ІДІОЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО СУБПОЛЯ “НЕЙТРАЛЬНІ ЕМОЦІЇ”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. А. Охріменко

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ідіоетнічної специфіки фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини, які входять до складу двох мікрополів: “Спокій” і “Байдужість”. Емоції, які складають зазначене субполе, характеризуються як нейтральні. Найбільший інтерес для дослідження становлять семантичний аналіз вищезгаданих фразеологічних одиниць сучасних перської та української мов, виявлення основних подібностей і відмінностей у вербалізації нейтральних емоцій у фразеологічних картинах світу іранців та українців.

Як цитувати

Охріменко, М. А. (2012). ІДІОЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА ПЕРСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО СУБПОЛЯ “НЕЙТРАЛЬНІ ЕМОЦІЇ”. Східний світ, (4 (77), 126-130. https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.126
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 52

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ідіоетнічна специфіка, перські, українські фразеологізми, фразеосемантичне субполе

Посилання

Антипенко Л.А. Опыт концептуального анализа имен негативных эмоций в русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – Русский язык / ХГУ. Харьков, 1995.

Артюх Е.И. Семантика отсубстантивных прилагательных с семой “эмоционально-психическое состояние” в диахронии: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – Русский язык / ХГУ. Харьков, 1994.

Аскерова І.А. Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.03 – Слов’янські мови / Інститут української мови НАН України. Київ, 2006.

Башкірова Н.П. Проблеми відображення емоцій у мові // Записки з загальної лінгвістики. Вип. 6. Одеса, 2005.

Биценко Т.О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі XVI–XX століть: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – Германські мови / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків, 2004.

Бондарко А.В. Понятия “семантическая категория”, “функционально-семантическое поле” и “категориальная ситуация” в аспектах сопоставительных исследований // Методы сопоставительного изучения языков / Отв. ред. В.Н. Ярцева. Москва, 1988.

Гамзюк М.В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови). Київ, 2000.

Гладьо С.В. Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози): Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.04 – Германські мови / Київський державний лінгвістичний університет. Київ, 2000.

Гнезділова Я.В. Квазіемоційні та квазіемотивні типи дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Вип. 15. Київ, 2005.

Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков Москва, 2004.

Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. Київ, 2001.

Козяревич Л.В. Вербальні й невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози XX століття): Дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – Германські мови / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2006.

Кращі прислів’я та приказки українського народу / Уклад. Олена Попова. Донецьк, 2009.

Курикалова Н.М. Фразеологическая номинация явлений внутренней жизни человека (на материале современного английского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 – Германские языки / КГУ им. Т. Шевченко. Киев, 1985.

ПРС. – Персидско-русский словарь: В 2 т. / Под ред. Ю.А. Рубинчика. Москва, 1970.

П’ять тисяч прислів’їв та приказок / Уклад. Леся Вознюк. Тернопіль, 2010.

Селігей П.О. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – Українська мова / НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. Київ, 2001.

СФУМ. – Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. Київ, 2008.

ФРФС. – Фарси-русский фразеологический словарь / Сост. Галина Сергеевна Голева. Москва, 2000.

ФСССГД. – Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / Уклад. В. Ужченко, Д. Ужченко. Луганськ, 2000.

REFERENCES

Antipenko L. A. (1995), Opyt kontseptual’nogo analiza imen negativnykh emotsiy v russkom yazyke, Avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01 – Russkiy yazyk, KHGU, Kharkiv. (In Russian).

Artyukh E. I. (1994), Semantika otsubstantivnykh prilagatel’nykh s semoy “emotsional’no-psikhicheskoye sostoyaniye” v diakhronii, Avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01 – Russkiy yazyk, KHGU, Kharkiv. (In Russian).

Askerova I. A. (2006), Semantychne pole nazv emotsiyno-afektyvnykh staniv u pol’s’kiy movi, Dys. … kand. filol. nauk, spets. 10.02.03 – Slov”yans’ki movy, Instytut ukrayins’koyi movy NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Bashkirova N. P. (2005), “Problemy vidobrazhennya emotsiy u movi”, in Zapysky z zahal’noyi linhvistyky, Issue 6, Odesa. (In Ukrainian).

