ГЕТЬМАНЩИНА ТА ТУРЕЧЧИНА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ: ТОРГІВЛЯ ПОЛОНЕНИМИ З ПРИБАЛТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. В. Станіславський

Анотація

Стаття присвячена недослідженому аспекту історії Гетьманщини у Великій Північній війні – участі українських козаків та купців, переважно греків, у транзитній торгівлі людьми. Під час воєнних дій на прибалтійських теренах українські козаки захоплювали в полон людей з місцевого населення та воїнів противника. Багато полонених було привезено в Україну, а деякі продані грецьким купцям. Греки часто купували полонених без посередництва українців на території Росії, в Москві. Після цього купці перевозили їх до Туреччини. Відомо про продаж не менше сотні людей, об’єднаних загальним поняттям “шведи”. Російська влада забороняла таку торгівлю, однак без сприяння її представників, а також представників української влади вона не могла б функціонувати. У цій торгівлі людьми був помічений навіть грек, наближений до гетьмана І. Мазепи. Єрусалимський патріарх Досифей був ініціатором розгляду проблеми, однак реакція Москви на його звернення була формальною. Разом з тим торгівля людьми не стала усталеною, узаконеною та масштабною практикою.

Як цитувати

Станіславський, В. В. (2016). ГЕТЬМАНЩИНА ТА ТУРЕЧЧИНА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ: ТОРГІВЛЯ ПОЛОНЕНИМИ З ПРИБАЛТИКИ. Східний світ, (4 (93), 91-103. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.091
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 29

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Велика Північна війна, Гетьманщина, полонені, Прибалтика, Туреччина

Посилання

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ

Российский государственный архив древних актов (далі – РГАДА), ф. 89, оп. 1, 1704, д. 3. Статейный список ближнего стольника Петра Толстого, бытности его послом в Константинополе. 628 л.

РГАДА , ф. 89, оп. 1, 1705, д. 4. Статейный список ближнего стольника Петра Толстого, бытности его послом в Константинополе. 365 л.

РГАДА , ф. 89, оп. 1, 1706, д. 3. Статейный список ближнего стольника Петра Толстого, бытности его послом в Константинополе. 428 л.

РГАДА , ф. 89, оп. 1, 1707, д. 3. Статейный список ближнего стольника Петра Толстого, бытности его послом в Константинополе. 389 л.

РГАДА , ф. 89, оп. 1, 1709, д. 1. Статейный список ближнего стольника Петра Толстого, бытности его послом в Константинополе. 562 л.

ЛІТЕРАТУРА

Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690–1709 гг. / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. Санкт-Петербург, 2014.

Бруин К. де. Путешествия в Московию // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Ленинград, 1989.

Гетман Иван Мазепа: документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1: 1687–1705 гг. / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. Санкт-Петербург, 2007.

Енглунд П. Полтава: розповідь про загибель однієї армії. Харків, 2009.

Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. Документы и материалы в трех томах. Т. 3: 1673–1711. Москва, 1970.

Каптерев Н. Иерусалимский патриарх Досифей в его сношениях с русским правительством (1669–1707 гг.) // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 2. Москва, 1891.

Каптерев Н. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669–1707 г.). Приложения. Москва, 1891.

Компан О. С. Міста України в другій половині XVII ст. Київ, 1963.

Костомаров Н. И. Мазепа и мазепинцы // Исторические монографии и исследования. Т. 16. Санкт-Петербург, 1885.

Маслійчук В. Іван Мазепа і Слобідська Україна. Харків, 2014.

Н. Б. Покупка греками на Украине “девок чухонок” // Киевская Старина, 1893, № 9.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. Москва, 2008.

Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. Київ, 2004.

Палли Х. Э. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны 1701–1704. Таллин, 1966.

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2. Санкт-Петербург, 1889.

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 3. Санкт-Петербург, 1893.

Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 6. Санкт-Петербург, 1912.

Плохинский М. М. Иноземцы в старой Малороссии. Ч. 1: греки, цигане, грузины // Труды двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902. Т. 2. Москва, 1905.

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 4. Санкт-Петербург, 1830.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. VII, Т. 13–14. Москва, 1962.

Тоштендаль Р. Полтава: сражение, история и символ // Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур. Москва, 2009.

