“MERCURIUS POLITICUS” ПРО ОСІННЮ КАМПАНІЮ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1655 РОКУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Я. О. Федорук

Анотація

У статті публікуються витяги з номерів “Mercurius Politicus” із серпня 1655-го до травня 1656 р., які стосуються України, кримських татар і шведської війни в Речі Посполитій. “Mercurius Politicus” (1650–1660) була однією з найвпливовіших газет (або “книжок з новинами”, як вони називалися в той час) кромвелівської Англії після страти Карла І в 1649 р. до Реставрації. Вона видавалася по четвергах, мала обсяг шістнадцять сторінок і справляла значний вплив в Англії та інших європейських країнах. Газета великою мірою впливала на поширення політичних новин у Європі середини XVII ст. Новини в англійських газетах про поточні події в Україні, як правило, не були українського походження. Ця інформація включала всі головні тогочасні події, тобто облогу Кам’янця-Подільського і Львова козаками, захоплення Любліна, а також дипломатичні відносини Богдана Хмельницького з татарами, шведами, поляками і т. д. Після укладення договору під Озерною восени 1655 р. між Богданом Хмельницьким і кримськими татарами в Європі поширювалися чутки, в т. ч. і в англійських газетах, про співпрацю козаків з польським королем Яном Казимиром. Це був, зокрема, один зі способів українського гетьмана знайти політичний вплив на шведського короля Карла Х Ґустава, щоб змусити його дотриматися слова стосовно належності західноукраїнських земель до Війська Запорозького.

Як цитувати

Федорук, Я. О. (2016). “MERCURIUS POLITICUS” ПРО ОСІННЮ КАМПАНІЮ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1655 РОКУ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ. Східний світ, (2-3 (91-92), 108-123. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.108
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 34

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Mercurius Politicus, Богдан Хмельницький

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века / Пер. Г. Муркоса. Москва, 2005.

Документи Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип’якевич, І. Бутич. Київ, 1961.

Краків. Бібліотека Чарторийських. Од. зб. 394.

Mercurius Politicus. London, 1655. № 274 (6–13 Sept.); № 276 (20–27 Sept.); № 282 (1–8 Nov.); № 286 (29 Nov. – 5 Dec.); № 287 (5–13 Dec.); London, 1656. – № 291 (3–10 Jan.); № 295 (31 Jan. – 7 Feb.); № 296 (7–14 Feb.); № 298 (21–28 Feb.); № 300 (6–13 March); № 306 (17–24 April); № 307 (24 April – 1 May); № 310 (15–22 May); № 312 (29 May – 5 June); № 313 (5–12 June).

Lettres de Pierre des Noyer secrétaire de la reine de Pologne Marie-Louise de Gonzague princesse de Mantoue et de Nevers, pour servir a l’histoire de Pologne et de Suède de 1655 a 1659. Berlin, 1859.

Rycaut Paul. The History of the Turkish Empire, From the Year 1623 to the Year 1677. London, 1687.

Swedish Diplomats at Cromwell’s Court, 1655–1656: The Missions of the Peter Julius Coyet and Christer Bonde / Ed. by M. Roberts. London, 1988.

Türkische, tatarische und persische Urkunden im Schwedischen Reichsarchiv / Verz. und beschr. von. K. V. Zetterstéen. Uppsala, 1945.

ЛІТЕРАТУРА

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. ІХ. Ч. ІІ. Київ, 1997.

Дашкевич Я. Захарій Ґамоцький – вірменин з України, дворянин у Швеції та його зустрічі з Богданом Хмельницьким // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. 2-е вид. Львів, 2007.

Котлярчук А. Дипломатические отношения Швеции и Украины в 1654–1660 гг.: шведская историография и источники // Украина и соседние государства в XVII веке: Материалы Международной конференции. Санкт-Петербург, 2004.

Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. Москва, 1987.

Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. Київ, 1993.