Bytsenko T. O. (2004), Istorychna dynamika ekspresyviv nehatyvnoyi emotsiynosti v anhliys’komu dyskursi XVI–XX stolit’, Avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.04 – Hermans’ki movy, Kharkivs’kyy natsional’nyy universytet imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (In Ukrainian).

Bondarko A. V. (1988), “Ponyatiya ‘semanticheskaya kategoriya’, ‘funktsional’no-semanticheskoye pole’ i ‘kategorial’naya situatsiya’ v aspektakh sopostavitel’nykh issledovaniy”, in Metody sopostavitel’nogo izucheniya yazykov, Yartseva V. N. (Ed.), Moscow. (In Russian).

Hamzyuk M. V. (2000), Emotyvnyy komponent znachennya u protsesi stvorennya frazeolohichnykh odynyts’ (na materiali nimets’koyi movy), Kyiv. (In Ukrainian).

Hlad’o S. V. (2000), Emotyvnist’ khudozhn’oho tekstu: semantyko-kohnityvnyy aspekt (na materiali suchasnoyi anhlomovnoyi prozy), Avtoref. dys. … kand. filoloh. nauk: 10.02.04 – Hermans’ki movy, Kyyivs’kyy derzhavnyy linhvistychnyy universytet, Kyiv. (In Ukrainian).

Hnezdilova Ya. V. (2005), “Kvaziemotsiyni ta kvaziemotyvni typy dyskursu”, in Problemy semantyky slova, rechennya ta tekstu, Issue 15, Kyiv. (In Ukrainian).

Zelenetskiy A. L. (2004), Sravnitel’naya tipologiya osnovnykh evropeyskikh yazykov, Moscow. (In Russian).

Kalyta A. A. (2001), Fonetychni zasoby aktualizatsiyi smyslu anhliys’koho emotsiynoho vyslovlyuvannya, Kyiv. (In Ukrainian).

Kozyarevych L. V. (2006), Verbal’ni y neverbal’ni zasoby empatyzatsiyi dialohichnoho dyskursu (na materiali anhlomovnoyi prozy XX stolittya), Dys. … kand. filol. nauk: 10.02.04 – Hermans’ki movy, Kyyivs’kyy natsional’nyy linhvistychnyy universytet, Kyiv. (In Ukrainian).

Krashchi prysliv”ya ta prykazky ukrayins’koho narodu (2009), Compl. by Olena Popova, Donetsk. (In Ukrainian).

Kurikalova N. M. (1985), Frazeologicheskaya nominatsiya yavleniy vnutrenney zhizni cheloveka (na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka), Avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04 – Germanskiye yazyki, KGU im. T. Shevchenko, Kyiv. (In Russian).

Persidsko-russkiy slovar’: V 2 t. (1970), Rubinchika Yu. A. (Ed.), Moscow. (In Russian).

P”yat’ tysyach prysliv”yiv ta prykazok (2010), Compl. by Voznyuk Lesya, Ternopil. (In Ukrainian).

Selihey P. O. (2001), Vnutrishnya forma nazv emotsiy v ukrayins’kiy movi, Dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01 – Ukrayins’ka mova, NAN Ukrayiny, Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni, Kyiv. (In Ukrainian).

Slovnyk frazeolohizmiv ukrayins’koyi movy (2008), Compl. by Bilonozhenko V. M., Hnatyuk I. S., Dyatchuk V. V. at all, Kyiv. (In Ukrainian).

Farsi-russkiy frazeologicheskiy slovar’ (2000), Compl. by Goleva G. S., Moscow. (In Russian).

Frazeolohichnyy slovnyk skhidnoslobozhans’kykh i stepovykh hovirok Donbasu (2000), Compl. by Uzhchenko V. and Uzhchenko D., Luhansk. (In Ukrainian).