ВІДОМОСТІ ПРО ṢAQĀLIBA В АРАБСЬКИХ ПИСЕМНИХ ДОКУМЕНТАХ ІХ–Х СТОЛІТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. Г. Крюков

Анотація

Стаття є спробою виокремлення із загального обсягу повідомлень про aqāliba, присутніх у творах учених Арабського халіфату ІХ–Х століть, інформації про предків українців з подальшим дослідженням семантичного значення названого етноніма. Виявлено, що, згідно з цією інформацією, предки українців мешкали на територіальному просторі, який простягався зі сходу на захід від верхоріччя Сіверського Дінця до Середньодунайської низовини. Разом з тим у досліджуваному джерельному матеріалі відображений процес поширення регіону розселення предків українців на сході до пониззя ріки Кубані. Ученому-адібу середини Х століття ал-Мас‛уді були відомі деякі факти з історії України-Русі столітньої давності від часу написання ним свого твору, а саме правління в Києві літописного Діра. Важливою є також інформація представників “класичної школи” арабської географії, де головним центром хутрової торгівлі “країни слов’ян” називається місто Київ.

Як цитувати

Крюков, В. Г. (2015). ВІДОМОСТІ ПРО ṢAQĀLIBA В АРАБСЬКИХ ПИСЕМНИХ ДОКУМЕНТАХ ІХ–Х СТОЛІТЬ. Східний світ, (4 (89), 39-44. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.039
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ṣaqāliba, арабські, документи

Посилання

Балушок В. Етногенез українців. Київ, 2004.

Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. Біла Церква, 2008.

Баран В. Етногенез українського народу. Короткий нарис [Науково-публіцистична праця]. Київ, 2007.

Бейлис В. Сочинения ал-Мас‛уди как источник по истории Восточной Европы Х века. Дисс. … канд. ист. наук. Москва, 1963.

Бейлис В. К вопросу о конъектурах и о попытках отождествления этнонимов и топонимов в текстах арабских авторов IX–XIII веков о Восточной Европе // Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып. 1. Москва, 1989.

Бережинский В. Войны славян и Киевской Руси с мадьярами. Киев, 2002.

Василевский В. Древняя торговля Киева с Регенсбургом // Журнал министерства народного просвещения. Ч. 257. Отд. 2. Санкт-Петербург, 1908.

Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. Київ, 1995.

Гаркави А. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII до конца IX века по Р. Х .). Санкт-Петербург, 1870.

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. І: До початку ХІ віка. Київ, 1991.

Заходер Б. Каспийский свод сведений о Восточной Европе Т. ІІ: Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне. Москва, 1967.

Калинина Т. Ал-Ахтал // Свод древнейших письменных известий о славянах = Corpus testimonicorum vetustis – simorum ad historiam slavicam Pertinentium. Т. II: VII–IХ века. Москва, 1995.

Крачковский И. Избранные сочинения. Т. IV: Арабская географическая литература. Москва – Ленинград, 1957.

Крюков В. Сведения ал-Мас‛уди о народе ал-Ифранджа // Письменные памятники Востока: историко-филологические исследования. Ежегодник 1978–1979. Москва, 1987.

Крюков В. Методологічні принципи дослідження повідомлень учених Арабського халіфату ІХ–Х століть про територію й населення України // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 42. Львів, 2007.

Літопис Руський за Іпатським списком. Київ, 1989.

Пріцак Омелян. Походження Русі. Т. ІІ: Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія. Київ, 2003.

Томілович Л. Наддніпрянська ланка торговельного шляху Схід – Захід в ХІІІ – середині XVI ст. // Vita Antiqua: Society of archaeology and anthropology, 1999, № 2.

Якобсон А. Раннесредневековые поселения Восточного Крыма (По археологическим данным). Боспорские города // Материалы и исследования по археологии ССР . № 85, 1958.

аl-Ahtal. Diwan al-Ahtal / Аnnoté par le P. A. Salhani S. J. Fasc. 1. Beyrouth, 1891.

al-Istakhri. Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri // Bibliotheca geographorum arabicorum / Еd. M. J. de Goeje. Pars I. Lugduni Batavorum, 1870.

Ibn al-Fakih. Compendium libri Kitab al-Boldan auctore Ibn al-Fakih al-Hamadhani // Bibliotheca geographorum arabicorum / Еd. M. J. de Goeje. Рars V. Lugduni Batavorum, 1885.

Ibn Haukal. Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae Abu’ Kasim Ibn Haukal // Bibliotheca geographorum arabicorum / Еd. M. J. de Goeje. Pars II/1. Lugduni Batavorum, 1873.

Ibn Haukal. Opus geographicum auctore Ibn Haukal (Abu ’l-Kasim Ibn Haukal an-Nasibi) / Ed. J. H. Kramers. – Fascicle I–II. Lugduni Batavorum, 1938–1939.