Федорук Я. Василь Гарасимчук та його невидані “Матеріали до історії козаччини XVII ст.” // Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1] / Упоряд. Я. Федорук. Львів, 1994.

Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України: 1654–1657. Ч. 1: 1654 р. Львів, 1996.

Федорук Я. Столітні традиції історичного міфу про Богдана Хмельницького та Олівера Кромвеля // Silva rerum: Зб. наук. пр. на пошану професора А. П ерналя / Упоряд. М. Вавричин; ред. кол. Я. Дашкевич (гол.) та ін. Львів, 2007.

Федорук Я. Лондонська газета “Mercurius Politicus” 1655−1657 років про Україну і козаків // Ukrainica Petropolitana: Сб. научн. тр. / Санкт-Петербургский государственный университет. Центр по изучению истории Украины. Вып. 2. Санкт-Петербург, 2008.

Федорук Я. Два листи архімандрита Данила Афінського і грека Федора Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 1656 році // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 13/14. Київ, 2009.

Федорук Я. Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний журнал, 2010, № 5.

Федорук Я. Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття. Київ, 2011.

Федорук Я. Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 18. Київ, 2013.

Abrahamowicz Zygmund. Four Turkish Letters to the King and Chancellor of Poland at the Svenska Riksarkivet in Stockholm // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae. T. XIII. Budapest, 1961.

Anderson Sonia. An English Concul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667–1678. Oxford, 1989.

Carlson Frеdrik Ferdinand. Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset. Del. 1: Carl X Gustaf. Stockholm, 1855.

Cieślak Edmund. Wojskowo-polityczne i gospodarcze znaczenie Gdańska w wojnie polskoszwedzkiej 1655–1660 // Wojna polsko-szwedzka / Red. Jan Wimmer. Warszawa, 1973.

Damus Rudolf. Der erste nordische Krieg bis zur Schlacht bei Warschau. Aus Danziger Quellen // Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. H. XII. Danzig, 1884.

Fagerlund Rainer. Kriget i östersjöprovinserna 1655–1661. Operationer och krigsansträngningar på en bikrigsskådeplats under Carl X Gustafs krig // Kriget på östfronten [= Carl X Gustafstudier, 7 / Red. Arne Stade]. Stockholm, 1979.

Finkel Caroline. Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923. London, 2005.

Frank Joseph. The Beginnings of the English Newspaper 1620–1660. Cambridge, Mass., 1961.

Kentrschynskyj Bohdan. Ukrainska revolutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 1656 // Karolinska förbundets årsbok. Stockholm, 1966.

Kersten Adam. Stefan Czarniecki: 1599–1665. Warszawa, 1963.

Setton Kenneth. Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century. Philadelphia, 1991.

Wibling Carl. Carl X Gustaf och Georg Rakoczy II . Lund, 1891.

Wimmer Jan. Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660 // Wojna polsko-szwedzka 1655–1660 / Red. Jan Wimmer. Warszawa, 1973.

REFERENCES

Hrushevs'kyy M. (1997), Istoriya Ukrayiny-Rusy, Vol. IX, Part II, Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2007), “Zakhariy Gamots'kyy – virmenyn z Ukrayiny, dvoryanyn u Shvetsiyi ta yoho zustrichi z Bohdanom Khmel'nyts'kym”, in Postati: Narysy pro diyachiv istoriyi, polityky, kul'tury, 2 edition, Lviv. (In Ukrainian).

Kotlyarchuk A. (2004), “Diplomaticheskiye otnosheniya Shvetsii i Ukrainy v 1654–1660 gg.: shvedskaya istoriografiya i istochniki”, in Ukraina i sosedniye gosudarstva v XVII veke: Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, Saint Petersburg. (In Russian).

Sanin G. A. (1987), Otnosheniya Rossii i Ukrainy s Krymskim khanstvom v seredine XVII veka, Moscow. (In Russian).

