Українсько-турецьке минуле та проблеми етнокультурної толерантності в есеї В’ячеслава Медведя “Галерник і наглядач”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Васьків

  О. М. Бикова

Анотація

У статті аналізується есей визначного українського письменника В’ячеслава Медведя (1951 р. н.) “Галерник і наглядач” (1994), у якому утверджується думка про те, що міфи міжетнічної та міжрелігійної боротьби мають залишатися в минулому, а міжнаціональні відносини мають будуватися на загальнолюдській основі рівноправності та взаємоповаги.

Поштовхом до написання есею стала “Реляція про завоювання в порту Метеліно галери олександрійського адмірала Марком Якимовським…” (1628) італійського автора М. Т. Марнавізіо, актуалізована в 1991 р. у статті українського історика Ю. Мицика. Переказуючи зміст реляції, В. Медвідь звертає увагу на те, що вона написана під ідеологічним і політичним впливом християнсько-європейських поглядів XVII ст., відповідно до яких головним ворогом було прийнято вважати мусульман та Османську імперію. Тому М. Т. Марнавізіо повністю ігнорує “турецький” погляд на повстання каторжників і викрадення галери, хоча й зазначає дивність поведінки турецького адмірала Касим-бека (Касим-бея) після втечі каторжників. Замість Марнавізіо й Мицика подивитися на захоплення галери з погляду Касим-бека береться В’ячеслав Медвідь, відтворюючи аргументовану позицію Іншого, тобто турецького адмірала.

Письменник доходить висновку, що однобічний погляд на події минулого, зокрема думка про “споконвічну” ворожнечу українців і турків, – не більше ніж міф, який має залишитися в минулому, стати матеріалом для витворів сучасної культури, які, своєю чергою мають приносити насолоду від рецепції. Сучасні українсько-турецькі відносини мають позбутися міфів минулого і спиратися на взаємоповагу та рівноправність.

Есей В. Медведя став дуже відомим серед інтелектуально-культурної еліти в Україні, неодноразово перевидавався, знайшов захоплений відгук із боку знакових критиків, зокрема й одіозного Олеся Бузини, та серед широких читацьких кіл маловідомий. Можливо, тому, що написаний у притчевій формі, тези есею формулюються опосередковано, потребують докладання значних інтелектуальних зусиль і важко сприймаються читачами. Але “Галерник і наглядач” дуже важливий у формуванні нового світогляду на міжнаціональні відносини в Україні. Також актуальною є потреба перекласти і видати есей турецькою мовою.

Як цитувати

Васьків, М. С., & Бикова, О. М. (2022). Українсько-турецьке минуле та проблеми етнокультурної толерантності в есеї В’ячеслава Медведя “Галерник і наглядач”. Східний світ, (1 (114), 134-147. https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.134
Переглядів статті: 192 | Завантажень PDF: 134

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

В’ячеслав Медвідь, есей, історія, міф, культура, Інший, парабола

Посилання
ЛІТЕРАТУРА
Арендаренко І. В. Орієнталізм в англійській та українській поезії доби романтизму // Літературна компаративістика. Вип. 1. 2005.
Баган О. Р. Іван Франко і теперішнє становище нації: збірник статей. Дрогобич, 1991.
Барт Р. Драма, поэма, роман // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. Москва, 1986.
Грінченко Б. У неволі. Оповідання про туркменів // Грінченко Б. Зібрання творів. Народнопросвітня спадщина. Кн. 1. Київ, 2014a.
Грінченко Б. Фінляндія і Сахара // Грінченко Б. Зібрання творів. Народнопросвітня спадщина. Кн. 1. Київ, 2014b.
Дорошенко Д. І. Пантелеймон Куліш. Київ – Ляйпціг, б. р.
Дубровський В. В. Туреччина між молотом і ковалом // Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. Київ, 2011a.
Дубровський В. В. Україна й Близький Схід в історичних взаєминах // Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. Київ, 2011b.
Ковалівський А. З історії тюрко-українських відносин: По доповідях другого українського сходознавчого з’їзду (1–5, ХІ, 1929 р.) // Червоний шлях, 1930, ч. 2.
Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. Київ, 2011.
Медвідь В. Галерник і наглядач // Золоті Ворота, 1994, ч. 4.
Медвідь В. Галерник і наглядач // Універсум, 1996, ч. 9–10 (34–35).
Медвідь В. Галерник і наглядач // Плерома, 1998, ч. 3.
Медвідь В. Льох: prosus rusticus. Львів, 1999.
Медвідь В. Льох. Галерник і наглядач. Мій маленький Париж // Приватна колекція: вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ ст. Львів, 2002.
Медвідь В. Галерник і наглядач: есе // Українська література сьогодні: есеїстика. Київ, 2005a.
Медвідь В. Лови: вибрані твори. Львів, 2005b.
Медвідь В. Касим-бек: роман-цитата // Київ, 2020, № 5–6.
Мицик Ю. А. Повстання слов’янських невільників-веслярів на турецьких галерах у XVII ст. // Україна і Польща в період феодалізму. Київ, 1991.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні: підручник. Київ, 2008.
Студії з Криму. І–ІХ: збірник іст.-філ. відділу ВУАН. № 89. Київ. 1930.
Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ, 2008.
Франко І. Поет зради // Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації: збірник статей. Дрогобич, 1991.

