БЛИЗЬКОСХІДНІ ПАЛОМНИЦЬКІ ХРЕСТИКИ З ПІВДЕННОРУСЬКИХ СЕЛИЩ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. А. Готун

Анотація

У результаті масштабних розкопок селищ Півдня Русі отримано значний масив матеріалу, що характеризує різні аспекти життя середньовічного сільського населення. У числі знахідок з неукріплених осередків – пов’язані з християнством предмети й амулети язичницьких вірувань. Перші репрезентовані елементами церковного начиння і речами індивідуального вжитку, за якими закріпилася властива літературі духовного змісту назва “предмети особистого благочестя”.

Вказані речі представлені хрестами-енколпіонами, серед яких є досить вишукані екземпляри, нагрудними іконками і натільними хрестиками з різних матеріалів. Особливу увагу привертають хрестики з перламутру, пов’язані з паломницьким відвіданням святих місць у Палестині. Майстерня з їхнього виготовлення досліджена неподалік Хайфи. Ці вироби поодинокі в окремих давньоруських містах: від 4 у Новгороді та по 1–2 у Пскові, Старій Рязані, Смоленську. В Україні такі знахідки відомі в Ізяславлі, Звенигороді, Сахнівці, на Райковецькому городищі, від 4 цих речей походять з Херсонеса, кілька – із Судака. Певною мірою сенсаційною можна вважати фіксацію названих виробів на селищах Автуничі та Ходосівка-Рославське.

Більшість знахідок мають зображення косого хреста в середохресті і розширені кінці, хоч відомі певні відхилення від цього стандарту та вироби індивідуальних форм, частину з яких вважали місцевими репліками. Ходосівському екземпляру також властивий хрест у середохресті, а автуницький має зображення голгофського хреста – сюжет, поширений у пізнішій іконографії, але невідомий серед місцевих синхронних старожитностей.

Фіксація вказаних речей з урахуванням інших паломницьких реліквій з розкопок неукріплених пунктів є додатковим аргументом на користь висновку про високий рівень розвитку середньовічних селищних структур.

Як цитувати

Готун, І. А. (2017). БЛИЗЬКОСХІДНІ ПАЛОМНИЦЬКІ ХРЕСТИКИ З ПІВДЕННОРУСЬКИХ СЕЛИЩ. Східний світ, (1-2 (94-95), 111-130. https://doi.org/10.15407/orientw2017.01.111
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Близький Схід, паломництво, селище, хрестик

Посилання

Авласович А. М. Предметы личного благочестия из курганных погребений Древней Руси Могилевского Поднепровья и Посожья // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: Сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф., посв. 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова. 18–19 апреля 2013 г. Могилев, 2013.

Беляев Л. А. Пространство как реликвия: о назначении и символике каменных иконок Гроба Господня // Восточнохристианские реликвии. Москва, 2003.

Беляев Л. А. Борисоглебский храм: новые исследования (1999–2004 гг.) // Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы. Москва, 2005.

Беспалая Ю. В., Болотов И. Н., Махров А. А. Состояние популяции европейской жемчужницы Margaritifera Margaritifera (L.) (Mollusca, Margaritiferidae) на северо-восточном краю ареала (р. Солза, бассейн Белого моря) // Экология, 2007, № 3.

Векленко В. О., Векленко А. В., Романков В. В. Сланцеві натільні хрести й хрестовміщені підвіски Новгородської Русі // Музейні читання. М-ли наук. конф. “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. Київ, 2013.

Веремейчик Е. М. Предметы христианского культа XI–XIII вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: М-лы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рожд. Гали Федоровны Корзухиной (Санкт-Пе-тербург, 10–16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург, 2010.

Вихрев И. В. Распространение и современное состояние популяций жемчужницы европейской (Margaritifera margaritifera L.) на восточной границе ареала: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. биол. наук. Сыктывкар, 2013.

Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в I–XIII ст. (археологічне відображення та інтерпретація). Львів, 2014.

Гнутова С. Паломнические реликвии Святой Земли в России (XIX – нач. XX в.) // Паломнический центр “Вертоград”, 2009–2015. – Режим доступа: http://pskov-palomnik.ru/index.php?com=pages&page=379

Голофаст Л. А., Рыжов С. Г. Раскопки квартала X в северном районе Херсонеса // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, вып. X. Симферополь, 2003.

Гончаров В. К. Райковецкое городище. Киев, 1950.

Гордин А. М., Рождественская Т. В. “Идя ко святому Иакову”: древнерусское граффито XII в. в Аквитании // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Vol. 5, № 1. 2016.

Готун І. А., Моця О. П. Соціальний аспект в забудові та хронологічні етапи функціонування давньоруського селища Автуничі // Слов’яни і Русь у науковій спадщині Д. Я. Самоквасова: М-ли іст.-археол. семінару, присв. 150-річчю від дня народж. Д. Я. Самоквасова. Чернігів, 1993.

Готун І. А., Сухонос А. М. Культові предмети з поселення Ходосівка-Рославське // Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України: результати досліджень. Київ, 2014 (Археологія і давня історія України, вип. 1 (12)).

Готун І. А. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам’ятки) // Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. Київ, 2017 (Археологія і давня історія України, вип. 1 (22)).

Гроздилов Г. П. Раскопки древнего Пскова // Славянские древности. Ленинград, 1962 (Археологический сборник Государственного Эрмитажа, вып 4).

Гупало В. Апотропеїчні предмети з літописного Звенигорода // Княжа доба: історія і культура. Вип. 4. Львів, 2011а.