Іbn Khordadhbeh. Kitab al-Masalik wa’l Mamalik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’ Kasim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordadhbeh // Bibliotheca geographorum arabіcorum / Еd. M. J. de Goeje. Рars VI. Lugduni Batavorum, 1889.

Іbn Ruste. Kitab al-a‛lak an-nafisa // Bibliotheca geographorum arabicorum / Еd. M. J. de Goeje. Рars VII. Lugduni Batavorum, 1892.

Iordanis. Romana et Getica // Monumenta Germaniae Historica / Ed. Theodorus Mommsen. Tomi kvinta. Pars prior. Beroloni, 1855.

Jakimowicz R. Slak wyprawy kijowskiej Boleslawa Chrobrego w Swietle archeologii // Rocznik Wołyński. T. III. Równe, 1931.

Kramers J. La question Balkhi – Istakhri et l’Atlas de Islam // Archív Orientálny: Quaterly Journal of African and Asian Studies. Vol. XI. Leiden, 1932.

Lewicki T. Osadnictwo słowiańskie w krajah musulmańskich w świetłe opisów średniowiecznych pisarzy arabskich // Spravozdania z czynności i posiedzen Polskiej Akademji umiejętnosti. T. 49. 1948.

Lewicki T. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. T. I. T. II (część I), T. II (część IІ). Wrocław – Kraków, 1956, 1969, 1977.

Maçoudi. Les Prairies d’or // Société Asiatique: collection d’ouverages orientaux / Ed. “Imprimerie Imperiale”. Tome premier – tome huitième. Paris, 1864–1877.

Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historishtopographische Studien zur Geschichte des 9 und 10 Jahrhunderts (ca. 840–940). Leipzig, 1903.

Miquel A. La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle. Géographie et géographie humaine dans la littérature arabe des origines à 1050. Paris, 1967.

Nasz A. Opole // Biblioteka Archeologiczna. Tom pierwzy. Wrocław, 1948.

Procopii Caesariensis. De bello vandalico // Opera omnia / Recognovit Jacobus Havry. Vol. I. De bellis libri I–IV. Lipsae, 1905.

Zeman J. K problematike časneslovanske kultury ve Stredni Evrope // Pamatky archaeologické. Ročník LXX. Číslo 1, 1979.

REFERENCES

Balushok V. (2004), Etnohenez ukrayintsiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Balushok V. (2008), Ukrayins”ka etnichna spil”nota: etnohenez, istoriya, etnonimiya, Bila Tserkva. (In Ukrainian).

Baran V. (2007), Etnohenez ukrayins”koho narodu. Korotkyy narys [Naukovo-publitsystychna pratsya], Kyiv. (In Ukrainian).

Beylis V. (1963), Sochineniya al-Mas‛udi kak istochnik po istorii Vostochnoy Evropy X veka, Diss. … kand. ist. nauk, Moskva. (In Russian).

Beylis V. (1989), “K voprosu o kon”yekturakh i o popytkakh otozhdestvleniya etnonimov i toponimov v tekstakh arabskikh avtorov IX–XIII vekov o Vostochnoy Evrope”, in Vostochnoye istoricheskoye istochnikovedeniye i spetsial’nyye istoricheskiye distsipliny, Issue 1, Moscow. (In Russian).

Berezhinskiy V. (2002), Voyny slavyan i Kiyevskoy Rusi s mad’yarami, Kyiv. (In Russian).

Vasilevskiy V. (1908), “Drevnyaya torgovlya Kiyeva s Regensburgom”, in Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, Ch. 257, Otd. 2, Saint Petersburg. (In Russian).

Vovk Kh. (1995), Studiyi z ukrayins”koyi etnohrafiyi ta antropolohiyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Garkavi A. (1870), Skazaniya musul’manskikh pisateley o slavyanakh i russkikh (s poloviny VII do kontsa IX veka po R. Kh.), Saint Petersburg. (In Russian).

Hrushevs”kyy M. (1991), Istoriya Ukrayiny-Rusy, Vol. I: Do pochatku XI vika, Kyiv. (In Ukrainian).

Zakhoder B. (1967), Kaspiyskiy svod svedeniy o Vostochnoy Evrope, Vol. II: Bulgary, mad’yary, narody Severa, pechenegi, rusy, slavyane, Moscow. (In Russian).

Kalinina T. (1995), “Al-Akhtal”, in Svod drevneyshikh pis’mennykh izvestiy o slavyanakh = Corpus testimonicorum vetustis – simorum ad historiam slavicam Pertinentium, T. II: VII–IX veka, Moscow. (In Russian).

