ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ СТАМБУЛА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. А. Бачинська

Анотація

Запропоноване дослідження стосується документів Державного архіву Одеської області (Україна), що інформують про історію повсякдення жителів Стамбула та керівників Османської імперії. Ці документи можна поділити на декілька груп. Одна група документів містить інформацію про вчених освітніх і наукових закладів Одеси, які перебували в Стамбулі з конкретними завданнями (зокрема й відкриття Російського археологічного інституту) і залишили свої звіти та спогади. Друга група документів стосується української козацької еміграції, яка з різних причин з’являлась, оселялась і служила в Стамбулі. Серед такої групи були, наприклад, вищого рангу українські діячі, як-от отаман М. Чайковський (Садик-паша), а також запорожці (Potkalı Kazakları), які служили в стамбульському регіменті, працювали на будівництві каналів у Стамбулі, перебували на службі в заможних цивільних та військових керманичів тощо. Третя група документів – різнорідного характеру матеріали – звіти російських чиновників про політичні події в Стамбулі та його околицях, заняття та описання османських підданих. Документи стосуються кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Як цитувати

Бачинська, О. А. (2019). ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ СТАМБУЛА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Східний світ, (2 (103), 5-13. https://doi.org/10.15407/orientw2019.02.005
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 48

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історія повсякдення, вчені, Державний архів Одеської області, документи, козацтво, османські піддані, Стамбул

Посилання

Бачинська О. А., Алєксєєнко М. В. Одеські вчені у Стамбулі: завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.) // Східний світ, 2018, № 3.

Бачинська О., Середа О. Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр. // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. Вип. 7. Одеса, 2012.

[Григорьев В. В.] Поездка в Константинополь Изафети Маклуба // Одесский альманах на 1840 г. / Ред. Д. M. Княжевич. Oдесса, 1839.

Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 1, оп. 17 (1869), спр. 103; ф. 1, оп. 214 (1816), спр. 11; ф. 1, оп. 214 (1816), спр. 23; ф. 1, оп. 214 (1828), спр. 7; ф. 1, оп. 190 (1827), спр. 52; ф. 1, оп. 220 (1821), спр. 7; ф. 1, оп. 200 (1826), спр. 8; ф. 1, оп. 200 (1829), спр. 61; ф. 1, оп. 200 (1829), спр. 74; ф. 1, оп. 249, спр. 430; ф. 1, оп. 249, спр. 651; ф. 1, оп. 249, спр. 565; ф. 1, оп. 249, спр. 733; ф. 2, оп. 2 (1820), спр. 1; ф. 2, оп. 1 (1869), спр. 1243; ф. 2, оп. 1 (1871), спр. 1344; ф. 2, оп. 1 (1830), спр. 93; ф. 2, оп. 4 (1859), спр. 66; ф. 44, оп. 1 (1839), спр. 78; ф. 45, оп. 7 (1885), спр. 15; ф. 45, оп. 7 (1886), спр. 12; ф. 45, оп. 8 (1891), спр. 26; ф. 45, оп. 8 (1895), спр. 17.

Рябінін-Скляревський О. Кінець Задунайської Січі // Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІ: Задунайська Січ. Одеса, 1998.

Стадницкий Н. Г. Кафедры нормальной анатомии в Каире, Афинах и Константинополе : [к отчету о загранич. командировке 1905 и 1906 гг. прозектора и прив.-доц. при каф. норм. анатомии мед. фак. Новорос. ун-та Н. Г. Стадницкого]. Oдесса, 1908.

REFERENCES

Bachyns’ka O. A. and Alyeksyeyenko M. V. (2018), “Odes’ki vcheni u Stambuli: zavdannya doslidzhen’ ta vrazhennya (za materialamy zvitiv XIX – pochatku XX st.)”, in Shìdnij svìt, No. 3, pp. 5–10. (In Ukrainian).

Bachyns’ka O. and Sereda O. (2012), “Osmans’ko-turets’ki dokumenty pro zadunays’ke kozatstvo naperedodni ta pid chas rosiys’ko-turets’koyi viyny 1828–1829 rr.”, in Chornomors’ka mynuvshyna. Zapysky Viddilu istoriyi kozatstva na Pivdni Ukrayiny Naukovo-doslidnoho instytutu kozatstva Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny: Zb. nauk. pr., Vol. 7, SPD Brovkin O. V., Odessa, pp. 150–159. (In Ukrainian).

Grigor’yev V. V. (1839), “Poyezdka v Konstantinopol’ Izafeti Makluba”, in Odesskiy al’ma-nakh na 1840 g., D. M. Knyazhevich (Ed.), Gorodskaya tipografiya, Odessa, pp. 642–701. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti [The State Archives of Odessa Region], Fund 1, Inventory 17 (1869), File 103; Fund 1, Inventory 214 (1816), File 11; Fund 1, Inventory 214 (1816), File 23; Fund 1, Inventory 214 (1828), File 7; Fund 1, Inventory 190 (1827), File 52; Fund 1, Inventory 220 (1821), File 7; Fund 1, Inventory 200 (1826), File 8; Fund 1, Inventory 200 (1829), File 61; Fund 1, Inventory 200 (1829), File 74; Fund 1, Inventory 249, File 430; Fund 1, Inventory 249, File 651; Fund 1, Inventory 249, File 565; Fund 1, Inventory 249, File 733; Fund 2, Inventory 2 (1820), File 1; Fund 2, Inventory 1 (1869), File 1243; Fund 2, Inventory 1 (1871), File 1344; Fund 2, Inventory 1 (1830), File 93; Fund 2, Inventory 4 (1859), File 66; Fund 44, Inventory 1 (1839), File 78; Fund 45, Inventory 7 (1885), File 15; Fund 45, Inventory 7 (1886), File 12; Fund 45, Inventory 8 (1891), File 26; Fund 45, Inventory 8 (1895), File 17.

Ryabinin-Sklyarevs’kyy O. (1998), “Kinets’ Zadunays’koyi Sichi”, in Nevycherpni dzherela pam”yati, Vol. II: Zadunays’ka Sich, Odesa, pp. 329–330. (In Ukrainian).

Stadnitskiy N. G. (1908), “Kafedry normal’noy anatomii v Kaire, Afinakh i Konstantinopole”: [K otchetu o zagranich. komandirovke 1905 i 1906 gg. prozektora i priv.-dots. pri kaf. norm. anatomii med. fak. Novoros. un-ta N. G. Stadnitskogo], Odessa. (In Russian).