МЕХАНІЗМ ЧИСТОГО РОЗВИТКУ (МЧР) ТА ПРАВОВА БАЗА У В’ЄТНАМІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Нгуєн Куанг Тхуан

  Чан Тхі Тху Хюєн

Анотація

Світ стоїть перед надзвичайно важливою проблемою зміни клімату через забруднення довкілля та викиди парникових газів. Реалізація механізму чистого розвитку – це одне з ефективних рішень для зменшення викидів парникових газів, що сприяє охороні довкілля та протистоянню змінам клімату.

В’єтнам перебуває нині у процесі індустріалізації та модернізації, стабільний розвиток визначений ключовим змістом у стратегії розвитку країни. Велику увагу В’єтнам приділяє проблемі зміни клімату та стимуляції заходів, що здійснюються в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та МЧР. З того часу, як уряд В’єтнаму підписав приєднання до цих рамкових угод, було затверджено ряд офіційних та роз’яснювальних документів для забезпечення охорони довкілля та протистояння змінам клімату. Це важлива правова основа для впровадження МЧР у В’єтнамі.

Як цитувати

Куанг Тхуан, Н., & Тхі Тху Хюєн, Ч. (2013). МЕХАНІЗМ ЧИСТОГО РОЗВИТКУ (МЧР) ТА ПРАВОВА БАЗА У В’ЄТНАМІ. Східний світ, (2-3 (79-80), 179-188. https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.179
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 35

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

В’єтнамі, зміни клімату, Кіотський протокол, Механізм чистого розвитку, правова база

Посилання

“Bán giảm phát khí thải qua dự án CDM – thách thức còn ở phía trước” (2011), in Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, available at: www.pc3invest.vn/vn/news.aspx?arId=404&GrpId=9&cms_action=3 (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“Cơ chế phát triển sạch (CDM – clean development mechanism) và ứng dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam” (2007), in Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – IPSARD, available at: www.ipsard.gov.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1526 (accessed May 7, 2007). (In Vietnamese).

“Có nên tiếp tục CDM?” (2011), in Environmental and Technology Consulting Joint Stock Company, available at: http://cdm.vn/news.aspx?dm=38&cate=111&detail=detail (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“List of CDM project in Viet Nam” (2012), in Ministry of natural recourses and environment, available at: www.noccop.org.vn/Data/profile/Airvariable_Projects_75449Tong%20hop%20ca... (accessed January 5, 2012).

“Ministry of Natural Resources and Environment, The Steering Committee for Implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol” (2008), in Some legal documents on the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Climate and the Kyoto Protocol in Vietnam, First edition (added with new documents), Hanoi.

Ministry of natural recourses and environment, available at: www.noccop.org.vn

“Phát triển sạch: Lợi ích “đụng” rào cản hành chính”, in Công ty Máy và Thiết bị Kim Tiến Đức, available at: www.kimtienduc.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/68-phat-trien-sach-li-lich-dung... (In Vietnamese).

“Project of ‘European Union – Asia Cooperation and Dialogue on enhancing the effective participation of Vietnam, Cambodia and Laos in the clean development mechanism’ ” (2005), in The Kyoto Protocol, clean development mechanism, Hanoi.

“Quá ít doanh nghiệp tham gia thị trường mua bán khí thải” (2009), in Tin247.com, available at: www.tin247.com/qua_it_doanh_nghiep_tham_gia_thi_truong_mua_ban_khi_thai-12-21488944.html (accessed September 28, 2009). (In Vietnamese).

Quốc Thanh (2006), “Mua bán “Chứng nhận giảm phát thải”: Bắt đầu sôi động!”, in Báo Tuổi Trẻ online, available at: http://tuoitre.vn/Kinh-te/178634/Mua-ban-Chung-nhan-giam-phat-thai-Bat-dau-soi-dong.html (accessed December 20, 2006). (In Vietnamese).

“Sau 2012: Nhật Bản tiếp tục CDM tại Việt Nam” (2010), in Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, available at: www.hanoitv.vn/index.php?option=com (accessed December 10, 2010). (In Vietnamese).

Tạp chí hoạt động khoa học, available at: www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=1687 (In Vietnamese).

The Circular No. 15/2011/TT–BTNMT dated on April 28, 2011 of Ministry of Natural Resources and Environment makes amendment and supplement the confirmation letter and approval letter under the Clean Development Mechanism.