Krachkovskiy I. (1957), Izbrannyye sochineniya, Vol. IV: Arabskaya geograficheskaya literature, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Kryukov V. (1987), “Svedeniya al-Mas‛udi o narode al-Ifrandzha”, Pis’mennyye pamyatniki Vostoka: istoriko-filologicheskiye issledovaniya, Ezhegodnik 1978–1979, Moscow. (In Russian).

Kryukov V. (2007), “Metodolohichni pryntsypy doslidzhennya povidomlen” uchenykh Arabs”koho khalifatu IX–X stolit” pro terytoriyu y naselennya Ukrayiny”, Visnyk L”vivs”koho universytetu. Seriya filolohichna, Issue 42, Lviv. (In Ukrainian).

Litopys Rus”kyy za Ipats”kym spyskom (1989), Kyiv. (In Ukrainian).

Pritsak Omelyan (2003), Pokhodzhennya Rusi, Vol. II: Starodavni skandynavs”ki sahy i Stara Skandynaviya, Kyiv. (In Ukrainian).

Tomilovych L. (1999), “Naddnipryans”ka lanka torhovel”noho shlyakhu Skhid – Zakhid v XIII – seredyni XVI st.”, in Vita Antiqua: Society of archaeology and anthropology, No. 2. (In Ukrainian).

Yakobson A. (1958), “Rannesrednevekovyye poseleniya Vostochnogo Kryma (Po arkheologicheskim dannym). Bosporskiye goroda”, in Materialy i issledovaniya po arkheologii SSR, No. 85. (In Russian).

al-Ahtal (1891), Diwan al-Ahtal, Annoté par le P. A. Salhani S. J. Fasc. 1. Beyrouth.

al-Istakhri (1870), “Viae regnorum, Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri”, in M. J. de Goeje (Ed.), Bibliotheca geographorum arabicorum, Pars I, Lugduni Batavorum.

Ibn al-Fakih (1885), “Compendium libri Kitab al-Boldan auctore Ibn al-Fakih al-Hamadhani”, in M. J. de Goeje (Ed.), Bibliotheca geographorum arabicorum, Pars V, Lugduni Batavorum.

Ibn Haukal (1873), “Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae Abu’ Kasim Ibn Haukal”, in M. J. de Goeje (Ed.), Bibliotheca geographorum arabicorum, Pars II/1, Lugduni Batavorum.

Ibn Haukal (1938–1939), Opus geographicum auctore Ibn Haukal (Abu ’l-Kasim Ibn Haukal an-Nasibi), J. H. Kramers (Ed.), Fascicle I–II, Lugduni Batavorum.

Ibn Khordadhbeh (1889), “Kitab al-Masalik wa’l Mamalik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’ Kasim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordadhbeh”, in M. J. de Goeje (Ed.), Bibliotheca geographorum arabicorum, Pars VI, Lugduni Batavorum.

Ibn Ruste (1892), “Kitab al-a‛lak an-nafisa”, in M. J. de Goeje (Ed.), Bibliotheca geographorum arabicorum, Pars VII, Lugduni Batavorum.

Iordanis (1855), “Romana et Getica”, in Theodorus Mommsen (Ed.), Monumenta Germaniae Historica, Tomi kvinta, Pars prior, Beroloni.

Jakimowicz R. (1931), “Slak wyprawy kijowskiej Boleslawa Chrobrego w Swietle archeologii”, Rocznik Wołyński, T. III, Równe.

Kramers J. (1932), “La question Balkhi – Istakhri et l’Atlas de Islam”, Archív Orientálny: Quaterly Journal of African and Asian Studies, Vol. XI, Leiden.

Lewicki T. (1948), “Osadnictwo słowiańskie w krajah musulmańskich w świetłe opisów średniowiecznych pisarzy arabskich”, in Spravozdania z czynności i posiedzen Polskiej Akademji umiejętnosti, T. 49.

Lewicki T. (1956, 1969, 1977), Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, T. I, T. II (część I), T. II (część II), Wrocław, Kraków.

Maçoudi (1864–1877), “Les Prairies d’or”, in Société Asiatique: collection d’ouverages orientaux, Ed. “Imprimerie Imperiale”, Tome premier – tome huitième, Paris.

Marquart J. (1903), Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historishtopographische Studien zur Geschichte des 9 und 10 Jahrhunderts (ca. 840–940), Leipzig.

Miquel A. (1967), La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle. Géographie et géographie humaine dans la littérature arabe des origines à 1050, Paris.

Nasz A. (1948), “Opole”, Biblioteka Archeologiczna, Tom pierwzy, Wrocław.

Procopii Caesariensis (1905), “De bello vandalico”, in Opera omnia, Recognovit Jacobus Havry, Vol. I, De bellis libri I–IV, Lipsae.

Zeman J. (1979), “K problematike časneslovanske kultury ve Stredni Evrope”, Pamatky archaeologické, Ročník LXX, Číslo 1.