ЗНАХІДКА ТРАПЕЗУНДСЬКОЇ МОНЕТИ НА ВОЛИНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. А. Козубовський

Анотація

Серед зареєстрованих монетних знахідок із Волині є наслідування трапезундського аспра Іоанна ІІ (1280–1297). Монета знайдена в Кременці в 1930–31 рр. Метрологічні характеристики таких наслідувань (вага 1,23–2,95 г, діаметр 18,5–22,5 мм) співвідносяться з обрізаними празькими грошами Яна Люксембурзького (1310–1346) і Карла I (1346–1378). Обрізані празькі гроші були в обігу Галичини в середині XIV століття. Знахідка монети свідчить про економічні, культурні та політичні зв’язки із землями Золотої Орди.

Як цитувати

Козубовський, Г. А. (2014). ЗНАХІДКА ТРАПЕЗУНДСЬКОЇ МОНЕТИ НА ВОЛИНІ. Східний світ, (4 (85), 87-91. https://doi.org/10.15407/orientw2014.04.087
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

аспр Іоанна ІІ, Волинь, Галичина, Золота Орда, Карл I, монети, Трапезунд, Ян Люксембурзький

Посилання

Андрияшев А. М. Очерк истории Волынской земли до конца XIV столетия. Киев, 1887.

Голенко К. В. Клад монет из села Тобаниеры // Византийский временник. Т. XVI. Москва, 1959.

Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV–XV вв.). Москва, 1975.

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. IV. Київ, 1993.

Грушевський М. Молотівське срібло. Археологічна замітка // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. Т. 6. Львів, 2002.

Гурулева В. В. Находки трапезундских монет в Крыму // Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. Ростов на Дону, 20–25 апреля 2009 г. Москва, 2009.

Капанадзе Д. Г. Так называемые “грузинские подражания трапезундским аспрам” // Византийский временник. Т. III. Москва, 1950.

Клименко О., Хаварівський Б. Міська геральдика Тернопільщини. Тернопіль, 2003.

Котляр М. Ф. Галицька Русь в другій половині XIV – першій чверті XV ст. Київ, 1968.

Кропоткин В. В. Клады византийских монет на территории СССР // Свод археологических источников. Е4-4. Москва, 1962.

Крижанівський А. Львівський монетний двір у ХIV–ХV століттях. Львів, 2007.

Леонтович Ф. Очерки истории Литовско-Русского права. Образование территории Литовского государства. Санкт-Петербург, 1894.

Пивоваров С. Нумізматичні пам’ятки Буковини. Чернівці, 2002.

Пивоваров С. Городище другої половини XIV ст. в с. Зелена Липа на Буковині // Археологія і давня історія України. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Вип. 1. Київ, 2010.

Піворович В. Б. Монети і скарби півдня України. Херсон, 2008.

Пономарев А. Л. Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи. Москва, 2002.

Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X–XIV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 140. Лениград, 1967.

Рожко М. Празькі гроші на теренах міста Львова у першій половині ХIV століття. (За матеріалами археологічних розкопок) // До джерел. Збірник праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ – Львів, 2004.

Розов В. Українські грамоти. Т. 1. Київ, 1928.

Соболева Н. А. Пражские гроши в музеях Украины // Нумизматика и сфрагистика. Вип. 1. Киев, 1963.

Соколова И. В. Трапезунтские аспры и кирманеули с именами Мануила I и Иоанна II Комнинов // Нумизматика и эпиграфика. Т. XI. Москва, 1974.

Соколова И. В. Медные монеты Трапезундской империи из собрания Эрмитажа // Нумизматика и эпиграфика. Т. XIV. Москва, 1984.

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987.

Шабульдо Ф. М. Кондомініум в українських землях XIV століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССLI. Львів, 2006.

Bagieński W. Obięte grosze praskie na Rusi Czerwonej // Biuletуn numizmatyczny. № 3. Warszawa, 1983.

Cynkałowsky A. Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wolyńskiego. Warszawa, 1961.

Kiersnowski R. Data i ksztalt reform monetarnych Kazimierza Wielkiego // Riszard Kiersnowski. Historia – Pieniądz – Herb. Opera Selecta. Warszawa, 2008.

Paszkiewicz B. Grosz ruskі // Міжнародна наукова конференція “Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність”. Львів, 2005.

Piniński J. Obсięte grosze сzеskie Jana Luksemburgskiego // Nummus et Historia. Warszawa, 1985.

Retowski O. Die Münzen der Komnenen von Trapezunt // Нумизматический сборник. Т. 1. Москва, 1911.

Terlecki W. Reforma monetarna Kazimierza Wielkiego // Wiadomości Numizmatyczne. R. VI – Z. 3–4 (21–22). 1962.

Wroth W. Western provincial Byzantine coins of the vandals, ostrogoths and lombards and of the empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British museum. Chicago, 1966.

REFERENCES

Andriyashev A. M. (1887), Ocherk istorii Volynskoy zemli do kontsa XIV stoletiya, Kyiv. (In Russian).

Golenko K. V. (1959), “Klad monet iz sela Tobaniyery”, in Vizantiyskiy vremennik, Vol. XVI, Moscow. (In Russian).

Grekov I. B. (1975), Vostochnaya Evropa i upadok Zolotoy Ordy (na rubezhe XIV–XV vv.), Moscow. (In Russian).