Гупало В. Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 15. Львів, 2011б.

Дем’яненко Д. Р. Матеріали другої половини XIII ст. в Батурині // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. Вип. 4. Київ – Глухів, 2011.

Денисова Е. В. Перламутр в светском и церковном декоративно-прикладном искусстве // Труды Государственного музея истории религии. Вып. I. Санкт-Петербург, 2001. – Режим доступа: Социальный специализированный интернет-ресурс “ARTconservation”, 2007–2016. – http://art-con.ru.u7984.argon.vps-private.net/

Динец П. Днепропетровцам покажут уникальные иконы из дерева и перламутра // Комсомольская правда в Украине, 2013, 27 декабря. – Режим доступа: http://dp.kp.ua/dp/431088-dnepropetrovtsam-pokazhut-unykalnye-ykony-yz-d.

Діденко М. Бубнівська кераміка // Вінницький осередок кераміки та гончарства, 2013–2014. – Режим доступу: http://vinceramics.ho.ua/regions/Bubnivka.php#undefined

Дмитриевский А. А. Праздник Св. Троицы на Сионской горе у дуба Мамврийского в Хевроне // Сообщения Имп. православного Палестинского общества. Т. XXII, вып. III. 1911.

Древняя Русь. Быт и культура / Д. А. Беленькая, Г. К. Вагнер, Е. В. Воробьева и др. Москва, 1997 (Археология с древнейших времен до средневековья в 20 томах).

Ермолин Д. С. “Браслет с боженьками”, или христианский пространственно-предметный код албанцев Приазовья // Европейское культурное пространство в коллекциях МАЭ. Санкт-Петербург, 2013 (Сборник МАЭ, т. 58).

Жарнов Ю. Э. Археологические исследования во Владимире и “проблема 1238 года” // Русь в XIII веке: Древности темного времени. Москва, 2003.

Завьялов В. И. Кремль Переяславля Рязанского в XVII веке по археологическим данным // РусАрх. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры, 2013. – Режим доступа: http://rusarch.ru/zavialov1.htm

Історія українського мистецтва в шести томах. Т. І: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі / Ю. С. Асєєв, І. Г. Шовкопляс, Д. Я. Телегін та ін. Київ, 1966.

Казимір О. М., Готун І. А., Бабенко Р. В. та ін. Розкопки південної частини Софіївсько-Борщагівського селища // Археологічні дослідження в Україні 2014. Київ, 2015.

Кленов М. В. Предметы личного благочестия XII–XVII вв. (к вопросу о становлении православия на европейском Северо-Востоке) // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий, 2014, № 1 (25).

Коваленко В. П. Новые византийские находки из Чернигова и его округи // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX–XI ст.: М-ли міжнар. польового археол. семінару (Чернігів – Шестовиця, 20–23 липня 2006 р.). Чернігів, 2006.

Коваль В. Ю. Керамика средневековой Сирии в Восточной Европе // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв.: Сб. науч. тр. Т. I. Киев, 2005.

Колпакова Ю. В. Христианская традиция в Пскове по данным археологии (предметы личного благочестия) // Псков, 2002, № 16.

Колпакова Ю. В. Некоторые разновидности нательных крестов средневекового Пскова // Российская археология, 2005, № 1.

Колпакова Ю. В. Христианские древности населения Пскова и Псковской земли конца Х–ХVІІІ вв. (предметы личного благочестия): автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. Москва, 2007.

Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (XI – поч. XXI ст.) // Народознавчі зошити, 2012, № 3 (105).

Корзухина Г.Ф. Русские клады IX–XIII вв. Ч. 1. Москва-Ленинград, 1954.

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-рели-кварии ХІ–ХІІІ вв. Санкт-Петербург, 2003.

Корнюшин А. В. О видовом составе пресноводных двустворчатых моллюсков Украины и стратегии их охраны // Вестник зоологии. Т. 36, № 1. 2002.

Косиков В. А. Исследование курганов на территории Донецкой области // Археологические открытия 1976 года. Москва, 1977.

Крест нательный № 6694058 // Государственный каталог Музейного фонда РФ. – Режим доступа: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6912356

Майко В. В. Средневековые некрополи Судакской долины. Киев, 2007.

Майко В. В., Джанов А. В., Фарбей А. М. Археологические исследования ближайшей округи Сугдеи в 2007–2008 гг. // Археологічні дослідження в Україні 2008. Київ, 2009.

Майко В. В., Джанов А. В., Фарбей А. М. Исследования некрополей Сугдеи в 2007–2009 гг. // Археологічні дослідження в Україні 2009. Київ, 2010.

Макаров Н. А., Захаров С. Д. Накануне перемен: сельские поселения на Кубенском озере в XII – начале XIII века // Русь в XIII веке: Древности темного времени. Москва, 2003.

Макаров Н. А., Гайдуков П. Г. Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского ополья // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена Нац. академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя. Київ, 2013.

Малахов С. Н. Материалы к церковной археологии Алании (2) // Из истории культуры народов Северного Кавказа: Сб. науч. ст. Вып. 3. Ставрополь, 2011.

Мамаев Х М., Савенко С. Н., Асхабов Г. Раскопки раннесредневековых могильников Че-чено-Ингушетии // Археологические открытия 1978 года. Москва, 1979.

Материалы Фастовской археологической экспедиции. Вып. 1. Многослойное поселение Кощеевка-8 / С. Д. Лысенко, Е. И. Шкляревский, М. В. Квитницкий, Д. К. Черновол. Киев – Фастов, 2012.

