З ІСТОРІЇ ЕТНОЛОГІЧНОГО КАВКАЗОЗНАВСТВА: ДОРОБОК УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. М. Білоус

Анотація

У статті на основі опублікованих джерел висвітлено внесок педагогів, громадських діячів Л. Лопатинського, К. Яновського, М. Гулака, О. Стоянова, О. Італінського, П. Юрченка та ін. в етнологічне кавказознавство. Розкрито джерельну базу, новизну, науково-фактологічну вартість їхніх досліджень традиційної культури, побуту та етновитоків кавказьких народів. Показано участь в організації краєзнавства серед освітян: у розробці методичних документів (інструкцій, тематичних програм), у залученні до збирацької та аналітичної роботи, формуванні професійної еліти народознавців. З’ясовано роль випускників вишів України у створенні та редагуванні “Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа”, популяризації національного та зарубіжного етнологічного спадку, збереженні духовно-матеріальних надбань тамтешніх етносів.

Як цитувати

Білоус, В. М. (2013). З ІСТОРІЇ ЕТНОЛОГІЧНОГО КАВКАЗОЗНАВСТВА: ДОРОБОК УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ СТ.). Східний світ, (4 (81), 69-83. https://doi.org/10.15407/orientw2013.04.069
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 23

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Історія, етнологічне кавказознавство, українські педагоги

Посилання

Алієва З. Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ – початок ХХ ст. Київ, 2007.

Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России. “Мои дневники”. 1917 // http://www.rus-sky.com/history/library/nikon/

Багдасарян А. Артвин и артвинцы // http://ardvin.do.am/index/iz_glubin_vekov/0-5

Багов П. М. Л. Г. Лопатинский как исследователь кабардинского языка // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института. Вып. ХІ. Нальчик, 1957.

Білоус В. Народознавча та видавнича діяльність Л. Лопатинського на Кавказі (ост. чверть ХІХ – І чверть ХХ ст.) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 259. Львів, 2010.

Білоус В. Громадівець Олександр Стоянов і Грузія: подвижництво в царині народознавства, націєзбереження та економічного поступу (друга половина ХІХ ст.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 21. Київ, 2012.

Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Москва, 1973.

Волкова Н. Г. Этнокультурные контакты народов горного Кавказа в общественном быту (ХІХ – начало ХХ в.) // Кавказский этнографический сборник. Т. ІХ. Москва, 1989.

Грушевський М. Спомини. Ч. 11. Київ, 1988; Ч. 2. Київ, 1992.

Гулак М. Про знаменитого перського поета Нізамі Ганджійського і його поему “Похід русів проти Бердаа” // Гулак М. Твори. Луцьк, 2007а.

Гулак М. Пісня про Едигея // Гулак М. Твори. Луцьк, 2007б.

Гулак Н. О Барсовой коже Руставели // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК). Вып. IV. Тифлис, 1884.

Гулак Н. Адольф Петрович Берже как ориенталист // Русская старина, 1887, № 11.

Двадцатипятилетие Историко-Филологического общества при Императорском Харьковском университете (1877–1902). Торжественное заседание 22 февраля 1902 г. // Сборник Харьковского Историко-Филологического общества. Т. 14. Харьков, 1905.

лет служебно-педагогической деятельности московского епархиального наблюдателя церковно-приходских школ Александра Даниловича Италинского. Москва, 1911.

Дзидзария Г. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979.

Єгіазаров С. Памяти моїх учителів і керовників М. І. Гулака, Л. Загурського та О. О. Навроцького // Наше минуле. Київ, 1918. Ч. 1.

Ибрагимова З. Х. Формирование учебных заведений Терской области в послевоенный период // Ибрагимова З. Х. Кавказцы. Москва, 2010.

Іменадзе В. Т. Г. Шевченко і Грузія. Київ, 1963.

Катренко А. Маловідомі сторінки Олександра Стоянова // Пам’ятки. Археографічний щорічник. Т. 5. Київ, 2005а.

Катренко А. [Листи О. Стоянова до П. Г. Житецького] // Пам’ятки. Археографічний щорічник. Т. 5. Київ, 2005б.

Кириллов П. Малороссийские песни в ст. Новоминской Ейского уезда Кубанской области // СМОМПК. Вып. 4. Отд. ІІ. Тифлис, 1884.