Hrushevs’kyy M. (1993), Istoriya Ukrayiny-Rusy, Vol. IV, Kyiv. (In Ukrainian).

Hrushevs’kyy M. (2002), “Molotivs’ke sriblo. Arkheolohichna zamitka”, in Hrushevs’kyy M. S., Tvory: In 50 vols., Vol. 6, Lviv. (In Ukrainian).

Guruleva V. V. (2009), “Nakhodki trapezundskikh monet v Krymu”, in Pyatnadtsataya Vserossiyskaya numizmaticheskaya konferentsiya. Tezisy dokladov i soobshcheniy, Rostov na Donu, 20–25 aprelya 2009 g., Moscow. (In Russian).

Kapanadze D. G. (1950), “Tak nazyvayemyye ‘gruzinskiye podrazhaniya trapezundskim aspram’”, in Vizantiyskiy vremennik, Vol. III, Moscow. (In Russian).

Klymenko O. and Khavarivs’kyy B. (2003), Mis’ka heral’dyka Ternopil’shchyny, Ternopil. (In Ukrainian).

Kotlyar M. F. (1968), Halyts’ka Rus’ v druhiy polovyni XIV – pershiy chverti XV st., Kyiv. (In Ukrainian).

Kropotkin V. V. (1962), “Klady vizantiyskikh monet na territorii SSSR”, in Svod arkheologicheskikh istochnikov, E4-4, Moscow. (In Russian).

Kryzhanivs’kyy A. (2007), L’vivs’kyy monetnyy dvir u XIV–XV stolittyakh, Lviv. (In Ukrainian).

Leontovich F. (1894), Ocherki istorii Litovsko-Russkogo prava. Obrazovaniye territorii Litovskogo gosudarstva, Saint Petersburg. (In Russian).

Pyvovarov S. (2002), Numizmatychni pam”yatky Bukovyny, Chernivtsi. (In Ukrainian).

Pyvovarov S. (2010), “Horodyshche druhoyi polovyny XIV st. v s. Zelena Lypa na Bukovyni”, in Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny. Problemy davn’orus’koyi ta seredn’ovichnoyi arkheolohiyi, Issue 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Pivorovych V. B. (2008), Monety i skarby pivdnya Ukrayiny, Kherson. (In Ukrainian).

Ponomarev A. L. (2002), Den’gi Zolotoy Ordy i Trapezundskoy imperii, Moscow. (In Russian).

Rappoport P. A. (1967), “Voyennoye zodchestvo zapadnorusskikh zemel’ X–XIV vv.”, in Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, No. 140, Lenigrad. (In Russian).

Rozhko M. (2004), “Praz’ki hroshi na terenakh mista L’vova u pershiy polovyni XIV stolittya. (Za materialamy arkheolohichnykh rozkopok)”, in Do dzherel. Zbirnyk prats’ na poshanu Oleha Kupchyns’koho z nahody yoho 70-richchya, Kyiv and Lviv. (In Ukrainian).

Rozov V. (1928), Ukrayins’ki hramoty, Vol. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Soboleva N. A. (1963), “Prazhskiye groshi v muzeyakh Ukrainy”, in Numizmatika i sfragistika, Issue 1, Kyiv. (In Russian).

Sokolova I. V. (1974), “Trapezuntskiye aspry i kirmaneuli s imenami Manuila I i Ioanna II Komninov”, in Numizmatika i epigrafika, Vol. XI, Moscow. (In Russian).

Sokolova I. V. (1984), “Mednyye monety Trapezundskoy imperii iz sobraniya Ermitazha”, in Numizmatika i epigrafika, Vol. XIV, Moscow. (In Russian).

Shabul’do F. M. (1987), Zemli Yugo-Zapadnoy Rusi v sostave Velikogo knyazhestva Litovskogo, Kyiv. (In Russian).

Shabul’do F. M. (2006), “Kondominium v ukrayins’kykh zemlyakh XIV stolittya”, in Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Vol. SSLI, Lviv. (In Ukrainian).

Bagieński W. (1983), “Obięte grosze praskie na Rusi Czerwonej”, in Biuletуn numizmatyczny, No. 3, Warszawa.

Cynkałowsky A. (1961), Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wolyńskiego, Warszawa.

Kiersnowski R. (2008), “Data i ksztalt reform monetarnych Kazimierza Wielkiego”, in Riszard Kiersnowski. Historia – Pieniądz – Herb. Opera Selecta, Warszawa.

Paszkiewicz B. (2005), “Grosz ruskі”, in Mizhnarodna naukova konferentsiya “Hroshovyy obih i bankivs’ka sprava v Ukrayini: mynule ta suchasnist’”, Lviv.

Piniński J. (1985), “Obсięte grosze сzеskie Jana Luksemburgskiego”, in Nummus et Historia, Warszawa.

Retowski O. (1911), “Die Münzen der Komnenen von Trapezunt”, in Numizmaticheskiy sbornik, Т. 1, Moscow. (In Russian).

Terlecki W. (1962), “Reforma monetarna Kazimierza Wielkiego”, in Wiadomości Numizmatyczne, R. VI, Z. 3–4 (21–22).

Wroth W. (1966), Western provincial Byzantine coins of the vandals, ostrogoths and lombards and of the empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British museum, Chicago.