ДАЛЕКОСХІДНА ПРОБЛЕМАТИКА НА ШПАЛЬТАХ КИЇВСЬКОЇ ГАЗЕТИ “РАДА” (1906–1914 рр.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Л. Іванюк

  В. Ю. Федюк

Анотація

Упродовж свого існування (1906–1914 рр.) київський часопис “Рада” на постійній основі оприлюднював матеріали, які розглядали актуальні питання економічного, громадського і культурного життя українців Далекого Сходу на початку ХХ ст., що викликали надзвичайну цікавість у суспільстві Наддніпрянської України. На основі аналізу публікацій встановлено, що увагу редакції та читачів привертали колонізаційні процеси, які тривали на території Зеленого Клину і Маньчжурії наприкінці ХІХ – у першому десятилітті ХХ ст., а також міжетнічні відносини. На шпальтах часопису друкувалися кореспонденції, які розповідали про причини організованого державою і стихійного переселення на Далекий Схід. Дописувачі яскраво характеризували те злиденне становище, у якому опинялися ук-раїнські колоністи, й непристосованість їхньої моделі господарювання до місцевих кліматичних умов.
Особливу увагу часопис “Рада” також приділяв питанням становлення української громади та її просвітницької діяльності. Зокрема, широко висвітлювалися заходи із вшанування пам’яті Т. Шевченка, які не зазнавали відчутних заборон, на відміну від Наддніпрянської України післяреволюційних часів. Аналізуючи публікації, можна дійти висновку, що програма Шевченківських вечорів вибудовувалася за певними канонами й мало чим відрізнялася від подібних заходів у Ризі, Празі, Нью-Йорку, Києві.
Редакція часопису “Рада” переконувала читачів, що українська історія та культура є цікавою для інших народів – чехів, поляків, росіян, які також колонізували Далекий Схід, та закликала плекати рідну мову, шанувати минуле і консолідуватися в боротьбі за власне майбутнє. Видання докладно висвітлювало проблеми просвітницької діяльності української інтелігенції у зросійщеному міському середовищі переселенців Владивостока, Харбіна та інших міст регіону. На сторінках “Ради” порушувалися й питання обмеженого доступу сільського населення Далекого Сходу до української книги. Далекосхідну проблематику висвітлювали кілька кореспондентів видання: Ю. Глушко, І. Ткалич, О. Мацюк. Вони добре знали життя українців на Далекому Сході й брали участь у різних культурницьких заходах громади.

Як цитувати

Іванюк, О. Л., & Федюк, В. Ю. (2021). ДАЛЕКОСХІДНА ПРОБЛЕМАТИКА НА ШПАЛЬТАХ КИЇВСЬКОЇ ГАЗЕТИ “РАДА” (1906–1914 рр.). Східний світ, (3 (112), 27-38. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.027
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 63

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

газета “Рада”, Далекий Схід, Зелений Клин, Маньчжурія, українці Далекого Сходу, Шевченківські свята

Посилання

Амурський та Уссурійський край // Рада, 1909, № 192.

Вбивство // Рада, 1910, № 92.

В гостях у переселенців // Рада, 1906, № 72.

В Харбіні // Рада, 1909, № 99.

Гладкий П. Українці у Владивостоці // Рада, 1908, № 253.

Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.). Київ, 1969.

Дописи // Рада, 1907, № 95.

З газет та журналів // Рада, 1909, № 82.

Іваницький П. Українці на чужині // Рада, 1909, № 185.

Із східного інституту у Владивостоці // Рада, 1908, № 221.

Колонізація жовтою расою Далекого Сходу // Рада, 1913, № 272.

Література, наука, умілість і техніка // Рада, 1909, № 250.

Мандрівець. Переселення в Сибір // Рада, 1907, № 217.

На пам’ятник Т. Г. Шевченкові // Рада, 1909, № 178.

Он. Ступак. Лист до українських видавництв // Рада, 1910, № 83.

Переселення та внутрішня політика // Рада, 1908, № 189.

Переселенці // Рада, 1911, № 123.

Разсуда-Переверзів І. З Далекого Сходу // Рада, 1909, № 263.

Робота землякам на чужині // Рада, 1909, № 98.

Розбишацтва хунхузів // Рада, 1908, № 157.

Семен Тур-ало. Лист з Владивостоку // Рада, 1910, № 57.

Семен Тур-ало. Лист з Владивостоку // Рада, 1911, № 90.