Ковалівський А. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у ХVІІІ–ХІХ віках // Антологія літератур Сходу. Харків, 1961.

Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 79. Москва – Ленинград, 1962.

Краснов М. Историческая записка о Ставропольской гимназии. Отд. ІІ (Приложение: Статистические сведения о состоянии Ставропольской гимназии за 1837–1887 г.). Ставрополь – Кавказский, 1887.

Кулжинский И. Поездка из Малороссии в Грузию // Маяк. Т. 15. Санкт-Петербург, 1844.

Кучеренко М. Сергій Грушевський: науковець, освітянин і громадянин // Український історик. Т. ХLІ. Нью-Йорк – Київ – Львів – Острог – Торонто – Париж, 2004. № 1–2.

Лопатинский Л. Заметки к: Мельников-Разведенков С. Боспор Киммерийский в эпоху Спартокидов // СМОМПК. Вып. 21. Отд. 1. 1896а.

Лопатинский Л. Заметка к: Тамбиев Т. Адыгские (черкесские тексты) // СМОМПК. Вып. 21. Отд. ІІ. 1896б.

Лопатинский Л. Заметки о народе адыге вообще и кабардинцах в частности // СМОМПК. Вып. 12. Отд. І. 1891а.

Лопатинский Л. Заметка к: Кабардинские предания, сказания и сказки // СМОМПК. Вып. 12. Отд. 1. 1891б.

Лопатинский Л. Предисловие // СМОМПК. Вып. 17. 1893а.

Лопатинский Л. Кое-что о кумыках и об их языке // СМОМПК. Вып. 17. Отд. ІІІ. 1893б.

Лопатинский Л. Предисловие // СМОМПК. Вып. 22. 1897.

Лопатинский Л. Предисловие // СМОМПК. Вып. 25. 1898.

Лопатинский Л. Примечание к: Шухардт Т. О географии и статистике картвельских (южнокавказских) языков // СМОМПК. Вып. 26. Отд. І. 1899а.

Лопатинский Л. От редакции к: Шухардт Г. О географии и статистике картвельских (южнокавказских) языков // СМОМПК. Вып. 26. Отд. І. 1899б.

Лопатинский Л. Предисловие // СМОМПК. Вып. 28. 1900.

Лопатинский Л. Примечание к: Дьячков-Тарасов А. Через перевал Псеашха (Верховье Малой Лабы) к Черному морю // СМОМПК. Вып. 31. Отд. ІІ. 1902.

Лопатинский Л. Предисловие к: Нижарадзе И. Русско-сванский словарь // СМОМПК. Вып. 41: Приложение. 1910.

Лордкипанидзе О. Д. Город-храм Колхиды. Москва, 1984.

Луценко І. Зв’язки прогресивних українських учених з Грузією // Советская литература – зеркало социального прогресса. Днепропетровск, 1967.

Луценко І. Біля чистих джерел братерства // Райдужними мостами. Українсько-грузинські літературні зв’язки. Київ, 1968.

Лучше знать друг друга. Тбилиси, 2009.

Малакадзе Р. Виноградарство и фруктоводство в Лиганском ущелье // Этнологические проб-лемы Юго-Западной Грузии. Вып. 1. Батуми, 2007.

Марзей А. С. Черкесское наездничество. Из истории военного быта черкесов в ХVIII – первой половине ХIX века. Глава I: Войны в жизни адыгов и статус воина в черкесском обществе // http://fond-adygi.ru/page/knigi

Марр Н. Отзыв о трудах Л. Г. Лопатинского // Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Т. XXIV. Вып. 1–4. Петроград, 1914.

Марр Н. Я. Автобиография // Марр Н. Избранные работы: В 5 т. Т. 1. Ленинград, 1933.

Миллер В. Ф. О “Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа”. Вы-пуски I–XIV // Приложение к Циркуляру по управлению Кавказским Учебным округом. № 7. Тифлис, 1893.

Миллер В.Ф. О “Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа”. Выпуски ХVІІІ, ХІХ и ХХ // Приложение к Циркуляру по управлению Кавказским Учебным округом. № 8.Тифлис, 1895.

Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр: Очерк его жизни и научной деятельности. Москва – Ленинград, 1948.

Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов // СМОМПК. Вып. 27: Приложение. 1900.