Махров А. А., Иешко Е. П., Щуров И. Л., Широков В. А. Европейская жемчужница (Margaritifera margaritifera (L. 1758)): состояние изученности и пути сохранения в реках Карелии // Труды Карельского научного центра РАН, № 1. Петрозаводск, 2009.

Милованов С. И. Торговля Рязанской земли в XI – 2-й половине XV вв. (по археологическим и нумизматическим данным): автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. Москва, 2010.

Моця О. П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // Український історичний журнал, 1996, № 4.

Моця О. П., Готун І. А., Петраускас А. В. Південний вектор зв’язків – один із показників неординарності селища Автуничі // Сугдейский сборник. Вып. II. Киев – Судак, 2005.

Мусин А. Е. Христианские древности средневековой Руси IX–XIII вв. (по материалам погребальных памятников на территории Новгородской земли): автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. Санкт-Петербург, 1997.

Мусин А. Археология древнерусского паломничества в Святую Землю в XII–XV веках // Богословские труды: К 150-летию Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1847–1997), 1999, № 35.

Мусин А. Е., Петров М. И. Комплекс христианских древностей с раскопа Посольский-2006 в Великом Новгороде и вопросы хронологии византийских изделий из стеатита // Вестник Новгородского государственного университета, 2006, № 38.

Мусин А. Е. Паломничество и особенности “перенесения сакрального” в христианской Европе // Новые Иерусалимы: Иеротопия и иконография сакральных пространств. Москва, 2009.

Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова: историко-археологическое исследование. Санкт-Петербург, 2010.

Нагрудные кресты позднего средневековья и Нового времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Каталог / Сост. Н. А. Кокорина. Владимир, 2014.

Никулицэ И. Т. Исследование гетских памятников у с. Ханска // Археологические открытия 1980 года. Москва, 1981.

Новичихин А. М. Паломнические реликвии из собрания Анапского археологического музея // Материалы межвузовской науч.-практ. конф., посв. 70-летию образования Краснодарского края, 220-летию с начала освоения Кубани черноморскими казаками. Анапа, 12 апреля 2012 г. – Режим доступа: http://www.anapa.info/article/8180/

Павленко С. В. Исследования древнерусских специализированных поселений по обработке пирофиллитового сланца (на примере поселения Прибытки-І) // Сельская Русь в IX–XVI веках. Москва, 2008.

Паломнические реликвии из перламутра XVIII–XIX вв. в собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: Каталог / Сост. Е. И. Чижикова. Владимир, 2011.

Пескова А. А. Паломнические древности в древнерусском городе // Ладога и религиозное сознание: Третьи чтения памяти Анны Мачинской (Старая Ладога, 20–22 декабря 1997 г.): Мат-лы к чтениям. Санкт-Петербург, 1997.

Петрашенко В. А. Древнерусское село (по материалам поселений у с. Григоровка). Киев, 2005.

Петраускас А., Готун І., Квітницький М. Стайки 1 – поселення літописних полян // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Вип. 20. Переяслав-Хмельниць-кий, 2008.

Полочанська Т. О., Ситий Ю. М. Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: М-ли Десятої Міжнар. наук. конф. Київ, 2012.

Попов И. Ю. Вымирание Margaritifera Margaritifera (L.) на юге ареала в России и модель природоохранного исследования: автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. биол. наук. Санкт-Петербург, 2015.

Раковина // Ultreia et suseia! Дальше и выше! 2014. – Режим доступа: http://campostellae.ru/history/symbols/shell/

Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 1993.

Рыбаков Б. А. Мир истории: Начальные века русской истории. Москва, 1984.

Рыжов С. Г. Исследование жилых усадеб в северном районе Херсонеса // Крымовед – путеводитель по Крыму, 2016. – Режим доступа: http://www.krimoved-library.ru/books/arheologicheskie-issledovaniya-v-kr.

Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) / С. О. Біляєва, О. М. Веремейчик, Г. О. Вознесенська та ін. Київ, 2003.

Спиргис Р. Паломнический контекст находок перламутровых крестиков XIII–XVII вв. на территории современных Латвии и Литвы // В камне и в бронзе. Сб. статей в честь Анны Песковой. Санкт-Петербург, 2017 (Тр. ИИМК РАН, т. XLVIII).

Степаненко Н., Тихонова М., Векленко В. Комплекс натільних хрестів “Із запорозьких поховань” в фондах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. Вип. 21, ч. 1. 2012.

Ушаков С. В., Яшаева Т. Ю. Предметы личного благочестия из раскопок жилого квартала в Северо-Восточном районе Херсонеса // Религия в жизни человека и общества: Тез. докл. и сообщ. X Междунар. Крымской конф. по религиоведению, Севастополь, 13–16.05.2008 г. Севастополь, 2008.

Хамайко Н. В. Древнерусская бронзовая ювелирная форма из раскопок на киевском Подоле // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: М-лы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рожд. Гали Федоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10–16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург, 2010.

Хамайко Н. Лікувальна практика Давньої Русі: “медицина” чи “цілительство”? // III Наукові читання Музею історії Десятинної церкви. Київ, 2015 (Opus mixtum, № 3).

Харлашов Б. Н. Охранные раскопы в Пскове // Археологические открытия 2007 года. Москва, 2010.

Хведченя С. Клад Ярослава Мудрого // Вокруг света, 1995, июнь. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1212/

Хвойка В. В. Розкопки в садибі М. М. Петровського в Києві // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. I. Переклади наук. пр. та коментарі. Київ, 2006.

