’koho arkhivu yak dzherelo do istoriyi musulmans’koho dvoryanstva Tavriyskoyi huberniyi”, in XXII Skhodoznavchi chytannya A. Krymskoho. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (22–23 chervnya 2018 r., m. Kyiv), A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 21–22. (In Ukrainian).

“№ 3956. 29 sentyabrya 1886. Vysochaysheye poveleniye, ob”yavlennoye ministrom gosudarstvennykh imushchestv ‘O vozlozhenii na Krymskuyu Vakufnuyu Komissiyu rozyskaniya i privedeniya v izvestnost’ chastnikh vakufov v Krymu’ ” (1888), in Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii (PSZRI), 3rd collection, Vol. VI: 1886, Saint Petersburg. (In Russian).

Proskuryakova N. A. (2002), Zemel’nyye banki Rossiyskoy imperii, ROSSPEN, Moscow. (In Russian).

Selikhov D. (2018), “Zems’kyi bank Khersons’koyi huberniyi yak spetsyfichna forma kredytnoyi kooperatsiyi Ukrayiny XIX – pochatku XX st.”, Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, Vol. 3, Issue 5, pp. 29–32. (In Ukrainian).

Temirova N. R. (2001), “Dokumenty Khersons’koho zems’koho banku pro pomishchyts’ke zemlevolodinnya Pivdennoyi Ukrayiny”, Zapysky nauk.-doslid. laboratoriyi istoriyi Pivdennoyi Ukrayiny Zaporiz’koho nats. un-tu: Pivdenna Ukrayina XVIII–XIX st., Issue 6, pp. 92–104. (In Ukrainian).