Нікольська церква // http://orthodox-romny.at.ua/index/nikolska_cerkva_m_romni/0-43

О доставлении в управление Округа гг. учителями и другими служащими в учебных заведениях сведений, касающихся разных местностей Кавказа // СМОМПК. Вып. 27: Приложение. 1900.

От Управления Кавказского учебного округа // СМОМПК. Вып. 1. 1881.

Очерки истории Грузии: в 8 т. Т. 5: Грузия в ХІХ веке. Тбилиси, 1990.

Павловский И. Первое дополнение к краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века. Полтава, 1913.

Памяти Л. Г. Лопатинского // Известия Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина. Т. 4–5. Баку, 1925.

Политовский В. Систематический указатель наиболее выдающихся статей и заметок, помещенных в газете “Кавказ” за все 50 лет издания (с 1844 по 1895) // Кавказский календарь на 1896 год. Тифлис, 1895.

Попов Н. П. Деятельность управления Кавказскаго учебнаго округа за последнее двадцатилетие (1879–1899 гг.) // Русская школа. Т. 1. Санкт-Петербург, 1901. № 1.

Поракішвілі Н. М. Гулак і грузинська культура // Райдужними мостами. Українсько-грузинські літературні зв’язки. Київ, 1968.

Протоколы заседаний Московского археологического общества за 1886–1887 г. // Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества (Древности). Т. 12. Вып. 1. Москва, 1888.

Протоколы заседаний Московского археологического общества за 1888–1889 г. // Древности. Т. 13. Вып. 2. Москва, 1890.

Протоколы заседаний Московского археологического общества за 1890–1891 г. // Древности. Т. 15. Вып. 2. Москва, 1894.

Пятый Археологический съезд в Тифлисе. Протоколы Подготовительного комитета // Древности. Т. 8. Москва, 1880.

Русский биографический словарь. Т. 17. Петроград, 1918.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Київ – Харків, 1930.

Сергеенко А. “Хаджи-Мурат” Льва Толстого. История создания повести. Москва, 1983.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Львів, 2001.

Стоянов А. Ежедневная школа в Киеве // Вестник Юго-Западной и Западной России. Т. 1. Киев, 1862. № 7.

Стоянов А. Неправдивость и равнодушие // Основа. Санкт-Петербург, 1862. № 7.

Стоянов А. Путешествие по Сванетии // Записки Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества. Кн. Х. Вып. 2. Тифлис, 1876.

Стоянов А. Южнорусская песня о событии ХІ века // Киевская старина. Т. ІІІ. 1882. № 7.

Стоянов А. Образцы сванетской народной поэзии // СМОМПК. Вып. X. Отд. II. 1890.

Толстой Л. Хаджи Мурат // Толстой Л. Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 12: Пьесы. Повести и рассказы 1903–1905. Москва, 1976.

Толстой Л. Полное собрание сочинений. Т. 73. Письма 1901–1902. Москва, 2006а // http://www.twirpx.com/file/784053

Толстой Л. Полное собрание сочинений. Т. 74. Письма 1903. Москва, 2006б // http://www.twirpx.com/file/784053

Труды Пятого Русского Археологического съезда в Тифлисе. Москва, 1888.

Турция. Анатолийские области. Отчет за 1869 г. консула В. Джирорда Пальгрэва об Анатолийском береге и прилегающих к нему внутренних округах, между долготами Синопа и Трапезунда // Известия Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества. Т. VII: Приложения. Материалы для описания Азиатской Турции и Батумской области. Тифлис, 1882–1883.

Х. А. Д. Италинский // Московские ведомости. 1898. № 349.

Харадзе Р. Грузинская семейная община. Т. 1. Тбилиси, 1960.

Хаханов А. Указатель этнографических статей и заметок в Кавказских изданиях от начала их издания // Этнографическое обозрение. 1894. № 1, 2.

Цулая Г. Из истории кавказоведения (Этнограф и педагог А. И. Стоянов) // Очерки истории этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. ІХ. Москва, 1982.

Черказьянова И. В. К. П. Яновский – просветитель и организатор народного образования на Кавказе // Вестник Ставропольского государственного университета. Исторические науки. Вып. 50. Ставрополь, 2007.