Тоштендаль-Салычева Т., Юнсон Л. Введение: память о Полтаве // Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур. Москва, 2009.

Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 4, Ч. 1. Санкт-Петербург, 1863.

Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 4, Ч. 2: Приложения. Санкт-Петербург, 1863.

Эйнгорн В. К истории иноземцев в старой Малороссии. Москва, 1908.

REFERENCES

Baturinskiy arkhiv i drugiye dokumenty po istorii Ukrainskogo getmanstva 1690–1709 gg. (2014), Compl. by T. G. Tairova-Yakovleva, Saint Petersburg. (In Russian).

Bruin K. de. (1989), “Puteshestviya v Moskoviyu”, in Rossiya XVIII v. glazami inostrantsev, Leningrad. (In Russian).

Getman Ivan Mazepa: dokumenty iz arkhivnykh sobraniy Sankt-Peterburga (2007), Issue 1: 1687–1705 gg., Compl. by T. G. Tairova-Yakovleva, Saint Petersburg. (In Russian).

Enhlund P. (2009), Poltava: rozpovid' pro zahybel' odniyeyi armiyi, Kharkiv. (In Ukrainian).

Istoricheskiye svyazi narodov SSSR i Rumynii v XV – nachale XVIII v. Dokumenty i materialy v trekh tomakh (1970), Vol. 3: 1673–1711, Moscow. (In Russian).

Kapterev N. (1891), “Iyerusalimskiy patriarkh Dosifey v ego snosheniyakh s russkim pravitel’stvom (1669–1707 gg.)”, in Chteniya v imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskikh pri Moskovskom universitete, Book 2, Moscow. (In Russian).

Kapterev N. (1891), Snosheniya iyerusalimskogo patriarkha Dosifeya s russkim pravitel’stvom (1669–1707 g.). Prilozheniya, Moscow. (In Russian).

Kompan O. S. (1963), Mista Ukrayiny v druhiy polovyni XVII st., Kyiv. (In Ukrainian).

Kostomarov N. I. (1885), “Mazepa i mazepintsy”, in Istoricheskiye monografii i issledovaniya, Vol. 16, Saint Petersburg. (In Russian).

Masliychuk V. (2014), Ivan Mazepa i Slobids'ka Ukrayina, Kharkiv. (In Ukrainian).

“N. B. Pokupka grekami na Ukraine “devok chukhonok”” (1893), in Kiyevskaya Starina, No. 9. (In Russian).

Pavlenko N. I. (2008), Ptentsy gnezda Petrova, Moscow. (In Russian).

Pavlenko S. (2004), Otochennya het'mana Mazepy: soratnyky ta prybichnyky, Kyiv. (In Ukrainian).

Palli Kh. E. (1966), Mezhdu dvumya boyami za Narvu. Estoniya v pervyye gody Severnoy voyny 1701–1704, Tallin. (In Russian).

Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo (1889), Vol. 2, Saint Petersburg. (In Russian).

Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo (1893), Vol. 3, Saint Petersburg. (In Russian).

Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo (1912), Vol. 6, Saint Petersburg. (In Russian).

Plokhinskiy M. M. (1905), “Inozemtsy v staroy Malorossii. Ch. 1: greki, tsigane, gruziny”, in Trudy dvenadtsatogo arkheologicheskogo s”yezda v Khar’kove 1902, Vol. 2, Moscow. (In Russian).

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda (1830), Vol. 4, Saint Petersburg. (In Russian).

Solov’yev S. M. (1962), Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen, Book VII, Vol. 13–14, Moscow. (In Russian).

Toshtendal’ R. (2009), “Poltava: srazheniye, istoriya i simvol”, in Poltava: sud’by plennykh i vzaimodeystviye kul’tur, Moscow. (In Russian).

Toshtendal’-Salycheva T., Yunson L. (2009), “Vvedeniye: pamyat’ o Poltave”, in Poltava: sud’by plennykh i vzaimodeystviye kul’tur, Moscow. (In Russian).

Ustryalov N. (1863), Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikogo, Vol. 4, Part 1, Saint Petersburg. (In Russian).

Ustryalov N. (1863), Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikogo, Vol. 4, Part 2: Prilozheniya, Saint Petersburg. (In Russian).

Eyngorn V. (1908), K istorii inozemtsev v staroy Malorossii, Moscow. (In Russian).