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Москва, 1996.

Шевченко Ю. Ю., Богомазова Т. Г. Христианские амулеты, связанные с культом блаженных предков // Радловские чтения 2006: Тез. докл. Санкт-Петербург, 2006.

Штыхов Г. В. Киев и древние города Белоруссии // Древнерусское государство и славяне: М-лы симпозиума, посв. 1500-летию Киева. Минск, 1983.

Шупляк С. П. Статус паломников в средневековом социуме Западной Европы // Працы гістарычнага факультэта БДУ, 2013, вып. 8.

Щепанський В. Середньовічні паломництва // Філософія і релігієзнавство. Перший науковий філософсько-релігієзнавчий портал. 2013. – Режим доступу: http://tureligious.com.ua/serednovichni-palomnytstva/

Ancient Shell Cross Pendant Byzantine 400–700 Ad // eBay. – Available at: https://picclick.com/Ancient-Shell-Cross-Pendant-Byzantine-400-700-Ad-12.

Briggs H. Skeleton offers clues to medieval spread of leprosy // BBC News, 2017, January 27. – Available at: http://www.bbc.com/news/science-environment-38748911

“Buen Camino Peregino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj I dziś” // Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2009. – Available at: http://www.m.lednicamuzeum.pl/aktualnosci/161/buen-camino-pereginopielgr.

J. D. G. Pilgrim Badges from Santiago de Compostela // A Medival Network. – Available at: http://bluenetworks.weebly.com/pilgrim-badges-from-santiago---a-medieval.

Kvinto L. La nacre dans l’art decoratif de Tàrnovo au XIVe s. // La culture et l’art dans les terres Bulgares VIe–XVIIe s. Sofia, 1995 (Bulletin de l’institut d’archeologie, 1994, XXXVIII).

Ó Riain-Raedel D. The Irish Medieval Pilgrimage to Santiago de Compostela // History Ireland Magazine, 1998. – Available at: http://www.historyireland.com/medieval-history-pre-1500/the-irish-mediev.

Roffey S. Medieval Leper Hospitals in England: An Archaeological Perspective // Medieval Archaeology, 2012, 56. – Available at: https://www.researchgate.net/publication/272223768_Medieval_Leper_Hospit. https://doi.org/10.1179/0076609712Z.0000000007

Shell Cross // The Metropolitan Museum of Art, 2000–2017. – Available at: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/464900?rpp=60&pg=2&galler.

Strickland A. What life was like for a medieval leper // CNN, 2017, January 26. – Available at: http://edition.cnn.com/2017/01/26/health/leprosy-medieval-pilgrim-skelet.

REFERENCES

Avlasovich A. M. (2013), “Predmety lichnogo blagochestiya iz kurgannykh pogrebeniy Drevney Rusi Mogilevskogo Podneprov’ya i Posozh’ya”, in Aktual’nyye problemy sotsial’no-gumanitarnykh nauk: Sb. nauch. statey Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posv. 100-letiyu MGU im. A. A. Kuleshova. 18–19 aprelya 2013 g., Mogilev. (In Russian).

Belyayev L. A. (2003), “Prostranstvo kak relikviya: o naznachenii i simvolike kamennykh ikonok Groba Gospodnya”, in Vostochnokhristianskiye relikvii, Moscow. (In Russian).

Belyayev L. A. (2005), “Borisoglebskiy khram: novyye issledovaniya (1999–2004 gg.)”, in Velikoye knyazhestvo Ryazanskoye. Istoriko-arkheologicheskiye issledovaniya i materialy, Moscow. (In Russian).

Bespalaya Yu. V., Bolotov I. N. and Makhrov A. A. (2007), “Sostoyaniye populyatsii evropeyskoy zhemchuzhnitsy Margaritifera Margaritifera (L.) (Mollusca, Margaritiferidae) na severo-vostochnom krayu areala (r. Solza, basseyn Belogo morya)”, Ekologiya, No. 3. (In Russian).

Veklenko V. O., Veklenko A. V. and Romankov V. V. (2013), “Slantsevi natil’ni khresty y khrestovmishcheni pidvisky Novhorods’koyi Rusi”, in Muzeyni chytannya. M-ly nauk. konf. “Yuvelirne mystetstvo – pohlyad kriz' viky”, Kyiv. (In Ukrainian).

Veremeychik E. M. (2010), “Predmety khristianskogo kul’ta XI–XIII vv. na sel’skikh poseleniyakh Chernigovskogo Poles’ya”, in Slavyano-russkoye yuvelirnoye delo i ego istoki: M-ly mezhdunar. nauch. konf., posv. 100-letiyu so dnya rozhd. Gali Fedorovny Korzukhinoy (Sankt-Peterburg, 10–16 aprelya 2006 g.), Saint Petersburg. (In Russian).

Vikhrev I. V. (2013), Rasprostraneniye i sovremennoye sostoyaniye populyatsiy zhemchuzhnitsy evropeyskoy (Margaritifera margaritifera L.) na vostochnoy granitse areala, avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni kand. biol. nauk, Syktyvkar. (In Russian).

Voynarovs’kyy V. (2014), Promysly ta dopomizhni remesla naselennya pivdnya Skhidnoyi Yevropy v I–XIII st. (arkheolohichne vidobrazhennya ta interpretatsiya), Lviv. (In Ukrainian).