Черняев П. Н. Из истории кавказоведения // Труды Северо-Кавказской Ассоциации научно-исследовательских институтов. № 43. Вып. IV. Ростов-на-Дону, 1928.

Чувпило Л. З історії сходознавства в Харківському університеті: А. А. Дегуров // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. Київ, 1999.

Шр[амчен]ко А. А. А. Навроцкий // Киевская старина. Т. 79. 1902. Ч. 12.

Шульгин К. Взятие г. Еревани // СМОМПК. Вып. ІV. Отд. ІІ. 1884.

Шульгин К. Две армянские сказки и песни // СМОМПК. Вып. V. Отд. ІІ. 1885.

Шульгин К. Сон Богородицы // СМОМПК. Вып. 24. Отд. І. 1894.

Шульгин С. Предисловие // СМОМПК. Вып. 27. Отд. ІІ. 1900а.

Шульгин С. Из осетинской народной словесности // СМОМПК. Вып. 27. Отд. ІІІ. 1900б.

Шульгин С. Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках // СМОМПК. Вып. 32. Отд. І. 1903.

Шульгин С. Предание о Шамилевом наибе Хаджи-Мурате // СМОМПК. Вып. 40. Отд. I. 1909.

Шульгин С. Из дагестанских преданий о Шамиле и его сподвижниках. Тифлис, 1910.

Юрченко П. Описание Колхиды или Мингрелии о. Ламберти, миссионера Конгрегации для распространения христианской веры // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей российских (Записки ИООИДР). Т. Х. 1877.

Юрченко П. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана де-Люка, монаха доминиканского ордена (1625) // Записки ИООИДР. Т. ХІ. 1879.

Юрченко П. Заметки о поездке по ущельям рек Чорох-су от Артвина и Мургулису до Нижней Куры в Батумской области // Кавказ. Тифлис, 1881. № 192, 194, 195, 206, 215, 216, 217, 222, 231.

Языков Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. ІV. Санкт-Петер-бург, 1888.

REFERENCES

Aliyeva Z. (2007), Slovesnist’ kavkaz’kykh narodiv u naukovykh doslidzhennyakh ukrayins’kykh oriyentalistiv: kinets’ XIX – pochatok XX st., Kyiv. (In Ukrainian).

Arkhiyepiskop Nikon (Rozhdestvenskiy) (1917), Pravoslaviye i gryadushchiye sud’by Rossii. “Moi dnevniki”, available at: www.rus-sky.com/history/library/nikon/ (In Russian).

Bagdasaryan A., “Artvin i artvintsy”, available at: http://ardvin.do.am/index/iz_glubin_vekov/0-5 (In Russian).

Bagov P. M. (1957), “L. G. Lopatinskiy kak issledovatel’ kabardinskogo yazyka”, in Uchenyye zapiski Kabardinskogo nauchno-issledovatel’skogo instituta, Issue XІ, Nalchik. (In Russian).

Bilous V. (2010), “Narodoznavcha ta vydavnycha diyal’nist’ L. Lopatyns’koho na Kavkazi (ost. chvert’ XIX – I chvert’ XX st.)”, in Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Vol. 259, Lviv. (In Ukrainian).

Bilous V. (2012), “Hromadivets’ Oleksandr Stoyanov i Hruziya: podvyzhnytstvo v tsaryni narodoznavstva, natsiyezberezhennya ta ekonomichnoho postupu (druha polovyna XIX st.)”, in Mizhnarodni zv”yazky Ukrayiny: naukovi poshuky i znakhidky, Issue 21, Kyiv. (In Ukrainian).

Volkova N. G. (1973), Etnonimy i plemennyye nazvaniya Severnogo Kavkaza, Moscow. (In Russian).

Volkova N. G. (1989), “Etnokul’turnyye kontakty narodov gornogo Kavkaza v obshchestvennom bytu (XІX – nachalo XX v.)”, in Kavkazskiy etnograficheskiy sbornik, Vol. ІX, Moscow. (In Russian).

Hrushevs’kyy M. (1988) (1992), Spomyny, Pt. 11, Pt. 2, Kyiv. (In Ukrainian).

Hulak M. (2007a), “Pro znamenytoho pers’koho poeta Nizami Handzhiys’koho i yoho poemu ‘Pokhid rusiv proty Berdaa’ ”, in Hulak M., Tvory, Lutsk. (In Ukrainian).

