КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ ГРАМАТИКИ 20–40-Х РР. XX СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Е. С. Ганієва

Анотація

Охарактеризувати сучасний стан і виявити перспективи розвитку лінгвістичної термінології кримськотатарської мови неможливо без оцінки внеску, який зробили мовознавці минулого в розв’язання цієї проблеми, і значення їхньої концепції для науки в цілому. Цим визначається необхідність історичного екскурсу – визначення і вивчення лінгвістичної термінології в підручниках кримськотатарської мови, виданих у 20–40-ві роки XX століття, характеру мовної політики в зазначений період. У статті дається опис становлення кримськотатарської лінгвістичної термінології довоєнного періоду, а також вказано коло джерел, які можуть бути корисні в процесі формування сучасної кримськотатарської мовознавчої термінології.

Як цитувати

Ганієва, Е. С. (2015). КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ ГРАМАТИКИ 20–40-Х РР. XX СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Східний світ, (1 (82), 26-30. https://doi.org/10.15407/orientw2014.01.026
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кримськотатарські граматики, лінгвістична термінологія

Посилання

Бекторе Ш. Татарджа сарф, нахв. Тотайкой, 1923.

Борковский В. И. Тиль ве тиль бильгиси терминлери лугъаты. Симферополь, 1941.

Ислямов А. Грамматика. Ч. 2. Синтаксис. Учебник для 6–7 классов средней школы. Симферополь, 1937. (Лат. граф.).

Ислямов А. Грамматика: 2-нджи къысым. Синтаксис: там олмагъан орта мектеплернинъ 6–7 сыныфлары ичюн дерслик. 2-нджи бас. Симферополь, 1938.

Ислямов А. Татар тилининъ грамматикасы: 2-нджи къысым. Синтаксис: там олмагъан орта мектеплернинъ 6–7 сыныфлары ичюн дерслик. Симферополь, 1940.

Куркчи У. Татар тили грамматикасынынъ эсаслары. Симферополь, 1934.

Куртмоллаев Э. С. Татар тили дерслиги. Грамматика ве орфография. Башлангъыч мектеплернинъ 3-джи ве 4-нджи сыныфлары ичюн. 2-джи къысым. Симферополь, 1938.

Куртмоллаев Э. С., Дерменджи Э. Башлангъыч мектеп ичюн татар тили дерслиги: грамматика ве орфография: 1-нджи къысым. Симферополь, 1938.

Куртмоллаев Э. С. Татар тилининъ грамматикасы. I къысым. Фонетика ве морфология. Симферополь, 1940.

Чобан-заде Бекир. Къырымтатар ильмий сарфы. Акъмесджит, 1925. (Араб. граф.).

Чобан-заде Бекир. Къырымтатар ильмий сарфы / Составители А. М. Эмирова, Н. С. Сейтягьяев, под общей ред. А. М. Эмировой. Симферополь, 2003.

Эмирова А. М. Актуальные проблемы крымскотатарской филологии // Схiдний свiт, 2002, № 1.

Эмирова А. М. Лингвистическая концепция Бекира Чобан-заде // Чобан-заде Б. Къырымтатар ильмий сарфы / Составители А. М. Эмирова, Н. С. Сейтягьяев, под общей ред. А. М. Эмировой. Симферополь, 2003.

REFERENCES

Bektore Ş. (1923), Tatarca sarf, nahv, Totayköy. (In Crimean Tatar).

Borkovskiy V. I. (1941), Til ve til bilgisi terminleri luğatı, Simferopol. (In Crimean Tatar).

İslâmov A. (1937), Grammatika. Ç. 2. Sintaksis. Üçebnik dlâ 6–7 klassov sredney şkolı, Simferopol. (In Crimean Tatar).

İslâmov A. (1938), Grammatika: 2-nci qısım. Sintaksis: tam olmağan orta mekteplerniñ 6–7 sınıfları içün derslik. 2-nci bas, Simferopol. (In Crimean Tatar).

İslâmov A. (1940), Tatar tiliniñ grammatikası: 2-nci qısım. Sintaksis: tam olmağan orta mekteplerniñ 6–7 sınıfları içün derslik, Simferopol. (In Crimean Tatar).

Kürkçi U. (1934), Tatar tili grammatikasınıñ esasları, Simferopol. (In Crimean Tatar).

Kurtmollayev E. S. (1938), Tatar tili dersligi. Grammatika ve orfografiya. Başlanğıç mekteplerniñ 3-ci ve 4-nci sınıfları içün. 2-ci qısım, Simferopol. (In Crimean Tatar).

Kurtmollayev E. S. and Dermenci E. (1938), Başlanğıç mektep içün tatar tili dersligi: grammatika ve orfografiya: 1-nci qısım, Simferopol. (In Crimean Tatar).

Kurtmollayev E. S. (1940), Tatar tiliniñ grammatikası. I qısım. Fonetika ve morfologiya, Simferopol. (In Crimean Tatar).

Çoban-zade Bekir (1925), Qırımtatar ilmiy sarfı. Aqmescit. (In Turkish).

Çoban-zade Bekir (2003), Qırımtatar ilmiy sarfı, Compl. by A. M. Emirova and N. S. Seytyagyayev, A. M. Emirova (Ed.), Simferopol. (In Crimean Tatar).

Emirova A. M. (2002), “Aktual’nyye problemy krymskotatarskoy filologii”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Russian).

Emirova A. M. (2003), “Lingvisticheskaya kontseptsiya Bekira Choban-zade”, in Çoban-zade Bekir. Qırımtatar ilmiy sarfı, Compl. by A. M. Emirova and N. S. Seytyag’yayev, A. M. Emirova (Ed.). Simferopol. (In Russian).