Gnutova S. (2009–2015), “Palomnicheskiye relikvii Svyatoy Zemli v Rossii (XIX – nach. XX v.)”, in Palomnicheskiy tsentr “Vertograd”, available at: http://pskov-palomnik.ru/index.php?com=pages (In Russian).

Golofast L. A. and Ryzhov S. G. (2003), “Raskopki kvartala X v severnom rayone Khersonesa”, in Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Issue X, Simferopol. (In Russian).

Goncharov V. K. (1950), Raykovetskoye gorodishche, Kyiv. (In Russian).

Gordin A. M. and Rozhdestvenskaya T. V. (2016), “ ‘Idya ko svyatomu Iakovu’: drevnerusskoye graffito XII v. v Akvitanii”, Slověne = Slovene. International Journal of Slavic Studies, Vol. 5, No. 1. (In Russian).

Hotun I. A. and Motsya O. P. (1993), “Sotsial’nyy aspekt v zabudovi ta khronolohichni etapy funktsionuvannya davn’orus’koho selyshcha Avtunychi”, in Slov"yany i Rus' u naukoviy spadshchyni D. Ya. Samokvasova: M-ly ist.-arkheol. seminaru, prysv. 150-richchyu vid dnya narodzh. D. Ya. Samokvasova, Chernihiv. (In Ukrainian).

Hotun I. A. and Sukhonos A. M. (2014), “Kul’tovi predmety z poselennya Khodosivka-Roslavs’ke”, in Kolektsiyi naukovykh fondiv Instytutu arkheolohiyi NAN Ukrayiny: rezul'taty doslidzhen', Kyiv. (In Ukrainian).

Hotun I. A. (2017), “Seredn’ovichne selyshche Khodosivka-Roslavs’ke (do desyatyrichchya rozkopok pam”yatky)”, in Arkheolohiya: doslidzhennya, eksperymenty, rekonstruktsiyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Grozdilov G. P. (1962), “Raskopki drevnego Pskova”, in Slavyanskiye drevnosti, Leningrad. (In Russian).

Hupalo V. (2011a), “Apotropeyichni predmety z litopysnoho Zvenyhoroda”, in Knyazha doba: istoriya i kul’tura, Issue 4, Lviv. (In Ukrainian).

Hupalo V. (2011b), “Oberehy ta apotropeyichni znaky na pobutovykh predmetakh zi Zvenyhoroda”, in Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni, Issue 15, Lviv. (In Ukrainian).

Dem”yanenko D. R. (2011), “Materialy druhoyi polovyny XIII st. v Baturyni”, in Sivershchyna v istoriyi Ukrayiny: Zb. nauk. pr., Issue 4, Kyiv and Hlukhiv. (In Ukrainian).

Denisova E. V. (2001), “Perlamutr v svetskom i tserkovnom dekorativno-prikladnom iskusstve”, in Trudy Gosudarstvennogo muzeya istorii religii, Issue I, Sankt-Peterburg, Sotsial’nyy spetsializirovannyy internet-resurs “ARTconservation”, 2007–2016, available at: http://art-con.ru.u7984.argon.vps-private.net/ (In Russian).

Dinets P. (2013), “Dnepropetrovtsam pokazhut unikal’nyye ikony iz dereva i perlamutra”, Komsomol’skaya pravda v Ukraine, December 27, available at: http://dp.kp.ua/dp/431088-dnepropetrovtsam-pokazhut-unykalnye-ykony-yz-d. (In Russian).

Didenko M. (2013–2014), “Bubnivs’ka keramika”, in Vinnyts'kyy oseredok keramiky ta honcharstva, available at: http://vinceramics.ho.ua/regions/Bubnivka.php#undefined (In Ukrainian).

Dmitriyevskiy A. A. (1911), “Prazdnik Sv. Troitsy na Sionskoy gore u duba Mamvriyskogo v Khevrone”, in Soobshcheniya Imp. pravoslavnogo Palestinskogo obshchestva, Vol. XXII, Issue III. (In Russian).

Drevnyaya Rus’. Byt i kul’tura (1997), Moscow. (In Russian).

Ermolin D. S. (2013), “ ‘Braslet s bozhen’kami’, ili khristianskiy prostranstvenno-predmetnyy kod albantsev Priazov’ya”, in Evropeyskoye kul’turnoye prostranstvo v kollektsiyakh MAE, Saint Petersburg. (In Russian).

Zharnov Yu. E. (2003), “Arkheologicheskiye issledovaniya vo Vladimire i ‘problema 1238 goda’”, in Rus’ v XIII veke: Drevnosti temnogo vremeni, Moscow. (In Russian).

Zav’yalov V. I. (2013), “Kreml’ Pereyaslavlya Ryazanskogo v XVII veke po arkheologicheskim dannym”, in RusArkh. Elektronnaya nauchnaya biblioteka po istorii drevnerusskoy arkhitektury, available at: http://rusarch.ru/zavialov1.htm (In Russian).

Istoriya ukrayins'koho mystetstva v shesty tomakh (1966), Vol. I: Mystetstvo naydavnishykh chasiv ta epokhy Kyyivs’koyi Rusi, Kyiv. (In Ukrainian).

Kazymir O. M., Hotun I. A., Babenko R. V. ta in. (2015), “Rozkopky pivdennoyi chastyny Sofiyivs’ko-Borshchahivs’koho selyshcha”, in Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 2014, Kyiv. (In Ukrainian).