Hulak M. (2007b), “Pisnya pro Edyheya”, in Hulak M., Tvory, Lutsk. (In Ukrainian).

Gulak N. (1884), “O Barsovoy kozhe Rustaveli”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue IV, Tiflis. (In Russian).

Gulak N. (1887), “Adol’f Petrovich Berzhe kak oriyentalist”, in Russkaya starina, No. 11. (In Russian).

“Dvadtsatipyatiletiye Istoriko-Filologicheskogo obshchestva pri Imperatorskom Khar’kovskom universitete (1877–1902). Torzhestvennoye zasedaniye 22 fevralya 1902 g.” (1905), in Sbornik Khar’kovskogo Istoriko-Filologicheskogo obshchestva, Vol. 14, Kharkiv. (In Russian).

let sluzhebno-pedagogicheskoy deyatel’nosti moskovskogo eparkhial’nogo nablyudatelya tserkovno-prikhodskikh shkol Aleksandra Danilovicha Italinskogo (1911), Moscow. (In Russian).

Dzidzariya G. (1979), Formirovaniye dorevolyutsionnoy abkhazskoy intelligentsii, Sukhumi. (In Russian).

Yehiazarov S. (1918), “Pamyaty moyikh uchyteliv i kerovnykiv M. I. Hulaka, L. Zahurs’koho ta O. O. Navrots’koho”, in Nashe mynule, Pt. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Ibragimova Z. X. (2010), “Formirovaniye uchebnykh zavedeniy Terskoy oblasti v poslevoyennyy period”, in Ibragimova Z. X. Kavkaztsy, Moscow. (In Russian).

Imenadze V. (1963), T. H. Shevchenko i Hruziya, Kyiv. (In Ukrainian).

Katrenko A. (2005a), “Malovidomi storinky Oleksandra Stoyanova”, in Pam”yatky. Arkheohrafichnyy shchorichnyk, Vol. 5, Kyiv. (In Ukrainian).

Katrenko A. (2005b), “[Lysty O. Stoyanova do P. H. Zhytets’koho]”, in Pam”yatky. Arkheohrafichnyy shchorichnyk, Vol. 5, Kyiv. (In Ukrainian).

Kirillov P. (1884), “Malorossiyskiye pesni v st. Novominskoy Eyskogo uyezda Kubanskoy oblasti”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 4, Otd. ІІ, Tiflis. (In Russian).

Kovalivs’kyy A. (1961), “Vyvchennya Skhodu v Kharkivs’komu universyteti ta Kharkovi u XVIII–XIX vikakh”, in Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv. (In Ukrainian).

Kosven M. O. (1962), “Materialy po istorii etnograficheskogo izucheniya Kavkaza v russkoy nauke”, in Trudy Instituta etnografii im. N. N. Miklukho-Maklaya, Vol. 79, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Krasnov M. (1887), Istoricheskaya zapiska o Stavropol’skoy gimnazii. Otd. ІІ (Prilozheniye: Statisticheskiye svedeniya o sostoyanii Stavropol’skoy gimnazii za 1837–1887 g.), Stavropol. (In Russian).

Kulzhinskiy I. (1844), “Poyezdka iz Malorossii v Gruziyu”, in Mayak, Vol. 15, Saint Petersburg. (In Russian).

Kucherenko M. (2004), “Serhiy Hrushevs’kyy: naukovets’, osvityanyn i hromadyanyn”, in Ukrayins’kyy istoryk, Vol. XLI, No. 1–2, New York, Kyiv, Lviv, Ostroh, Toronto and Paris. (In Ukrainian).

