КОРАН: ДАВНІ СУРИ (МЕККАНСЬКИЙ ПЕРІОД). ПЕРЕКЛАД З АРАБСЬКОЇ ТА КОМЕНТАРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. С. Рибалкін

Анотація

Продовження перекладу з арабської мови Корану (публікується з 2002 року) в хронологічногому порядку сур з поясненнями та коментарями, базованими на автохтонній традиції арабомовної екзегетики, середньовічних національних тлумачних словниках та досвіді інших перекладачів у потрактовці смислів Святого Письма мусульман. Переклад подає авторську інтерпретацію фрагмента Корану, перекладеного Я.Є. Полотнюком (перша публікація 1990 р.).

Як цитувати

Рибалкін, В. С. (2013). КОРАН: ДАВНІ СУРИ (МЕККАНСЬКИЙ ПЕРІОД). ПЕРЕКЛАД З АРАБСЬКОЇ ТА КОМЕНТАРІ. Східний світ, (1 (78), 139-159. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.139
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 65

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

давні сури, коментарі, Коран, мекканський період, Переклад з арабської

Посилання

Гиргас В.Ф. Арабско-русский словарь к Корану и хадисам. Москва – Санкт-Петербург, 2006.

Джалалейн. – Jalāl al-Dīn al-Maḥalli, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. Tafsīr Al-Jalālayn (تفسير الجلالين) // http://www.maktabah.org/quran/tafsir/190-tafsir-al-jalalayn-arabic.html

Ібн Кясір. – Ibn Kasīr, ‘Imād ad-Dīn ’Ismā‘īl ’bn ‘Umar al-Qurayšī aš-Ŝāfi‘ī. Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm / Ḥaqqaqahu wa-harrağa nuṣūṣahu wa-ḍabaṭahu Ḥassān al-Ğibālī. Ar-Riyād: Bayt al-’Afkār ad-duwalīya li-n-našr wa-t-tawzī‘, 1420/1999.

Коран (фрагмент) / З арабської переклав Ярема Полотнюк // Всесвіт, 1990, № 6.

Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі В.С. Рибалкіна. Київ, 2002.

Коран. Найдавніші сури (“есхатологічні”) / Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна // Східний світ, 2011, № 4.

Коран / Пер. с араб. и коммент. Д.Н. Богуславского. Стамбул, 2001.

Коран / Пер. с араб. и коммент. И.Ю. Крачковского. Москва, 1986.

Коран / Пер. смыслов и коммент. Э.Р. Кулиева. Москва, 2006.

Коран / Смысловой пер. профессора Б.Я. Шидфар. Москва, 2004.

Рибалкін В.С. Семантика коранічної лексеми гайб // Східний світ, 2006, № 1.

Саади. – Толкование Священного Корана “Облегчение от Великодушного и Милостивого”: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади. В 3 т. / Пер. с арабского Э. Кулиева. Москва, 2008. (Библиотека “Исламские науки”).

Сабуні. – As-Sābūnī, Muḥammad ‘Alī. At-Tafsīr al-wāḍiḥ al-musayyar. Ṭab‘a 7. Saydā-Bayrūt, 2006.

Священный Коран / Пер. д-ра А. Садецкого. Ахмадийа Анджуман Ишаат Ислам Лахор инк. США, 1997.

Ушаков В.Д. О переводе Корана: вопросы теории и практики (на основе опыта автора) // Восток, 2006, № 3.

Ушаков В.Д. Фразеология Корана: Опыт сопоставления фразеоречений Корана и арабского классического языка. Москва, 1996.

REFERENCES

Girgas V. F. (2006), Arabsko-russkiy slovar’ k Koranu i khadisam, Moscow and Saint Petersburg. (In Russian).

Jalāl al-Dīn al-Maḥalli, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tafsīr Al-Jalālayn, available at: www.maktabah.org/quran/tafsir/190-tafsir-al-jalalayn-arabic.html (In Arabic).

Ibn Kasīr, ‘Imād ad-Dīn ’Ismā‘īl ’bn ‘Umar al-Qurayšī aš-Ŝāƒi‘ī (1420/1999), Tafsīr al-Qur’ān al-‘azị̄m, Ḥaqqaqahu wa-harrağa nuṣūṣahu wa-ḍabaṭahu Ḥassān al-Ğibālī, Bayt al-’Afkār ad-duwalīya li-n-našr wa-t-tawzī‘, Riyadh. (In Arabic).

“Koran (frahment), Transl. by Polotnyuk Yarema” (1990), in Vsesvit, No. 6. (In Ukrainian).

Koran. Doslidzhennya, pereklad (frahment), komentari Rybalkina V. S. (2002), Kyiv. (In Ukrainian).

“Koran, Naydavnishi sury (‘eskhatolohichni’), Transl. from Arabic and comm. by V. S. Rybalkin” (2011), Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

Koran (2001), Transl. from Arabic and comm. by D. N. Boguslavskiy, Istanbul. (In Russian).

Koran (1986), Transl. from Arabic and comm. by I. Yu. Krachkovskiy, Moscow. (In Russian).

Koran (2006), Transl. and comm. by E. R. Kuliyev, Moscow. (In Russian).

Koran, Smyslovoy per. professora B. Ya. Shidfar (2004), Moscow. (In Russian).

Rybalkin V. S. (2006), “Semantyka koranichnoyi leksemy hayb”, in Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Tolkovaniye Svyashchennogo Korana “Oblegcheniye ot Velikodushnogo i Milostivogo” Smyslovoy perevod Korana na russkiy yazyk s kommentariyami Abd ar-Rakhmana as-Saadi (2008), In 3 v., Transl. by Kuliyev E., Moscow. (In Russian).

As-Sābūnī Muḥammad ‘Alī (2006), At-Tafsīr al-wāḍiḥ al-musayyar, Ṭab‘a 7, Beirut and Saida. (In Arabic).

Svyashchennyy Koran (1997), Transl. by Sadetskiy A., Akhmadiy·a Andzhuman Ishaat Islam Lakhor ink., USA. (In Russian).

Ushakov V. D. (2006), “O perevode Korana: voprosy teorii i praktiki (na osnove opyta avtora)”, in Vostok, No. 3. (In Russian).

Ushakov V. D. (1996), Frazeologiya Korana: Opyt sopostavleniya frazeorecheniy Korana i arabskogo klassicheskogo yazyka, Moscow. (In Russian).