Сморщковецький Г. Пригоди ходаків в Уссурійський край і переселенська вправа // Рада, 1910, № 68.

Сморщковецький Г. Трівожні дні в Манчжуріі // Рада, 1911, № 84.

Справа з Шевченковим святом // Рада, 1914, № 80.

Театр і музика // Рада, 1913, № 154.

Терешко Крупа. Шевченкове свято у Владивостоці // Рада, 1914, № 67.

Українці в Харбині // Рада, 1909, № 27.

Украінці на чужині // Рада, 1909, № 127.

Чорномаз В. Зелена Україна. Українці у світі. До 125-річчя початку масового переселення українців на Далекий Схід) // Кримська світлиця, 2008, № 30.

Юрій Мова. Лист з Далекого Сходу // Рада, 1911, № 240.

REFERENCES

“Amurs’kyy ta Ussuriys’kyy kray” (1909), in Rada, No. 192. (In Ukrainian).

“Vbyvstvo” (1910), in Rada, No. 92. (In Ukrainian).

“V hostyakh u pereselentsiv” (1906), in Rada, No. 72. (In Ukrainian).

“V Kharbini” (1909), in Rada, No. 99. (In Ukrainian).

Hladkyy P. (1908), “Ukrayintsi u Vladyvostotsi”, in Rada, No. 253. (In Ukrainian).

Dey O. I. (1969), Slovnyk ukrayins’kykh psevdonimiv ta kryptonimiv (XVI–XX st.), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

“Dopysy” (1907), in Rada, No. 95. (In Ukrainian).

“Z hazet ta zhurnaliv” (1909), in Rada, No. 82. (In Ukrainian).

Ivanyts’kyy P. (1909), “Ukrayintsi na chuzhyni”, in Rada, No. 185. (In Ukrainian).

“Iz skhidnoho instytutu u Vladyvostotsi” (1908), in Rada, No. 221. (In Ukrainian).

“Kolonizatsiya zhovtoyu rasoyu Dalekoho Skhodu” (1913), in Rada, No. 272. (In Ukrainian).

“Literatura, nauka, umilist’ i tekhnika” (1909), in Rada, No. 250. (In Ukrainian).

Mandrivets’ (1907), “Pereselennya v Sybir”, in Rada, No. 217. (In Ukrainian).

“Na pam”yatnyk T. H. Shevchenkovi” (1909), in Rada, No. 178. (In Ukrainian).

On. Stupak (1910), “Lyst do ukrayins’kykh vydavnytstv”, in Rada, No. 83. (In Ukrainian).

“Pereselennya ta vnutrishnya polityka” (1908), in Rada, No. 189. (In Ukrainian).

“Pereselentsi” (1911), in Rada, No. 123. (In Ukrainian).

“Robota zemlyakam na chuzhyni” (1909), in Rada, No. 98. (In Ukrainian).

“Rozbyshatstva khunkhuziv” (1908), in Rada, No. 157. (In Ukrainian).

Semen Tur-alo (1910), “Lyst z Vladyvostoku”, in Rada, No. 57. (In Ukrainian).

Semen Tur-alo (1911), “Lyst z Vladyvostoku”, in Rada, No. 90. (In Ukrainian).

Smorshkovets’kyy H. (1910), “Pryhody khodakiv v Ussuriys’kyy kray i pereselens’ka vprava”, in Rada, No. 68. (In Ukrainian).

Smorshchkovets’kyy H. (1911), “Trivozhni dni v Manchzhurii”, in Rada, No. 84. (In Ukrainian).

“Sprava z Shevchenkovym svyatom” (1914), in Rada, No. 80. (In Ukrainian).

“Teatr i muzyka” (1913), in Rada, No. 154. (In Ukrainian).

Tereshko Krupa (1914), “Shevchenkove svyato u Vladyvostotsi”, in Rada, No. 67. (In Ukrainian).

“Ukrayintsi v Kharbyni” (1909), in Rada, No. 27. (In Ukrainian).

“Ukraintsi na chuzhyni” (1909), in Rada, No. 127. (In Ukrainian).

Chornomaz V. (2008), “Zelena Ukrayina. Ukrayintsi u sviti. Do 125-richchya pochatku masovoho pereselennya ukrayintsiv na Dalekyy Skhid”, in Kryms’ka svitlytsya, No. 30. (In Ukrainian).

Yuriy Mova (1911), “Lyst z Dalekoho Skhodu”, in Rada, No. 240. (In Ukrainian).