Lopatinskiy L. (1896a), “Zametki k: Mel’nikov-Razvedenkov S. Bospor Kimmeriyskiy v epokhu Spartokidov”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 21, Otd. 1. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1896b), “Zametka k: Tambiyev T. Adygskiye (cherkesskiye teksty)”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 21, Otd. ІІ. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1891a), “Zametki o narode adyge voobshche i kabardintsakh v chastnosti”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 12, Otd. І. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1891b), “Zametka k: Kabardinskiye predaniya, skazaniya i skazki”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 12, Otd. 1. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1893a), “Predisloviye”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 17. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1893b), “Koye-chto o kumykakh i ob ikh yazyke”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 17, Otd. ІІІ. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1897), “Predisloviye”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 22. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1898), “Predisloviye”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 25. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1899a), “Primechaniye k: Shukhardt T. O geografii i statistike kartvel’skikh (yuzhno-kavkazskikh) yazykov”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 26, Otd. І. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1899b), “Ot redaktsii k: Shukhardt G. O geografii i statistike kartvel’skikh (yuzhno-kavkazskikh) yazykov”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 26, Otd. І. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1900), “Predisloviye”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 28. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1902), “Primechaniye k: D’yachkov-Tarasov A. Cherez pereval Pseashkha (Verkhov’ye Maloy Laby) k Chernomu moryu”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 31, Otd. ІІ. (In Russian).

Lopatinskiy L. (1910), “Predisloviye k: Nizharadze I. Russko-svanskiy slovar’”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 41: Prilozheniye. (In Russian).

Lordkipanidze O. D. (1984), Gorod-khram Kolkhidy, Moscow. (In Russian).

Lutsenko I. (1967), “Zv”yazky prohresyvnykh ukrayins’kykh uchenykh z Hruziyeyu”, in Sovetskaya lyteratura – zerkalo sotsyal’noho prohressa, Dnipro. (In Ukrainian).

Lutsenko I. (1968), “Bilya chystykh dzherel braterstva”, in Rayduzhnymy mostamy. Ukrayins’ko-hruzyns’ki literaturni zv”yazky, Kyiv. (In Ukrainian).

Luchshe znat’ drug druga (2009), Tbilisi. (In Russian).

Malakadze R. (2007), “Vinogradarstvo i fruktovodstvo v Liganskom ushchel’ye”, in Etnologicheskiye problemy Yugo-Zapadnoy Gruzii, Issue 1, Batumi. (In Russian).

Marzey A. S. “Cherkesskoye nayezdnichestvo. Iz istorii voyennogo byta cherkesov v XVIII – pervoy polovine XIX veka. Glava I: Voyny v zhizni adygov i status voina v cherkesskom obshchestve”, available at: http://fond-adygi.ru/page/knigi (In Russian).

Marr N. (1914), “Otzyv o trudakh L. G. Lopatinskogo”, in Zapiski Vostochnogo otdeleniya Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, Vol. XXIV, Issue 1–4, Saint Petersburg. (In Russian).

Marr N. Ya. (1933), “Avtobiografiya”, in Marr N. Izbrannyye raboty: V 5 v., Vol. 1, Leningrad. (In Russian).

Miller V. F. (1893), “O “Sbornike materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza”. Vypuski I–XIV”, in Prilozheniye k TSirkulyaru po upravleniyu Kavkazskim Uchebnym okrugom, No. 7, Tiflis. (In Russian).

Miller V. F. (1895), “O “Sbornike materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza”. Vypuski XVІІІ, XІX i XX”, in Prilozheniye k TSirkulyaru po upravleniyu Kavkazskim Uchebnym okrugom, No. 8,Tiflis. (In Russian).

Mikhankova V. A. (1948), Nikolay Yakovlevich Marr: Ocherk ego zhizni i nauchnoy deyatel’nosti, Moscow and Leningrad. (In Russian).

“Neskol’ko voprosov po izucheniyu poveriy, skazaniy, suyevernykh obychayev i obryadov” (1900), in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 27: Prilozheniye. (In Russian).

“Nikol’s’ka tserkva”, available at: http://orthodox-romny.at.ua/index/nikolska_cerkva_m_romni/0-43 (In Ukrainian).

“O dostavlenii v upravleniye Okruga gg. uchitelyami i drugimi sluzhashchimi v uchebnykh zavedeniyakh svedeniy, kasayushchikhsya raznykh mestnostey Kavkaza” (1900), in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 27: Prilozheniye. (In Russian).

“Ot Upravleniya Kavkazskogo uchebnogo okruga” (1881), in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 1. (In Russian).

Ocherki istorii Gruzii: v 8 t. (1990), Vol. 5: Gruziya v XІX veke, Tbilisi. (In Russian).

Pavlovskiy I. (1913), Pervoye dopolneniye k kratkomu biograficheskomu slovaryu uchenykh i pisateley Poltavskoy gubernii s poloviny XVIII veka, Poltava. (In Russian).