Klenov M. V. (2014), “Predmety lichnogo blagochestiya XII–XVII vv. (k voprosu o stanovlenii pravoslaviya na evropeyskom Severo-Vostoke)”, Voprosy istorii i kul’tury severnykh stran i territoriy, No. 1 (25). (In Russian).

Kovalenko V. P. (2006), “Novyye vizantiyskiye nakhodki iz Chernigova i ego okrugi”, in Rus' na perekhresti svitiv (mizhnarodni vplyvy na formuvannya davn'orus'koyi derzhavy) IX–XI st., M-ly mizhnar. pol'ovoho arkheol. seminaru (Chernihiv – Shestovytsya, 20–23 lypnya 2006 r.), Chernihiv. (In Russian).

Koval’ V. Yu. (2005), “Keramika srednevekovoy Sirii v Vostochnoy Evrope”, in Polivnaya keramika Sredizemnomor’ya i Prichernomor’ya X–XVIII vv.: Sb. nauch. tr., Vol. I, Kyiv. (In Russian).

Kolpakova Yu. V. (2002), “Khristianskaya traditsiya v Pskove po dannym arkheologii (predmety lichnogo blagochestiya)”, Pskov, No. 16. (In Russian).

Kolpakova Yu. V. (2005), “Nekotoryye raznovidnosti natel’nykh krestov srednevekovogo Pskova”, Rossiyskaya arkheologiya, No. 1. (In Russian).

Kolpakova Yu. V. (2007), Khristianskiye drevnosti naseleniya Pskova i Pskovskoy zemli kontsa X–XVIII vv. (predmety lichnogo blagochestiya), avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni kand. ist. nauk, Moscow. (In Russian).

Kolupayeva A. (2012), “Do istoriyi tserkovno-obryadovoyi keramiky v Ukrayini (XI – poch. XXI st.)”, Narodoznavchi zoshyty, No. 3 (105). (In Ukrainian).

Korzukhina G. F. (1954), Russkiye klady IX–XIII vv., Part 1, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Korzukhina G. F. and Peskova A. A. (2003), Drevnerusskiye enkolpiony. Nagrudnyye kresty-reli-kvarii IX–XIII vv., Saint Petersburg. (In Russian).

Kornyushin A. V. (2002), “O vidovom sostave presnovodnykh dvustvorchatykh mollyuskov Ukrainy i strategii ikh okhrany”, Vestnik zoologii, Vol. 36, No 1. (In Russian).

Kosikov V. A. (1977), “Issledovaniye kurganov na territorii Donetskoy oblasti”, in Arkheologicheskiye otkrytiya 1976 goda, Moscow. (In Russian).

“Krest natel’nyy No 6694058”, Gosudarstvennyy katalog Muzeynogo fonda RF, available at: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6912356 (In Russian).

Mayko V. V. (2007), Srednevekovyye nekropoli Sudakskoy doliny, Kyiv. (In Russian).

Mayko V. V., Dzhanov A. V. and Farbey A. M. (2009), “Arkheologicheskiye issledovaniya blizhayshey okrugi Sugdei v 2007–2008 gg.”, in Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 2008, Kyiv. (In Russian).

Mayko V. V., Dzhanov A. V. and Farbey A. M. (2010), “Issledovaniya nekropoley Sugdei v 2007–2009 gg.”, in Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 2009, Kyiv. (In Russian).

Makarov N. A. and Zakharov S. D. (2003), “Nakanune peremen: sel’skiye poseleniya na Kubenskom ozere v XII – nachale XIII veka”, in Rus’ v XIII veke: Drevnosti temnogo vremeni, Moscow. (In Russian).

Makarov N. A. and Gaydukov P. G. (2013), “Pechat’ knyazya Mikhalki Yur’yevicha iz Suzdal’skogo opol’ya”, in Slov"yany i Rus': arkheolohiya ta istoriya. Zb. prats' na poshanu diysnoho chlena Nats. akademiyi nauk Ukrayiny Petra Petrovycha Tolochka z nahody yoho 75-richchya, Kyiv. (In Russian).

Malakhov S. N. (2011), “Materialy k tserkovnoy arkheologii Alanii (2)”, in Iz istorii kul’tury narodov Severnogo Kavkaza: Sb. nauch. st., Issue 3. Stavropol. (In Russian).

Mamayev Kh. M., Savenko S. N. and Askhabov G. (1979), “Raskopki rannesrednevekovykh mogil’nikov Checheno-Ingushetii”, in Arkheologicheskiye otkrytiya 1978 goda, Moscow. (In Russian).

Materialy Fastovskoy arkheologicheskoy ekspeditsii (2012), Issue 1: Mnogosloynoye poseleniye Koshcheyevka-8, Kyiv and Fastiv. (In Russian).

Makhrov A. A., Iyeshko E. P., Shchurov I. L. and Shirokov V. A. (2009), “Evropeyskaya zhemchuzhnitsa (Margaritifera margaritifera (L. 1758)): sostoyaniye izuchennosti i puti sokhraneniya v rekakh Karelii”, in Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN, No. 1, Petrozavodsk. (In Russian).

Milovanov S. I. (2010), Torgovlya Ryazanskoy zemli v XI – 2-y polovine XV vv. (po arkheologicheskim i numizmaticheskim dannym), avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni kand. ist. nauk, Moscow. (In Russian).

Motsya O. P. (1996), “Kyyivs’ka Rus’: rezul’taty ta perspektyvy doslidzhen’”, Ukrayins'kyy istorychnyy zhurnal, No. 4. (In Ukrainian).