Smoliy V. A., Stepankov V. S. (1993), Bohdan Khmel'nyts'kyy: Sotsial'no-politychnyy portret, Kyiv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (1994), “Vasyl' Harasymchuk ta yoho nevydani “Materialy do istoriyi kozachchyny XVII st.””, in Harasymchuk V., Materialy do istoriyi kozachchyny XVII viku [= L'vivs'ki istorychni pratsi. Dzherela, vyp. 1], Compl. by Ya. Fedoruk, Lviv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (1996), Mizhnarodna dyplomatiya i polityka Ukrayiny: 1654–1657, Part 1: 1654 r. Lviv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2007), “Stolitni tradytsiyi istorychnoho mifu pro Bohdana Khmel'nyts'koho ta Olivera Kromvelya” in Silva rerum: Zb. nauk. pr. na poshanu profesora A. P ernalya, Compl. by M. Vavrychyn, Editorial board: Ya. Dashkevych and all, Lviv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2008), Londons'ka hazeta “Mercurius Politicus” 1655−1657 rokiv pro Ukrayinu i kozakiv”, in Ukrainica Petropolitana: Sb. nauchn. tr., Issue 2, Saint Petersburg. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2009), “Dva lysty arkhimandryta Danyla Afins'koho i hreka Fedora Dmytriyeva do tsarya Oleksiya Mykhaylovycha u 1656 rotsi”, Ukrayins'kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk. Nova seriya, Issue 13/14, Kyiv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2010), “Posol'stva kryms'koho khana Mehmeda Gireya IV do Shvetsiyi, Daniyi ta Avstriyi u 1655 r.”, Ukrayins'kyy istorychnyy zhurnal, No. 5. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2011), Vilens'kyy dohovir 1656 roku: Skhidnoyevropeys'ka kryza i Ukrayina u seredyni XVII stolittya, Kyiv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2013), “Transil'vans'ke knyazivstvo u 1656 rotsi: vybir polityky mizh Ukrayinoyu, Shvetsiyeyu ta Richchyu Pospolytoyu”, Ukrayins'kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk. Nova seriya, Issue 18, Kyiv. (In Ukrainian).

Abrahamowicz Zygmund (1961), “Four Turkish Letters to the King and Chancellor of Poland at the Svenska Riksarkivet in Stockholm”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, T. XIII, Budapest.

Anderson Sonia (1989), An English Concul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667–1678, Oxford.

Carlson Fredrik Ferdinand (1855), Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset, Del. 1: Carl X Gustaf, Stockholm.

Cieślak Edmund (1973), “Wojskowo-polityczne i gospodarcze znaczenie Gdańska w wojnie polskoszwedzkiej 1655–1660”, in Wojna polsko-szwedzka, Red. Jan Wimmer, Warszawa.

Damus Rudolf (1884), “Der erste nordische Krieg bis zur Schlacht bei Warschau. Aus Danziger Quellen”, in Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. XII, Danzig.

Fagerlund Rainer (1979), “Kriget i östersjöprovinserna 1655–1661. Operationer och krigsansträngningar på en bikrigsskådeplats under Carl X Gustafs krig”, in Kriget på östfronten [= Carl X Gustafstudier, 7 / Red. Arne Stade], Stockholm.

Finkel Caroline (2005), Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923, London.

Frank Joseph (1961), The Beginnings of the English Newspaper 1620–1660, Cambridge, Mass.

Kentrschynskyj Bohdan (1966), “Ukrainska revolutionen och Rysslands angrepp mot Sverige 1656”, in Karolinska förbundets årsbok, Stockholm.

Kersten Adam (1963), Stefan Czarniecki: 1599–1665, Warszawa.

Setton Kenneth (1991), Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century, Philadelphia.

Wibling Carl (1891), Carl X Gustaf och Georg Rakoczy II, Lund.

Wimmer Jan (1973), “Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660”, in Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, Red. Jan Wimmer, Warszawa.