Pamyati L. G. (1925), “Lopatinskogo”, in Izvestiya Azerbaydzhanskogo gosudarstvennogo universiteta im. V. I. Lenina, Vol. 4–5, Baku. (In Russian).

Politovskiy V. (1895), “Sistematicheskiy ukazatel’ naiboleye vydayushchikhsya statey i zametok, pomeshchennykh v gazete ‘Kavkaz’ za vse 50 let izdaniya (s 1844 po 1895)”, in Kavkazskiy kalendar’ na 1896 god, Tiflis. (In Russian).

Popov N. P. (1901), “Deyatel’nost’ upravleniya Kavkazskago uchebnago okruga za posledneye dvadtsatiletiye (1879–1899 gg.)”, in Russkaya shkola, Vol. 1, No. 1, Saint Petersburg. (In Russian).

Porakishvili N. M. (1968), “Hulak i hruzyns’ka kul’tura”, in Rayduzhnymy mostamy. Ukrayins’ko-hruzyns’ki literaturni zv”yazky, Kyiv. (In Ukrainian).

“Protokoly zasedaniy Moskovskogo arkheologicheskogo obshchestva za 1886–1887 g.” (1888), in Drevnosti. Trudy Imperatorskogo Moskovskogo Arkheologicheskogo obshchestva (Drevnosti), Vol. 12, Issue 1, Moscow. (In Russian).

“Protokoly zasedaniy Moskovskogo arkheologicheskogo obshchestva za 1888–1889 g.” (1890), in Drevnosti, Vol. 13, Issue 2, Moscow. (In Russian).

“Protokoly zasedaniy Moskovskogo arkheologicheskogo obshchestva za 1890–1891 g.” (1894), in Drevnosti, Vol. 15, Issue 2, Moscow. (In Russian).

“Pyatyy Arkheologicheskiy s”yezd v Tiflise. Protokoly Podgotovitel’nogo komiteta” (1880), in Drevnosti, Vol. 8, Moscow. (In Russian).

Russkiy biograficheskiy slovar’ (1918), Vol. 17, Saint Petersburg. (In Russian).

Savchenko F. (1930), Zaborona ukrayinstva 1876 r., Kyiv and Kharkiv. (In Ukrainian).

Sergeyenko A. (1983), “Khadzhi-Murat” L’va Tolstogo. Istoriya sozdaniya povesti, Moscow. (In Russian).

Siropolko S. (2001), Istoriya osvity v Ukrayini, Lviv. (In Ukrainian).

Stoyanov A. (1862), “Ezhednevnaya shkola v Kiyeve”, in Vestnik Yugo-Zapadnoy i Zapadnoy Rossii, Vol. 1, No. 7, Kyiv. (In Russian).

Stoyanov A. (1862), “Nepravdivost’ i ravnodushiye”, in Osnova, No. 7, Saint Petersburg. (In Russian).

Stoyanov A. (1876), “Puteshestviye po Svanetii”, in Zapiski Kavkazskogo otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva, Book X, Issue 2, Tiflis. (In Russian).

Stoyanov A. (1882), “Yuzhnorusskaya pesnya o sobytii XІ veka”, in Kiyevskaya starina, Vol. ІІІ, No. 7. (In Russian).

Stoyanov A. (1890), “Obraztsy svanetskoy narodnoy poezii”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue X, Otd. II. (In Russian).

Tolstoy L. (1976), “Khadzhi Murat”, in Tolstoy L., Sobraniye sochineniy, In 2 v., Vol. 12: P’yesy. Povesti i rasskazy 1903–1905, Moscow. (In Russian).

Tolstoy L. (2006a), Polnoye sobraniye sochineniy, Vol. 73: Pis’ma 1901–1902, Moscow, available at: www.twirpx.com/file/784053 (In Russian).

Tolstoy L. (2006b), Polnoye sobraniye sochineniy, Vol. 74: Pis’ma 1903, Moscow, available at: http://www.twirpx.com/file/784053 (In Russian).

Trudy Pyatogo Russkogo Arkheologicheskogo s”yezda v Tiflise (1888), Moscow. (In Russian).

