СПІВВІДНОШЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ І ТОЧКИ ЗОРУ В АРАБСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. Р. Мацкевич

Анотація

У статті досліджуються поняття модальності і точки зору, а також їхнє співвідношення на матеріалі арабського публіцистичного тексту. Встановлено семантико-прагматичні особливості модальності і точки зору в контексті умов, які впливають на успішність чи неуспішність комунікації.

Як цитувати

Мацкевич, А. Р. (2013). СПІВВІДНОШЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ І ТОЧКИ ЗОРУ В АРАБСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ. Східний світ, (1 (78), 57-60. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.057
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

арабський публіцистичний текст, Співвідношення модальності, точка зору

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 2-ге вид., доп. Київ, 2009.

Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. Львів, 2010.

Еспозіто Джон. Ісламська загроза. Міф чи реальність? / Пер. з англ. І. Саповського. Львів, 2004.

Ляпон М.В. Модальность // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд., репринтное. Москва, 1998.

Телеки М.М., Шинкарук В.Д. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру. Київ – Миколаїв, 2007.

Финкильберг Н.Д. Арабский язык. Курс теории перевода. Москва, 2004.

Salmānu ’Abū Satta 2009. – Salmānu ’Abū Satta / ’Ūrubbā ta‘ūdu ’ilā-l-Qudsi // http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2009/5/1/Art_88743.XML

REFERENCES

Batsevych F. S. (2009), Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky, 2nd ed., Kyiv. (In Ukrainian).

Batsevych F. S. (2010), Narysy z linhvistychnoyi prahmatyky, Lviv. (In Ukrainian).

Espozito Dzhon (2004), Islams’ka zahroza. Mif chy real’nist’?, Transl. by Sapovs’kyy I., Lviv. (In Ukrainian).

Lyapon M. V. (1998), “Modal’nost’”, in Yazykoznaniye. Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’, Yartseva V. N. (Ed.), 2nd ed., Moscow. (In Russian).

Teleky M. M. and Shynkaruk V. D. (2007), Sotsial’ni katehoriyi modusu v tekstakh epistolyarnoho zhanru, Kyiv and Mykolayiv. (In Ukrainian).

Finkil’berg N. D. (2004), Arabskiy yazyk. Kurs teorii perevoda, Moscow. (In Russian).

Salmānu ’Abū Satta (2009), ’Ūrubbā ta‘ūdu ’ilā-l-Qudsi, available at: www.alarabimag.com/arabi/Data/2009/5/1/Art_88743.XML (In Arabic).