НЕВІДОМИЙ АВТОГРАФ КАСАНДРИ КОСТАН У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Є. К. Чернухін

Анотація

Презентовано опис машинописного збірника румейських та урумських народних пісень, укладеного Касандрою Костан (Олександрою Гаргалою) і подарованого нею виконавиці пісень Анастасії Папуш із грецького села Македонівки в Надазов’ї. Збірник віднайшов харківський сходознавець Андрій Ковалівський і передав київському філологу-елліністу Андрію Білецькому в 1960 р.

Як цитувати

Чернухін, Є. К. (2014). НЕВІДОМИЙ АВТОГРАФ КАСАНДРИ КОСТАН У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. Східний світ, (3 (84), 85-93. https://doi.org/10.15407/orientw2014.03.085
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 22

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, історія українського сходознавства, А. П. Ковалівський, Касандра Костан, надазовські греки, фольклор

Посилання

Антологія літератур Сходу / Упорядкування, вступна стаття та примітки д. і. н., проф. А. Ковалівського. Харків, 1961.

Араджионі М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. XX в.): Пособие для студентов вузов и учителей общеобразовательных и национальных воскресных школ. Симферополь, 1999.

Доненко Н. Н., прот. Претерпевшие до конца: Священнослужители Крымской епархии 30-х годов. Симферополь, 1997.

Дудко Д. М. А. П. Ковалівський – сковородинознавець з роду Ковалівських // Переяславські Сковородинівські студії. Зб. наук. праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Вип. 1. Переяслав-Хмельницький, 2011.

Дудко Д. М. Заброшенный дом большого ученого // Красное знамя. 2012 (11 октября).

Дудко Д. М. Заброшенное родовое гнездо // Время. 2012 (1 ноября).

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. 364, № 1518.

Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. / Статьи, переводы и комментарии. Харьков, 1956.

Ковалівський А. П. Вивчення культури новiтнього Єгипту в Радянському Союзi: 1. Освiта, лiтература, театр, кiно, музика // Труди iсторичного факультету Харківського державного університету. Т. 6. 1957.

Костан К. З творів Леона Хонагбея, грецького поета з Маріупольщини (1853–1918) // Бюлетень Всеукраїнської асоціації сходознавців, 1927, № 4–5.

Костан К. З літературної творчості маріупільських греків. (Вибрані уривки з “Грецької п’єси” Л. Хонагбея) // Східний світ, 1928, № 3–4.

Костан К. З літератури маріупільських греків (Αχ τυ ρυμέκυ τ᾽λιτερατύρα ας τ᾽Μαριυπολία. Σόριπσιν-τα κι μεταφράστιν-τα Κ. Κοσταν). Харків, 1932.

Лебедева Г. Е. Из истории византиноведения и неоэллинистики в России: И. И. Соколов // Проблемы византийской и новогреческой филологии. Т. 1. Москва, 2001.

Лист Зої Василівни […] до Т. М. Чернишової від 31 березня 1959 р. // ІР НБУВ. Ф. 364, № 1194.

Митряєв А. І. Життєвий і творчий шлях видатного українського сходознавця Андрія Петровича Ковалівського (до 100-річчя від дня народження) // Східний світ, 1995, № 2 – 1996, № 1.

Національна бібліотека Росії. Відділ рукописів. Ф. Греческие рукописи. № 805–806.

Петренко О. Н. – Білецькому А. О., Чернишовій Т. М. Лист від 15 березня 1964 р. // ІР НБУВ. Ф. 364, № 661, 2 арк.

Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Перевод и комментарии под ред. акад. И. Ю. Крачковского. Москва – Ленинград, 1939.

Узбек А. Первая греческая женщина-ученый в Украине // Греки Харківщини: зб. історико-біографічних статей / Ред. О. А. Узбек; Харківське міське товариство греків “Геліос”. Харків, 2003.

Хаджинов Э. В. Леонтий Хонагбей – народный рапсод греков Донбасса // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. Вип. 3. Киев, 1999.

Хаджинова О. К. Кассандра Костан // Греки Харківщини: зб. історико-біографічних статей / Ред. О. А. Узбек; Харківське міське товариство греків “Геліос”. Харків, 2003.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). Київ, 2007.

Чернухін Є. Спірідонов Спиридон Дмитрович // Українська історична енциклопедія. Т. 9. Київ, 2012.

Чернухін Є., Пірго М. Родинні зв’язки та соціальний профіль маріупольського грека Івана Куркчу, укладача “Записок” першої половини ХІХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни. Збірка наукових праць / Інститут історії України. Вип. 22/23. Київ, 2013.