“Turtsiya. Anatoliyskiye oblasti. Otchet za 1869 g. konsula V. Dzhirorda Pal’gr·eva ob Anatoliyskom berege i prilegayushchikh k nemu vnutrennikh okrugakh, mezhdu dolgotami Sinopa i Trapezunda” (1882–1883), in Izvestiya Kavkazskogo otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva, Vol. VII: Prilozheniya. Materialy dlya opisaniya Aziatskoy Turtsii i Batumskoy oblasti, Tiflis. (In Russian).

X. (1898), “A. D. Italinskiy”, in Moskovskiye vedomosti, No. 349. (In Russian).

Kharadze R. (1960), Gruzinskaya semeynaya obshchina, Vol. 1, Tbilisi. (In Russian).

Khakhanov A. (1894), “Ukazatel’ etnograficheskikh statey i zametok v Kavkazskikh izdaniyakh ot nachala ikh izdaniya”, in Etnograficheskoye obozreniye, No. 1, 2. (In Russian).

Tsulaya G. (1982), “Iz istorii kavkazovedeniya (Etnograf i pedagog A. I. Stoyanov)”, in Ocherki istorii etnografii, fol’kloristiki i antropologii, Issue ІX, Moscow. (In Russian).

Cherkaz’yanova I. V. (2007), “K. P. Yanovskiy – prosvetitel’ i organizator narodnogo obrazovaniya na Kavkaze”, in Vestnik Stavropol’skogo gosudarstvennogo universiteta. Istoricheskiye nauki, Issue 50, Stavropol. (In Russian).

Chernyayev P. N. (1928), “Iz istorii kavkazovedeniya”, in Trudy Severo-Kavkazskoy Assotsiatsii nauchno-issledovatel’skikh institutov, No. 43, Issue IV, Rostov-on-Don. (In Russian).

Chuvpylo L. (1999), “Z istoriyi skhodoznavstva v Kharkivs’komu universyteti: A. A. Dehurov”, in III Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 80-richchyu vid dnya narodzhennya akademika Omelyana Pritsaka, Kyiv. (In Ukrainian).

Shr[amchen]ko A. (1902), “A. A. Navrotskiy”, in Kiyevskaya starina, Vol. 79, Pt. 12. (In Russian).

Shul’gin K. (1884), “Vzyatiye g. Erevani”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue ІV, Otd. ІІ. (In Russian).

Shul’gin K. (1885), “Dve armyanskiye skazki i pesni”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue V, Otd. ІІ. (In Russian).

Shul’gin K. (1894), “Son Bogoroditsy”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 24, Otd. І. (In Russian).

Shul’gin S. (1900a), “Predisloviye”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 27, Otd. ІІ. (In Russian).

Shul’gin S. (1900b), “Iz osetinskoy narodnoy slovesnosti”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 27, Otd. ІІІ. (In Russian).

Shul’gin S. (1903), “Rasskaz ochevidtsa o SHamile i ego sovremennikakh”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 32, Otd. І. (In Russian).

Shul’gin S. (1909), “Predaniye o Shamilevom naibe Khadzhi-Murate”, in Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza (SMOMPK), Issue 40, Otd. I. (In Russian).

Shul’gin S. (1910), Iz dagestanskikh predaniy o Shamile i ego spodvizhnikakh, Tiflis. (In Russian).

Yurchenko P. (1877), “Opisaniye Kolkhidy ili Mingrelii o. Lamberti, missionera Kongregatsii dlya rasprostraneniya khristianskoy very”, in Zapiski Imperatorskogo Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh (Zapiski IOOIDR), Vol. X. (In Russian).

Yurchenko P. (1879), “Opisaniye perekopskikh i nogayskikh tatar, cherkesov, mingrelov i gruzin Zhana de-Lyuka, monakha dominikanskogo ordena (1625)”, in Zapiski Imperatorskogo Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh (Zapiski IOOIDR), Vol. XІ. (In Russian).

Yurchenko P. (1881), “Zametki o poyezdke po ushchel’yam rek Chorokh-su ot Artvina i Murgulisu do Nizhney Kury v Batumskoy oblasti”, in Kavkaz, Tiflis, No. 192, 194, 195, 206, 215, 216, 217, 222, 231. (In Russian).

Yazykov D. (1888), Obzor zhizni i trudov pokoynykh russkikh pisateley, Issue ІV, Saint Petersburg. (In Russian).