Motsya O. P., Hotun I. A. and Petrauskas A. V. (2005), “Pivdennyy vektor zv”yazkiv – odyn iz pokaznykiv neordynarnosti selyshcha Avtunychi”, in Suhdeyskyy sbornyk, Issue II, Kyiv and Sudak. (In Ukrainian).

Musin A. E. (1997), Khristianskiye drevnosti srednevekovoy Rusi IX–XIII vv. (po materialam pogrebal’nykh pamyatnikov na territorii Novgorodskoy zemli), avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni kand. ist. nauk, Saint Petersburg. (In Russian).

Musin A. (1999), “Arkheologiya drevnerusskogo palomnichestva v Svyatuyu Zemlyu v XII–XV vekakh”, in Bogoslovskiye trudy: K 150-letiyu Russkoy Dukhovnoy missii v Iyerusalime (1847–1997), No. 35. (In Russian).

Musin A. E. and Petrov M. I. (2006), “Kompleks khristianskikh drevnostey s raskopa Posol’skiy-2006 v Velikom Novgorode i voprosy khronologii vizantiyskikh izdeliy iz steatite”, Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 38. (In Russian).

Musin A. E. (2009), “Palomnichestvo i osobennosti ‘pereneseniya sakral’nogo’ v khristianskoy Evrope”, in Novyye Iyerusalimy: Iyerotopiya i ikonografiya sakral’nykh prostranstv, Moscow. (In Russian).

Musin A. E. (2010), Tserkov’ i gorozhane srednevekovogo Pskova: istoriko-arkheologicheskoye issledovaniye, Saint Petersburg. (In Russian).

Nagrudnyye kresty pozdnego srednevekov’ya i Novogo vremeni iz arkheologicheskikh kollektsiy Gosudarstvennogo Vladimiro-Suzdal’skogo muzeya-zapovednika: Katalog (2014), N. A. Kokorina (Compl.), Vladimir. (In Russian).

Nikulitse I. T. (1981), “Issledovaniye getskikh pamyatnikov u s. Khanska”, in Arkheologicheskiye otkrytiya 1980 goda, Moscow. (In Russian).

Novichikhin A. M. (2012), “Palomnicheskiye relikvii iz sobraniya Anapskogo arkheologicheskogo muzeya”, in Materialy mezhvuzovskoy nauch.-prakt. konf., posv. 70-letiyu obrazovaniya Krasnodarskogo kraya, 220-letiyu s nachala osvoyeniya Kubani chernomorskimi kazakami, Anapa, 12 aprelya 2012 g., available at: http://www.anapa.info/article/8180/ (In Russian).

Pavlenko S. V. (2008), “Issledovaniya drevnerusskikh spetsializirovannykh poseleniy po obrabotke pirofillitovogo slantsa (na primere poseleniya Pribytki-I)”, in Sel’skaya Rus’ v IX–XVI vekakh, Moscow. (In Russian).

Palomnicheskiye relikvii iz perlamutra XVIII–XIX vv. v sobranii Gosudarstvennogo Vladimiro-Suzdal’skogo muzeya-zapovednika: Katalog (2011), E. I. Chizhikova (Compl.), Vladimir. (In Russian).

Peskova A. A. (1997), “Palomnicheskiye drevnosti v drevnerusskom gorode”, in Ladoga i religioznoye soznaniye: Tret’i chteniya pamyati Anny Machinskoy (Staraya Ladoga, 20–22 dekabrya 1997 g.): Mat-ly k chteniyam, Saint Petersburg. (In Russian).

Petrashenko V. A. (2005), Drevnerusskoye selo (po materialam poseleniy u s. Grigorovka), Kyiv. (In Ukrainian).

Petrauskas A., Hotun I. and Kvitnyts’kyy M. (2008), “Stayky 1 – poselennya litopysnykh polyan”, Naukovi zapysky z ukrayins'koyi istoriyi: Zb. nauk. statey, Issue 20. Pereyaslav-Khmel’nyts’kyy. (In Ukrainian).

Polochans’ka T. O. and Sytyy Yu. M. (2012), “Znakhidky predmetiv osobystoho khrystyyans’koho blahochestya ta predmetiv dlya yikh vyhotovlennya na terytoriyi Chernihova”, in Tserkva – nauka – suspil’stvo: pytannya vzayemodiyi: M-ly Desyatoyi Mizhnar. nauk. konf, Kyiv. (In Ukrainian).

Popov I. YU. (2015), Vymiraniye Margaritifera Margaritifera (L.) na yuge areala v Rossii i model’ prirodookhrannogo issledovaniya, avtoref. dis. na soisk. uchenoy stepeni dokt. biol. nauk, Saint Petersburg. (In Russian).

Rakovina (2014), Ultreia et suseia! Dal’she i vyshe!, available at: http://campostellae.ru/history/symbols/shell/ (In Russian).

Rusanova I. P. and Timoshchuk B. A. (1993), Yazycheskiye svyatilishcha drevnikh slavyan, Moscow. (In Russian).

Rybakov B. A. (1984), Mir istorii: Nachal’nyye veka russkoy istorii, Moscow. (In Russian).

Ryzhov S. G. (2016), “Issledovaniye zhilykh usadeb v severnom rayone Khersonesa”, in Krymoved – putevoditel’ po Krymu, available at: http://www.krimoved-library.ru/books/arheologicheskie-issledovaniya-v-kr. (In Russian).

Selo Kyyivs’koyi Rusi (za materialamy pivdennorus’kykh zemel’) (2003), Kyiv. (In Ukrainian).