“The Steering Committee for Implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol in Vietnam” (2010), in Guidance on building, granting letter of confirmation, letters of approval of projects under the clean development mechanism in the Kyoto Protocol framework, Hanoi.

“Thông tư 15/2011/TT-BTNMT ngày 28/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, in Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Nam, available at: http://tnmtquangnam.gov.vn/qun-ly-vn-bn/moi-trng/2217-thong-t-152011tt-btnmt.html (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“Tình hình xây dựng và triển khai các dự án CDM”, in Trang tin xúc tiến thương mại – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, available at: http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTM/vi-VN/76/tapchi/141/144/2662/Default.aspx (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

United Nations Framework Convention on Climate Change, available at: http://unfccc.int

REFERENCES

“Bán giảm phát khí thải qua dự án CDM – thách thức còn ở phía trước” (2011), in Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, available at: www.pc3invest.vn/vn/news.aspx?arId=404&GrpId=9&cms_action=3 (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“Cơ chế phát triển sạch (CDM – clean development mechanism) và ứng dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam” (2007), in Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – IPSARD, available at: www.ipsard.gov.vn/news/newsdetail.asp?targetID=1526 (accessed May 7, 2007). (In Vietnamese).

“Có nên tiếp tục CDM?” (2011), in Environmental and Technology Consulting Joint Stock Company, available at: http://cdm.vn/news.aspx?dm=38&cate=111&detail=detail (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“List of CDM project in Viet Nam” (2012), in Ministry of natural recourses and environment, available at: www.noccop.org.vn/Data/profile/Airvariable_Projects_75449Tong%20hop%20ca... (accessed January 5, 2012).

“Ministry of Natural Resources and Environment, The Steering Committee for Implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol” (2008), in Some legal documents on the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Climate and the Kyoto Protocol in Vietnam, First edition (added with new documents), Hanoi.

Ministry of natural recourses and environment, available at: www.noccop.org.vn

“Phát triển sạch: Lợi ích “đụng” rào cản hành chính”, in Công ty Máy và Thiết bị Kim Tiến Đức, available at: www.kimtienduc.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/68-phat-trien-sach-li-lich-dung... (In Vietnamese).

“Project of ‘European Union – Asia Cooperation and Dialogue on enhancing the effective participation of Vietnam, Cambodia and Laos in the clean development mechanism’ ” (2005), in The Kyoto Protocol, clean development mechanism, Hanoi.

“Quá ít doanh nghiệp tham gia thị trường mua bán khí thải” (2009), in Tin247.com, available at: www.tin247.com/qua_it_doanh_nghiep_tham_gia_thi_truong_mua_ban_khi_thai-12-21488944.html (accessed September 28, 2009). (In Vietnamese).

Quốc Thanh (2006), “Mua bán “Chứng nhận giảm phát thải”: Bắt đầu sôi động!”, in Báo Tuổi Trẻ online, available at: http://tuoitre.vn/Kinh-te/178634/Mua-ban-Chung-nhan-giam-phat-thai-Bat-dau-soi-dong.html (accessed December 20, 2006). (In Vietnamese).

“Sau 2012: Nhật Bản tiếp tục CDM tại Việt Nam” (2010), in Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, available at: www.hanoitv.vn/index.php?option=com (accessed December 10, 2010). (In Vietnamese).

Tạp chí hoạt động khoa học, available at: www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=1687 (In Vietnamese).

The Circular No. 15/2011/TT–BTNMT dated on April 28, 2011 of Ministry of Natural Resources and Environment makes amendment and supplement the confirmation letter and approval letter under the Clean Development Mechanism.

“The Steering Committee for Implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol in Vietnam” (2010), in Guidance on building, granting letter of confirmation, letters of approval of projects under the clean development mechanism in the Kyoto Protocol framework, Hanoi.

“Thông tư 15/2011/TT-BTNMT ngày 28/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, in Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Nam, available at: http://tnmtquangnam.gov.vn/qun-ly-vn-bn/moi-trng/2217-thong-t-152011tt-btnmt.html (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

“Tình hình xây dựng và triển khai các dự án CDM”, in Trang tin xúc tiến thương mại – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, available at: http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTM/vi-VN/76/tapchi/141/144/2662/Default.aspx (accessed December 29, 2011). (In Vietnamese).

United Nations Framework Convention on Climate Change, available at: http://unfccc.int