Чернышева Т. Н. Итоги диалектологической экспедиции филологического факультета КГУ в Первомайский район Сталинской области // ХІ наукова сесія КДУ. Тези доповідей. Секція філології. Київ, 1954.

Чернишова Т. М. Новогрецька говірка сіл Приморського (Урзуфа) і Ялти Первомайського району Сталінської області // Науковий щорічник КДУ за 1956 р. Київ, 1957.

Чернишова Т. М. Етимологічні спостереження в галузі урзуф-ялтинської говірки приазовського діалекту новогрецької мови // Науковий щорічник Київського державного університету за 1957 рік. Київ, 1958.

Чернышева Т. Н. Местоимения в урзуф-ялтинском говоре новогреческого язика // Вісник Київського університету. № 1. Серія філології та журналістики. Вип. 2. Київ, 1958.

Чернышева Т. Н. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области. (Исторический очерк и морфология глагола). Киев, 1958.

Чернышева Т. Н. Греческий глоссарий Ф. А. Хартахая // Вісник Київського університету. № 2. Серія філології та журналістики. Вип. 2. Київ, 1959.

Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20–30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // Український історичний журнал, 1998, № 6.

REFERENCES

Antolohiya literatur Skhodu (1961), Compl., introductory article and notes by A. Kovalivs’kyy, Kharkiv. (In Ukrainian).

Aradzhionі M. A. (1999), “Greki Kryma i Priazov’ya: istoriya izucheniya i istoriografiya etnicheskoy istorii i kul’tury (80-e gg. XVIII v. – 90-e gg. XX v.)”, in Posobiye dlya studentov vuzov i uchiteley obshcheobrazovatel’nykh i natsional’nykh voskresnykh shkol, Simferopol, pp. 25–28. (In Russian).

Donenko N. N., prot. (1997), Preterpevshiye do kontsa: Svyashchennosluzhiteli Krymskoy eparkhii 30-kh godov, Simferopol. (In Russian).

Dudko D. M. (2011), “A. P. Kovalivs’kyy – skovorodynoznavets’ z rodu Kovalivs’kykh”, in Pereyaslavs’ki Skovorodynivs’ki studiyi: Filolohiya. Filosofiya. Pedahohika, Issue 1, Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 275–281. (In Ukrainian).

Dudko D. M. (2012), “ Zabroshennyy dom bol’shogo uchenogo ”, in Krasnoye znamya, October 11. (In Russian).

Dudko D. M. (2012), “Zabroshennoye rodovoye gnezdo”, in Vremya, November 1. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV), Fund 364, File 1518, 6 sheets.

Kovalivs’kyy A. P. (1957), “Vyvchennya kul’tury novitn’oho Yehyptu v Radyans’komu Soyuzi: 1. Osvita, literatura, teatr, kino, muzyka”, in Trudy istorychnoho fakul’tetu Kharkivs’koho derzhavnoho universytetu, Vol. 6, pp. 359–396. (In Ukrainian).

Kovalevskiy A. P. (1956), Kniga Akhmeda ibn-Fadlana o ego puteshestvii na Volgu v 921–922 gg., Stat’i, perevody i kommentarii, Kharkiv. (In Russian).

Kostan K. (1927), “Z tvoriv Leona Khonahbeya, hrets’koho poeta z Mariupol’shchyny (1853–1918)”, in Byuleten’ Vseukrayins’koyi asotsiatsiyi skhodoznavtsiv, No. 4–5, Kharkiv, pp. 34–43. (In Ukrainian).

Kostan K. (1928), “Z literaturnoyi tvorchosti mariupil’s’kykh hrekiv”, (Vybrani uryvky z “Hrets’koyi p”yesy” L. Khonahbeya), Shìdnij svìt, No. 3–4, Kharkiv, pp. 229–248. (In Ukrainian).

Kostan K. Z (1932), Literatury mariupil’s’kykh hrekiv, Kharkiv, pp. 35–36, 54–66, 70–72, 146. (In Ukrainian).

Lebedeva G. E. (2001), “Iz istorii vizantinovedeniya i neoellinistiki v Rossii: I. I. Sokolov”, in Problemy vizantiyskoy i novogrecheskoy filologii, Vol. 1, Moscow, pp. 229–246. (In Russian).

“Lyst Zoyi Vasylivny […] do T. M. Chernyshovoyi vid 31 bereznya 1959 r.”, in Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV), Fund 364, File 1194. (In Ukrainian).