Spirgis R. (2017), “Palomnicheskiy kontekst nakhodok perlamutrovykh krestikov XIII–XVII vv. na territorii sovremennykh Latvii i Litvy”, in V kamne i v bronze. Sb. statey v chest’ Anny Peskovoy, Saint Petersburg. (In Russian).

Stepanenko N., Tykhonova M. and Veklenko V. (2012), “Kompleks natil’nykh khrestiv ‘Iz zaporoz’kykh pokhovan’ ’ v fondakh Dnipropetrovs’koho natsional’noho istorychnoho muzeyu im. D. I. Yavornyts’koho”, in Novi doslidzhennya pam"yatok kozats'koyi doby v Ukrayini: Zb. nauk. st., Issue 21, Part 1. (In Ukrainian).

Ushakov S. V. and Yashayeva T. Yu. (2008), “Predmety lichnogo blagochestiya iz raskopok zhilogo kvartala v Severo-Vostochnom rayone Khersonesa”, in Religiya v zhizni cheloveka i obshchestva: Tez. dokl. i soobshch. X Mezhdunar. Krymskoy konf. po religiovedeniyu, Sevastopol’, 13–16.05.2008 g., Sevastopol. (In Russian).

Khamayko N. V. (2010), “Drevnerusskaya bronzovaya yuvelirnaya forma iz raskopok na kiyevskom Podole”, in Slavyano-russkoye yuvelirnoye delo i ego istoki: M-ly mezhdunar. nauch. konf., posv. 100-letiyu so dnya rozhd. Gali Fedorovny Korzukhinoy (Sankt-Peterburg, 10–16 aprelya 2006 g.), Saint Petersburg. (In Russian).

Khamayko N. (2015), “Likuval’na praktyka Davn'oyi Rusi: ‘medytsyna’ chy ‘tsilytel'stvo’?”, in III Naukovi chytannya Muzeyu istoriyi Desyatynnoyi tserkvy, Kyiv. (In Ukrainian).

Kharlashov B. N. (2010), “Okhrannyye raskopy v Pskove”, in Arkheologicheskiye otkrytiya 2007 goda, Moscow. (In Russian).

Khvedchenya S. (1995), “Klad Yaroslava Mudrogo”, Vokrug sveta, (June), available at: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1212/ (In Russian).

Khvoyka V. V. (2006), “Rozkopky v sadybi M. M. Petrovs’koho v Kyyevi”, in Doslidzhennya trypil's'koyi tsyvilizatsiyi u naukoviy spadshchyni arkheoloha Vikentiya Khvoyky, Part I, Pereklady nauk. pr. ta komentari, Kyiv. (In Ukrainian).

Kholl Dzh. (1996), Slovar’ syuzhetov i simvolov v iskusstve, Moscow. (In Russian).

Shevchenko Yu. Yu. and Bogomazova T. G. (2006), “Khristianskiye amulety, svyazannyye s kul’tom blazhennykh predkov”, in Radlovskiye chteniya 2006: Tez. dokl., Saint Petersburg. (In Russian).

Shtykhov G. V. (1983), “Kiyev i drevniye goroda Belorussii”, in Drevnerusskoye gosudarstvo i slavyane: M-ly simpoziuma, posv. 1500-letiyu Kiyeva, Minsk. (In Russian).

Shuplyak S. P. (2013), “Status palomnikov v srednevekovom sotsiume Zapadnoy Evropy”, Pratsy gistarychnaga fakul’teta BDU, Issue 8. (In Russian).

Shchepans'kyy V. (2013), “Seredn’ovichni palomnytstva”, in Filosofiya i relihiyeznavstvo. Pershyy naukovyy filosofs'ko-relihiyeznavchyy portal, available at: http://tureligious.com.ua/serednovichni-palomnytstva/ (In Ukrainian).

Ancient Shell Cross Pendant Byzantine 400–700 Ad, eBay, available at: https://picclick.com/Ancient-Shell-Cross-Pendant-Byzantine-400-700-Ad-12.

Briggs H. (2017), “Skeleton offers clues to medieval spread of leprosy”, BBC News, January 27, available at: http://www.bbc.com/news/science-environment-38748911

“Buen Camino Peregino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj I dziś” (2009), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, available at: http://www.m.lednicamuzeum.pl/aktualnosci/161/buen-camino-pereginopielgr.

“J. D. G. Pilgrim Badges from Santiago de Compostela”, A Medival Network, available at: http://bluenetworks.weebly.com/pilgrim-badges-from-santiago---a-medieval.

Kvinto L. (1995), “La nacre dans l’art decoratif de Tàrnovo au XIVe s.”, La culture et l’art dans les terres Bulgares VIe–XVIIe s., Sofia.

Ó Riain-Raedel D. (1998), “The Irish Medieval Pilgrimage to Santiago de Compostela”, History Ireland Magazine, available at: http://www.historyireland.com/medieval-history-pre-1500/the-irish-mediev.

Roffey S. (2012), “Medieval Leper Hospitals in England: An Archaeological Perspective”, Medieval Archaeology, 56, available at: https://www.researchgate.net/publication/272223768_Medieval_Leper_Hospit. https://doi.org/10.1179/0076609712Z.0000000007

Shell Cross (2000–2017), The Metropolitan Museum of Art, available at: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/464900?rpp=60&pg=2&galler.

Strickland A. (2017), “What life was like for a medieval leper”, CNN, January 26, available at: http://edition.cnn.com/2017/01/26/health/leprosy-medieval-pilgrim-skelet.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають