ЧАСИ ЛИХОЛІТТЯ. РОМАН (УРИВОК) / ПЕРЕКЛАД З ТУРЕЦЬКОЇ ТА ВСТУПНА СТАТТЯ Г. В. РОГ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Дж. Дагджи

Анотація

До уваги пропонуємо уривок з роману “Часи лихоліття” відомого кримськотатарського письменника Дженгіза Дагджи, творчість якого впродовж багатьох років залишалась невідомою для широкого кола читачів внаслідок вимушеного після Другої світової війни перебування письменника в екзилі, на теренах Великобританії.
У пропонованому перекладі, а далі й у дослідженні літературної творчості письменника увагу зосереджено на спробі окреслити специфіку становлення та самоідентифікації кримськотатарської нації через її розповідність, котрою промовляє культурна пам’ять поколінь.
Переклад окремих розділів роману “Часи лихоліття” кримськотатарського письменника з турецької мови на українську здійснюється вперше, що дає змогу українському читачеві ознайомитися з найкращими наративними прикладами сучасної кримськотатарської літератури.

Як цитувати

Дагджи, Д. (2018). ЧАСИ ЛИХОЛІТТЯ. РОМАН (УРИВОК) / ПЕРЕКЛАД З ТУРЕЦЬКОЇ ТА ВСТУПНА СТАТТЯ Г. В. РОГ. Східний світ, (4 (101), 130-142. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/164
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 34

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ідентичність, Дженгіз Дагджи, кримськотатарська література, культурна пам’ять, переклад, роман “Часи лихоліття”

Посилання

Ассман Аляйда. Простори спогаду: форми та трансформації культурної пам’яті / пер. з нім. Київ, 2012.

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. Москва, 2004.

Бгабга Г. Націєрозповідність // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 2001.

Жангожа Р. Мультикультуралізм: pro et contra. Київ, 2016.

Кульчинський О. Дженгіз Дагджи – “кримський міст” у турецькі виміри // ЛітАкцент, 28.07.2014. URL: http://litakcent.com/2014/07/28/dzhenhiz-dahdzhy-krymskyj-mist-u-turecki. (дата звернення: 25.09.2018).

Рикер П. Память, история, забвение / пер. с франц. Москва, 2004.

Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению / Перевод с немецкого А. Ю. Антоновского. Москва, 2001.

Эмирова А. Дженгиз Дагджи о себе // Avdet. 22.09.2014. URL: https://avdet.org/ru/2014/09/ 22/dzhengiz-dagdzhi-o-sebe/ (дата звернення: 24.09.2018).

Abid S. Cengiz Dağcının Romanlarında Tatarlık ve Türklük Kimliğine Mensupluk Algisi // Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 8. 2016.

Çonoğlu S. Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Ata Mirası Toprağa Bağlılık // Karadeniz Dergisi. V. 13. 2004.

Dağcı C. Korkunç Yıllar. İstanbul, 2006.

Kocakaplan I. Kırım’ın Edebi Sesi. Cengiz Dağcı. İstanbul, 2010.

Kocakaplan I. Kirim’in Ebedi Sesi Cengiz Dağci – Türk Edebiyati Vakfi Yayinlari // Cengiz Dağci. URL: https://cengizdagci.org/tr/isa-kocakaplan (accessed September 26, 2018).

REFERENCES

Assman Alyayda (2012), Prostory spohadu. Formy ta transformatsiyi kul’turnoyi pam”yati, Transl. from the German, Nika-Tsentr, Kyiv. (In Ukrainian).

Assman Ya. (2004), Kul’turnaya pamyat’: pis’mo, pamyat’ o proshlom i politicheskaya identichnost’ v vysokikh kul’turakh drevnosti, Transl. from the German by M. M. Sokol’skaya, Yazyki slavyanskoy kul’tury, Moscow. (In Russian).

Bhabha H. (2001), “Natsiyerozpovidnist’ ”, in Zubryts’ka M. (Ed.), Antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky XX st., Litopys, Lviv, pp. 738–740. (In Ukrainian).

Zhangozha R. (2016), Mul’tikul’turalizm: pro et contra, DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Kyiv. (In Russian).

Kul’chyns’kyy O. (2014), “Dzhenhiz Dahdzhy – ‘kryms’kyy mist’ u turets’ki vymiry”, in LitAktsent, July 28, available at: http://litakcent.com/2014/07/28/dzhenhiz-dahdzhy-krymskyj-mist-u-turecki. (accessed September 25, 2018). (In Ukrainian).

Riker P. (2004), Pamyat’, istoriya, zabveniye, Transl. from the French, Izdatel’stvo gumanitarnoy literatury, Moscow. (In Russian).

Khyubner K. (2001), Natsiya: ot zabveniya k vozrozhdeniyu, Transl. from the German by A. Yu. Antonovskiy, Kanon, Moscow. (In Russian).

Emirova A. (2014), “Dzhengiz Dagdzhi o sebe”, in Avdet, September 22, available at: https://avdet.org/ru/2014/09/22/dzhengiz-dagdzhi-o-sebe/ (accessed September 24, 2018). (In Russian).

Abid S. (2016), “Cengiz Dağcının Romanlarında Tatarlık ve Türklük Kimliğine Mensupluk Algisi”, in Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Vol. 4, Issue 8, pp. 88–98. (In Turkish).

Çonoğlu S. (2004), “Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Ata Mirası Toprağa Bağlılık”, in Karadeniz Dergisi, V. 13, pp. 11–25. (In Turkish).

Dağcı C. (2006a), Korkunç Yıllar, Ötüken Neşriyat, Istanbul. (In Turkish).

Kocakaplan I. (2010), Kırım’ın Edebi Sesi. Cengiz Dağcı, Türk Edebiyatı Vakfı Yay, Istanbul. (In Turkish).

Kocakaplan I., “Kirim’in Ebedi Sesi Cengiz Dağci – Türk Edebiyati Vakfi Yayinlari”, in Cengiz Dağci, available at: https://cengizdagci.org/tr/isa-kocakaplan (accessed September 26, 2018). (In Turkish).