Mytryayev A. I. (1995–1996), “Zhyttyevyy i tvorchyy shlyakh vydatnoho ukrayins’koho skhodoznavtsya Andriya Petrovycha Kovalivs’koho (do 100-richchya vid dnya narodzhennya)”, Shìdnij svìt, No. 2–1, pp. 7–22. (In Ukrainian).

Natsional’na biblioteka Rosiyi, Viddil rukopysiv, Fund “Hrecheskye rukopysy”, No. 805–806. (In Ukrainian).

“Petrenko O. N. – Bilets’komu A. O., Chernyshoviy T. M. Lyst vid 15 bereznya 1964 r.”, in Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV), Fund 364, File 661, 2 sheets. (In Ukrainian).

Puteshestviye Ibn-Fadlana na Volgu (1939), transl. and comments by I. Yu. Krachkovskiy, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Uzbek A. (2003), “Pervaya hrecheskaya zhenshchyna-uchenыy v Ukrayne”, in Hreky Kharkivshchyny: zb. istoryko-biohrafichnykh statey, O. A. Uzbek (Ed.), “Kharkivs’ke mis’ke tovarystvo hrekiv ‘Helios’ ”, Kharkiv, pp. 187–189. (In Ukrainian).

Khadzhinov E. V. (1999), “Leontiy Khonagbey – narodnyy rapsod grekov Donbassa”, in Zapiski Іstoriko-fіlologіchnogo tovaristva Andrіya Bіlets’kogo, Issue 3, Kyiv, pp. 187–200. (In Ukrainian).

Khadzhynova O. K. (2003), “Kassandra Kostan”, in Hreky Kharkivshchyny: zb. istoryko-biohrafichnykh statey, O. A. Uzbek (Ed.), “Kharkivs’ke mis’ke tovarystvo hrekiv ‘Helios’ ”, Kharkiv, pp. 190–192. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini (radyans’kyy period), Kyiv. (In Ukrainian).

Chernukhin Ye. (2012), “Spiridonov Spyrydon Dmytrovych”, in Ukrayins’ka istorychna entsyklopediya, Vol. 9, Kyiv, pp. 754–755. (In Ukrainian).

Chernukhin Ye. and Pirho M. (2013), “Rodynni zv”yazky ta sotsial’nyy profil’ mariupol’s’koho hreka Ivana Kurkchu, ukladacha ‘Zapysok’ pershoyi polovyny XIX st.”, in Spetsial’ni istorychni dystsypliny. Zbirka naukovykh prats’, Instytut istoriyi Ukrayiny, Issue 22/23, Kyiv, pp. 539–561. (In Ukrainian).

Chernysheva T. N. (1954), “Itogi dialektologicheskoy ekspeditsii filologicheskogo fakul’teta KGU v Pervomayskiy rayon Stalinskoy oblasti”, in ХІ naukova sesiya KDU, Tezy dopovidey. Sektsiya filolohiyi, Kyiv, pp. 62–65. (In Russian).

Chernyshova T. M. (1957), “Novohrets’ka hovirka sil Prymors’koho (Urzufa) i Yalty Pervomays’koho rayonu Stalins’koyi oblasti”, in Naukovyy shchorichnyk KDU za 1956 r., Kyiv, p. 243. (In Ukrainian).

Chernyshova T. M. (1958), “Etymolohichni sposterezhennya v haluzi urzuf-yaltyns’koyi hovirky pryazovs’koho dialektu novohrets’koyi movy”, in Naukovyy shchorichnyk Kyyivs’koho derzhavnoho universytetu za 1957 rik, Kyiv, pp. 154–156. (In Ukrainian).

Chernysheva T. N. (1958), “Mestoimeniya v urzuf-yaltinskom govore novogrecheskogo yazyka”, in Visnyk Kyyivs’koho universytetu, No. 1, Seriya filolohiyi ta zhurnalistyky, Vyp. 2, Kyiv, pp. 87–90. (In Russian).

Chernysheva T. N. (1958), Novogrecheskiy govor sel Primorskogo (Urzufa) i Yalty Pervomayskogo rayona Stalinskoy oblasti. (Istoricheskiy ocherk i morfologiya glagola), Kyiv. (In Russian).

Chernysheva T. N. (1959), “Grecheskiy glossariy F. A. Khartakhaya”, in Visnyk Kyyivs’koho universytetu, No. 2, Seriya filolohiyi ta zhurnalistyky, Issue 2, pp. 113–124. (In Russian).

Yakubova L. D. (1998), “Natsional’no-kul’turne zhyttya etnichnykh menshostey Ukrayiny (20–30-ti roky): korenizatsiya i denatsionalizatsiya”, in Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal, No. 6. pp. 22–36. (In Ukrainian).