МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТІЇ В КИТАЄМОВНІЙ МАСОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРВ’Ю ХУ ЦЗІНЬТАО ІНОЗЕМНИМ ЗМІ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Трубіцина

Анотація

У сучасному світі засоби масової інформації є важливим джерелом впливу на підсвідомість численної аудиторії. У цій статті на прикладі інтерв’ю екс-голови КНР Ху Цзіньтао ми дослідили сугестивний потенціал комунікативних одиниць у публіцистичному тексті. Доведено, що сугестивний вплив у мас-медійному дискурсі здійснюється через риторико-стилістичні, граматико-семантичні та лексико-семантичні мовні засоби.

Як цитувати

Трубіцина, О. С. (2013). МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТІЇ В КИТАЄМОВНІЙ МАСОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРВ’Ю ХУ ЦЗІНЬТАО ІНОЗЕМНИМ ЗМІ). Східний світ, (2-3 (79-80), 126-131. https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.126
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 48

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтерв’ю Ху Цзіньтао, китаємовна масова комунікація, Мовні засоби, реалізація сугестії

Посилання

Барлас Л. Г. Русский язык. Стилистика. Москва, 1981.

Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. Москва, 1958.

Ільницька Л. Л. Англомовний сугестивний дискурс [електронний ресурс]: дис. … канд. філол. наук. Київ, 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/242632.html

Інтерв’ю Ху Цзіньтао ЗМІ Сполучених Штатів: стримана критика валютної політики США [електронний ресурс] // Хуасюнь Цайцзін. 2011. 18 січня. – Режим доступу: http://finance.591hx.com/article/2011-01-18/0000110095s.shtml

Майкова С. Е., Федоров А. Б., Шевякова Л. П. Средства массовой информации в предвыборной кампании: применение методов психологического воздействия [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sociologi.narod.ru/pr/3.htm

Письмове інтерв’ю Ху Цзіньтао ЗМІ країн-учасниць БРІК [електронний ресурс] // Сіньхуа. 2012. 28 березня. – Режим доступу: http://news.xinhuanet.com/world/2012-03/28/c_111709994.htm

Письмове інтерв’ю Ху Цзіньтао провідним мексиканським медіа [електронний ресурс] // Сіньхуа. 2012. – 17 червня. – Режим доступу: http://news.xinhuanet.com/world/2012-06/17/c_112233847.htm

Пустовалов П. С., Сенкевич М. П. Пособие по развитию речи. Москва, 1978.

Резникова С. С. Средства и механизмы манипулирования в политическом дискурсе СМИ // Перспективные направления современной лингвистики. Санкт-Петербург, 2003.

Романчук Л. О. Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері // Гуманітарний вісник. Серія: іноземна філологія. Число 12. Черкаси, 2008.

Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронічний аспект) [електронний ресурс]: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2004. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=675&start=8

Черепанова И. Ю. Текст как фактор изменения установки личности (лингвистические аспекты суггестии) [електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 1992. – Режим доступу: http://dere.com.ua/library/cherepanova

Юданова Е. Г. Лингвистические особенности суггестивного политического дискурса // Перспективные направления современной лингвистики. Санкт-Петербург, 2003.

REFERENCES

Barlas L. G. (1981), Russkiy yazyk. Stilistika, Moscow. (In Russian).

Gal’perin I. R. (1958), Ocherki po stilistike angliyskogo yazyka, Moscow. (In Russian).

Il’nyts’ka L. L. (2006), Anhlomovnyy suhestyvnyy dyskurs, Dys. … kand. filol. nauk, Kyiv. (In Ukrainian).

“Interv”yu Khu Tszin’tao ZMI Spoluchenykh Shtativ: strymana krytyka valyutnoyi polityky SShA” (2011), in Khuasyun’ Tsaytszin, 18 January, available at: http://finance.591hx.com/article/2011-01-18/0000110095s.shtml (In Chinese).

Maykova S. E., Fedorov A. B. and Shevyakova L. P. Sredstva massovoy informatsii v predvybornoy kampanii: primeneniye metodov psikhologicheskogo vozdeystviya, in Psikhologiya i biznes, available at: https://psycho.ru/library/208 (In Russian).

“Pys’move interv”yu Khu Tszin’tao ZMI krayin-uchasnyts’ BRIK” (2012), in Xinhua, March 28, available at: http://news.xinhuanet.com/world/2012-03/28/c_111709994.htm (In Chinese).

“Pys’move interv”yu Khu Tszin’tao providnym meksykans’kym media” (2012), in Xinhua, June 17, available at: http://news.xinhuanet.com/world/2012-06/17/c_112233847.htm (In Chinese).

Pustovalov P. S. and Senkevich M. P. (1978), Posobiye po razvitiyu rechi, Moscow. (In Russian).

Reznikova S. S. (2003), “Sredstva i mekhanizmy manipulirovaniya v politicheskom diskurse SMI”, in Perspektivnyye napravleniya sovremennoy lingvistiki, Saint Petersburg. (In Russian).

Romanchuk L. O. (2008), “Leksyko-stylistychni pryyomy suhestyvnoho dyskursu v politychniy sferi”, in Humanitarnyy visnyk, Seriya: inozemna filolohiya, No. 12, Cherkasy. (In Ukrainian).

Skybyts’ka N. V. (2004), Epistemichna modal’nist’ v anhliys’kiy movi (diakhronichnyy aspekt), Avtoref. dys. … kand. filol. nauk, Kyiv. (In Ukrainian).

Cherepanova I. Yu. (1992), Tekst kak faktor izmeneniya ustanovki lichnosti (lingvisticheskiye aspekty suggestii), Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Perm. (In Russian).

Yudanova E. G. (2003), “Lingvisticheskiye osobennosti suggestivnogo politicheskogo diskursa”, in Perspektivnyye napravleniya sovremennoy lingvistiki, Saint Petersburg. (In Russian).