ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛУ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА ТА СУЧАСНІСТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. А. Габіббейлі

Анотація

У статті йдеться про процеси формування ідеалу азербайджанства як національного ідеалу і державної ідеології.
Азербайджанство як національний ідеал почало формуватися із другої половини ХІХ століття, а на початку ХХ століття піднялося на рівень літературного мислення. Великі заслуги у цій галузі належать видним азербайджанським письменникам Могамедазі Шахтахтинському (1869–1931), Джалілу Мамедкулізаде (1869–1931) та іншим.
Незважаючи на всі труднощі, у роки радянської влади ідеал азербайджанства все ж таки існував, але не на політико-ідеологічному рівні, а в літературі та мистецтві. Завдяки плідній діяльності видатних художників слова Самеда Вургуна (1906–1956), Мірзи Ібрагімова (1911–1993), Расула Рзи (1910–1981), Бахтіяра Вагабзаде (1925–2009), Халіла Рзи (1932–1994), Мамеда Араза (1933–2004) та інших ідеал азербайджанства ліг в основу національного мислення народу.
Нині вчення азербайджанства є державною ідеологією Азербайджану.
Ідеал азербайджанства сьогодні поєднує навколо себе азербайджанців усього світу, орієнтує діяльність діаспорних організацій.
Ідеал азербайджанства є системою, яка включає зв’язки і співробітництво із дружніми країнами. У наші дні складовою частиною цієї системи неодмінно є й розвиток азербайджано-українських зв’язків, що мають багатовікові історичні традиції.

Як цитувати

Габіббейлі, І. А. (2012). ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛУ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА ТА СУЧАСНІСТЬ. Східний світ, (4 (77), 41-48. https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.041
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 21

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ідеал азербайджанства, Джаліл Мамедкулізаде, Мірза Ібрагімов, Могамедазі Шахтахтинський, Самед Вургун

Посилання

Азербайджанец. “Быть невежей – жить с закрытыми глазами” // Кешкюль, 1890 (16 ноября), № 115. (Азербайджанською мовою).

Джалилмамедгулузаде. Азербайджан // Мола Насреддин, 1917 (27 ноября), № 24. (Азербайджанською мовою).

Джафаров Н. От Физули до Вагифа. Язычы, 1991.

Зейналов А. Художественная литература в “Кешкюле”. Баку, 1978. (На Азербайджанською мовою).

Мамедгулузаде Д. Сборник произведений в 4 томах. Т. 1 / Составитель, автор предисловия и комментариев Иса Хабибейли. Баку, 2004. (Азербайджанською мовою).

Хабибейли И. Джалил Мамедгулузаде. Баку, 2002. (Азербайджанською мовою).

Хабибейли И. Первые исследования о названии азербайджанского народа // Едебият. Баку, 2005 (4 ноября), № 44 (3483). (Азербайджанською мовою).

Хабибейли И. Магомедага Шахтахтлы. Жизнь и заслуги // Магомедага Шахтахтлы: жизнь и творчество (сборник статей). Баку, 2008. (Азербайджанською мовою).

Шахтахтлы М. Школьная жизнь мусульман // Кавказ. Тифлис, 1882 (7 апреля), № 20.

Шахтахтлы М. Как называть мусульман Закавказья? // Каспий. Баку, 1891, № 93.

Экинчи, 1876 (1 января), № 12. (Азербайджанською мовою).

REFERENCES

Azerbaydzhanets (1890), “Byt’ nevezhey – zhit’ s zakrytymi glazami”, in Keshkyul’, (16 November), No. 115. (In Azerbaijani).

Dzhalilmamedguluzade (1917), “Azerbaydzhan”, in Molla Nasraddin, (27 November), No. 24. (In Azerbaijani).

Dzhafarov N. (1991), Ot Fizuli do Vagifa, Yazychy. (In Russian).

Zeynalov A. (1978), Khudozhestvennaya literatura v “Keshkyule”, Baku. (In Azerbaijani).

Mamedguluzade D. (2004), Sbornik proizvedeniy v 4 tomakh, Vol. 1, Compl. by Khabibeyli Isa, Baku. (In Azerbaijani).

Khabibeyli I. (2002), Dzhalil Mamedguluzade, Baku. (In Azerbaijani).

Khabibeyli I. (2005), “Pervyye issledovaniya o nazvanii azerbaydzhanskogo naroda”, in Edebiyat, Baku, (November 4), No. 44 (3483). (In Azerbaijani).

Khabibeyli I. (2008), “Magomedaga Shakhtakhtly. Zhizn’ i zaslugi”, in Magomedaga Shakhtakhtly: zhizn’ i tvorchestvo (sbornik statey), Baku. (In Azerbaijani).

Shakhtakhtly M. (1882), “Shkol’naya zhizn’ musul’man”, in Kavkaz, Tiflis, (April 7), No. 20. (In Russian).

Shakhtakhtly M. (1891), “Kak nazyvat’ musul’man Zakavkaz’ya?”, in Kaspiy, Baku, No. 93. (In Russian).

Ekinchi (“The Cultivator”) (1876), (January 1), No. 12. (In Azerbaijani).