REFERENCES
Arendarenko I. V. (2005), “Oriyentalizm v anhliys’kiy ta ukrayins’kiy poeziyi doby romantyzmu”, Literaturna komparatyvistyka, Vol. 1, pp. 140–153. (In Ukrainian).
Bahan O. R. (1991), Ivan Franko i teperishnye stanovyshche natsiyi, Vidrodzhennya, Drohobych. (In Ukrainian).
Bart R. (1986), “Drama, poema, roman, in Nazyvat’ veshchi svoimi imenami”, in Andreyev A., Programmnyye vystupleniya masterov zapadnoyevropeyskoy literatury XX veka, Progress, Moscow, pp. 133–151. (In Russian).
Hrinchenko B. (2014a), “U nevoli. Opovidannya pro turkmeniv”, in Hrinchenko B., Zibrannya tvoriv. Narodnoprosvitnya spadshchyna, Book 1, Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, pp. 312–323. (In Ukrainian).
Hrinchenko B. (2014b), “Finlyandiya i Sakhara”, in Hrinchenko B., Zibrannya tvoriv. Narodnoprosvitnya spadshchyna, Book 1, Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, pp. 153–176. (In Ukrainian).
Doroshenko D. I. (b. r.), Panteleymon Kulish, Ukrayins’ka nakladnya, Kyiv and Leipzig. (In Ukrainian).
Dubrovs’kyy V. V. (2011a), “Turechchyna mizh molotom i kovalom”, in Kochubey Yu. M., V. V. Dubrovs’kyy (1897–1966) yak skhodoznavets’, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv, pp. 226–255. (In Ukrainian).
Dubrovs’kyy V. V. (2011b), “Ukrayina y Blyz’kyy Skhid v istorychnykh vzayemynakh”, in Kochubey Yu. M., V. V. Dubrovs’kyy (1897–1966) yak skhodoznavets’, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv, pp. 55–65. (In Ukrainian).
Kochubey Yu. M. (2011), V. V. Dubrovs’kyy (1897–1966) yak skhodoznavets’, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).
Kovalivs’kyy A. (1930), “Z istoriyi tyurko-ukrayins’kykh vidnosyn: Po dopovidyakh druhoho ukrayins’koho skhodoznavchoho z”yizdu (1–5, XI, 1929 r.)”, in Chervonyy shlyakh, Vol. 2. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (1994), “Halernyk i nahlyadach”, Zoloti Vorota, Vol. 4. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (1996), “Halernyk i nahlyadach”, Universum, Vol. 9–10 (34–35). (In Ukrainian).
Medvid’ V. (1998), “Halernyk i nahlyadach”, Pleroma, Vol. 3. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (1999), L’okh: prosus rusticus, Kal’variya, Lviv. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (2002), “L’okh. Halernyk i nahlyadach. Miy malen’kyy Paryzh”, in Pryvatna kolektsiya: vybrana ukrayins’ka proza ta eseyistyka kintsya XX st., Piramida, Lviv, pp. 316–335. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (2005a), “Halernyk i nahlyadach: ese”, in Ukrayins’ka literatura s’ohodni: eseyistyka, Neopalyma kupyna, Kyiv, pp. 81–89. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (2005b), Lovy: vybrani tvory, Piramida, Lviv. (In Ukrainian).
Medvid’ V. (2020), “Kasym-bek: roman-tsytata”, Kyiv, No. 5–6, pp. 34–62. (In Ukrainian).
Mytsyk Yu. A. (1991), “Povstannya slov’yans’kykh nevil’nykiv-veslyariv na turets’kykh halerakh u XVII st.”, in Ukrayina i Pol’shcha v period feodalizmu, Naukova dumka, Kyiv, pp. 105–111. (In Ukrainian).
Rosovets’kyy S. K. (2008), Ukrayins’kyy fol’klor u teoretychnomu vysvitlenni: pidruchnyk, VPTs “Kyyivs’kyy universytet”, Kyiv. (In Ukrainian).
Studiyi z Krymu. I–IX: zbirnyk ist.-fil. viddilu VUAN (1930), No. 89, Kyiv. (In Ukrainian).
Thompson E. M. (2008), Trubadury imperiyi: Rosiys’ka literatura i kolonializm, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).
Franko I. (1991), “Poet zrady”, in Bahan O., Ivan Franko i teperishnye stanovyshche natsiyi: zbirnyk statey, Vidrodzhennya, Drohobych, pp. 72–84. (In Ukrainian).